Polder Zeevang

Polder Zeevang is een zeer open veenweide landschap met een strokenverkaveling en veel open water. Het gebied bestaat vooral uit agrarische en nattere weidevogelgraslanden. Daarnaast is het een leefgebied voor ganzen en eenden. Het gebied is aangewezen op grond van de Vogelrichtlijn als Natura 2000–gebied als leefgebied (rust- en foerageergebied) van 9 vogelsoorten.

Lees meer over de kenmerken van dit gebied op de website van Natura 2000.

Wat is er in dit gebied aan de hand?

Uit een recente evaluatie blijkt dat het gebied nog steeds goed functioneert als leefgebied van de 9 vogelsoorten. Belangrijk zijn het behouden van de rust en openheid, voldoende plas-dras plekken in het vroege voorjaar en voldoende vochtige graslanden. Het Natura 2000-beheerplan is onlangs met 2 jaar verlengd. Naast het waarborgen van het plan zijn er geen maatregelen opgenomen.  De aantallen zomerganzen (niet beschermd vanuit Natura 2000) nemen flink toe. Een adequaat beheer is zeker vanuit de landbouwschade nodig. De voorwaarden waaronder dit kan, worden in hoge mate bepaald door de Natura 2000-doelen.

Wat gaat de provincie doen?

In 2022 stelt de provincie een nieuwe beheerplan vast. Daarin krijgen ook de voorwaarden voor een gepast zomerganzenbeheer de aandacht. 

Hoe gaat het met de natuur?

De kwaliteit van het leefgebied voor de Natura 2000-doelsoorten is de afgelopen jaren op orde gebleven. Dit blijkt ook uit de aantallen vogelsoorten die aanwezig zijn. Enkele soorten komen in kleinere aantallen voor, maar dat heeft andere oorzaken die buiten het gebied liggen.