Planning

Ieder stikstofgevoelig gebied verschilt. Daarom is gebiedsgericht maatwerk nodig. Hoe en wanneer de provincie dit maatwerk wil organiseren, staat in onderstaand overzicht. 

Analyse

De provincie werkt samen met het Rijk aan een data-analyse van de 12 stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Hierbij brengen we de volgende zaken in beeld:

Data-analyse
 Onderwerpen Vraagstukken
Natura 2000 habitats
 • Waar liggen de stikstofgevoelige habitats op grondniveau?
 • Wat is de huidige stikstofneerslag op deze habitats? 
Stikstofneerslag en bronnen
 • Hoeveel van de totale stikstofneerslag is afkomstig van lokale bronnen?
 • Wat zijn alle lokale stikstofbronnen?
 • Wat is de bijdrage aan stikstofneerslag per bron?
Herstelmaatregelen 
 • Hoe staat het met de uitvoering van de al geplande herstelmaatregelen? 
 • Welke al geplande herstelmaatregelen kunnen worden versneld? 
Bronmaatregelen
 • Welk effect hebben de maatregelen van het Rijk op de stikstofneerslag in dit gebied? 
 • Ontwikkelbehoefte
 • Hoeveel stikstofruimte is nodig voor ontwikkelingen zoals woningbouw? 

 

Gesprekken in de gebieden

Naast de analyse gaat de provincie, per Natura 2000-gebied, in gesprek met alle lokaal actieve partijen (ondernemers, waterbeheerders, terreinbeheerders, gemeente, agrariërs, industrie, wegbeheer) om samen te kijken welke bron- en herstelmaatregelen in dat specifieke gebied mogelijk zijn om de doelstellingen te halen.

De gesprekken in de gebieden moeten leiden tot een pakket aan bron- en eventueel aanvullende herstelmaatregelen per gebied. Deze worden voor advies besproken aan de Provinciale regietafel stikstof waarna Gedeputeerde Staten deze vaststellen. Als er zich in de tussentijd al mogelijkheden voordoen om op zeer korte termijn een daling van de stikstofneerslag voor elkaar te krijgen dan zal de provincie die mogelijkheden benutten (bijvoorbeeld wanneer een agrariër of bedrijf aangeeft te willen stoppen). Meer informatie over de gebiedstafels staat op de pagina Gebiedsgerichte aanpak.  

Samen werken we aan de volgende doelen:

 1. Met een pakket aan bronmaatregelen per gebied: stikstofruimte creëren voor nieuwe economische en maatschappelijk belangrijke ontwikkelingen; verminderen van een beduidende hoeveelheid van de stikstofuitstoot en stikstofneerslag.
 2. Met een pakket van aanvullende herstelmaatregelen per gebied: versterken van de kwaliteit van de Natura 2000-gebieden.

Uitvoering en monitoring

De opgestelde analyse kan vervolgens worden gebruikt om ook in de al lopende gebiedsprocessen te sturen op het bereiken van de stikstofdoelstelling. De daadwerkelijke uitvoering van zowel de bron- als herstelmaatregelen brengt de provincie zoveel mogelijk onder in lopende gebiedsprocessen. Echter, nog niet in alle Natura 2000-gebieden lopen nu gebiedsprocessen. Voor deze gebieden gaat de provincie die processen de komende tijd opzetten. In het tweede kwartaal van 2021 moeten die in alle gebieden zijn ingericht. Het is ook van belang om de voortgang van de stikstofdaling goed te registreren en eventueel te meten. Hiervoor wordt afstemming gezocht met het Rijk omdat die het meetnet beheert. De provincie sluit zich aan bij de landelijke methodes. Tot slot is het van belang goed in beeld te hebben wat de staat van de Natura 2000-habitats is. Nu voeren onderzoekers, met het oog op Natura 2000, om de 6 jaar een uitgebreide veldmeting uit. In de verdere uitwerking van de gebiedsgerichte aanpak bekijkt de provincie of en zo ja, hoe deze monitoring versterkt kan worden.

Meer informatie over de planning per fase staat in het plan van aanpak. 
 

Uitgelicht