Kennemerland-Zuid

Bloemendaal, Zandvoort en Noordwijk; populaire stranden met daarachter een prachtig duingebied. De duinen en stranden van Kennemerland-Zuid worden jaarlijks door miljoenen recreanten bezocht of door omwonenden als achtertuin gebruikt.

Kennemerland-Zuid is een bijzonder natuurgebied met veel afwisseling: van zandverstuivingen en duinvalleien tot de in Europa zeldzame duindoornstruiken en vogelrijke bossen op landgoederen. Er zijn fraai ontwikkelde paraboolduinen en rondom Zandvoort komt het eeuwenoude zeedorpenlandschap voor. In bloemrijke duingraslanden leven veel verschillende soorten planten en dieren, zoals het duinviooltje, duinroosje en de kleine parelmoervlinder. Daarom wordt het natuurgebied beschermd.

Naast natuur en recreatie is dit gebied ook belangrijk voor waterwinning en zorgen de duinen voor bescherming tegen de zee.

Lees meer over de kenmerken van dit gebied op de website van Natura 2000.

Wat is er in dit gebied aan de hand?

 • De dynamiek van wind en zand is weggevallen.
  • Duinen kunnen niet meer ontstaan en zich verjongen. Hierdoor zijn er minder verschillende plekken waar planten en dieren zich kunnen vestigen.
  • Omdat kalkrijk zand niet meer inwaait, worden de vochtige duinvalleien te voedselrijk en ontkalken deze.
 • Er daalt te veel stikstof neer. De stikstof komt uit de landbouw, het verkeer, woningen en industrie. Door het teveel aan stikstof groeien karakteristieke open duingraslanden en duinvalleien dicht. Hierdoor krijgen kenmerkende duinsoorten het moeilijk. Omdat er niet nog meer stikstof bij mag komen, krijgen bouwprojecten in de regio geen vergunningen meer en zit de woningbouw op slot.
 • Plantensoorten die niet in het duingebied thuishoren, zoals de Amerikaanse vogelkers, verdringen plantensoorten die van lichte en voedselarme omstandigheden houden. Daarmee verdwijnen ook de insecten en andere dieren de hiervan afhankelijk zijn.
 • Overbegrazing van damherten zorgt ervoor dat bos zich niet meer kan verjongen en dat de soortenrijkdom van bloemrijke duingraslanden achteruit gaat. 

Herkomst van stikstofneerslag

Cirkeldiagram Kennemerland-Zuid
In de illustratie is een cirkeldiagram weergegeven met de herkomst en grootte (bronnen) in percentages van de stikstofneerslag in het Natura 2000 gebied Kennemerland-Zuid. Deze stikstofneerslag is afkomstig van bronnen uit zowel het gebied zelf als uit de rest van Nederland. Het betreft: 37% buitenland; 20% landbouw; 15% ammoniak van zee; 10% overige sectoren; 7% wegverkeer; 6% scheepvaart; 4% industrie; 2% vervoer en overig verkeer (alle percentages zijn afgerond op hele procenten). Bron: AERIUS Monitor, oktober 2020.

Wat gaat de provincie doen?

 

De provincie gaat met u in gesprek

Via zogeheten ‘gebiedstafels’ praat de provincie graag met geïnteresseerden over de manier waarop de stikstofneerslag in Kennemerland-Zuid beperkt kan worden. Gemeenten, terreinbeheerders en ondernemers (onder andere agrariërs en recreatieondernemers) sluiten hierbij ook aan.

Ook meepraten? Meldt u zich dan aan via stikstof@noord-holland.nl

Uit de aanmeldingen maakt de provincie een selectie, zodat alle verschillende groepen belanghebbenden met 1 á 2 personen vertegenwoordigd zijn. Alle geïnteresseerden blijven via e-mail, de website en de nieuwsbrief op de hoogte over de uitkomst van de gebiedstafel.

De provincie analyseert waar andere dossiers de aanpak kunnen versterken

In de regio Zuid-Kennemerland lopen al andere gebiedsprocessen waarin Natura 2000 en stikstof zoveel mogelijk samen optrekken. Voorbeelden daarvan zijn het afmaken van het Natuur Netwerk Nederland (NNN), het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand voor behoud en versterking van de landschappelijke kwaliteit en een koersdocument van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland.

De provincie laat natuurherstelmaatregelen uitvoeren

De natuurherstelmaatregelen zorgen ervoor dat de natuurlijke processen in het natuurgebied weer op gang komen en blijven:

 • Er worden nieuwe stuifplekken aangelegd in de zeereep, het open duin en het middenduin
 • Grazers helpen tegen verruigde vegetatie in het open duin, middenduin en binnenduin
 • Naaldbos wordt verwijderd als de bomen de wind, die nodig is voor het stuiven, blokkeren
 • Indringers, zoals de Amerikaanse vogelkers en andere vreemde (struik-) gewassen, worden verwijderd
 • Plassen worden minder diep gemaakt en krijgen flauwere oevers, zodat er een grotere variatie aan plantesoorten kan groeien
 • Beschermde soorten zoals de meervleermuis en nauwe korfslak worden in de gaten gehouden

Terreinbeherende organisaties voeren het merendeel van de natuurherstelmaatregelen uit. De provincie houdt de uitvoering in de gaten en bespreekt waar de planning van de maatregelen kan worden versneld.

De provincie brengt de stikstofuitstoot in de buurt van het natuurgebied omlaag

Een deel van de stikstof die in Kennemerland-Zuid neerdaalt, komt van activiteiten uit de buurt. De provincie gaat in gesprek met ondernemers en bekijkt of zij hen kan helpen bij maatregelen om hun stikstofuitstoot te verkleinen. Bijvoorbeeld door de inzet van (innovatieve) technieken, het verplaatsen van bedrijfsactiviteiten naar locaties verder van Natura 2000-gebieden of het beëindigen van bedrijfsactiviteiten. Deze maatregelen hebben het meeste zin voor locaties op minder dan 1 kilometer afstand van het Natura 2000-gebied of in het gebied zelf.

Wilt u hierover met de provincie in gesprek? Meldt u zich dan via stikstof@noord-holland.nl

Naast gesprekken met ondernemers, zoekt de provincie ook naar maatregelen die zij zelf kan nemen.  Bijvoorbeeld door te onderzoeken of het verlagen van de snelheid op provinciale wegen bijdraagt aan de afname van de stikstofneerslag in Kennemerland-Zuid.

De provincie zoekt oplossingen voor vastgelopen vergunningsaanvragen

Samen met de gebiedstafel zoekt de provincie naar mogelijkheden voor de vastgelopen vergunningsaanvragen voor woningbouw en andere maatschappelijke projecten. Bijvoorbeeld door in de buurt de stikstofuitstoot te verkleinen. Een deel van die teruggedrongen stikstofneerslag is winst voor de natuur. Maar een klein deel wordt geruild tegen belangrijke projecten uit de omgeving (salderen). Door daarnaast ook de planning van deze projecten op elkaar af te stemmen, vindt de tijdelijke stikstofneerslag tijdens de bouw van woningen niet tegelijk plaats en kunnen meer projecten doorgaan.

Wat is de planning?

De planning van dit gebied kunt u vinden op de pagina planning

Hoe gaat het met de natuur?

 • Het verwijderen van de Amerikaanse vogelkers heeft hoge prioriteit in dit gebied. Omdat het gebied zo groot is en het veel werk is, zijn hier meerdere jaren voor nodig. Op veel plaatsen is het resultaat al zichtbaar. De duinbossen zijn daar gevarieerder geworden.
 • Zandverstuiving zorgt voor betere omstandigheden voor de duingraslanden. Daarom is plaatselijk duindoorn verwijderd in de zeereep, zijn stuifkuilen gemaakt en is er geplagd. Ook zijn op sommige plaatsen bomen verwijderd ten gunste van het duingrasland.
 • Om typische duinplanten zijn hekken geplaatst zodat damherten hiervan niet meer kunnen eten.