Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK)

De provincie laat zich bij ruimtelijke transities en ontwikkelingen op regionaal schaalniveau adviseren door een Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK). De PARK is een vakinhoudelijk expert en vervult vanuit een onafhankelijke positie een belangrijke rol in het publieke debat over de inrichting van de leefomgeving, de ruimtelijke kwaliteit in Noord-Holland.

Hoe werkt de PARK?

Momenteel vervult landschapsarchitect Jandirk Hoekstra de functie van PARK. Het is zijn ambitie een impuls te geven aan ruimtelijke plannen en projecten die voor het provinciaal grondgebied worden ontwikkeld. Ruimtelijke kwaliteit op het schaalniveau van de provincie ontstaat in zijn visie door in plannen en projecten aspecten als cultuur(historie), landschap, klimaat, waterveiligheid, ecologie, recreatie, economie en leefbaarheid te verbinden. Zo kan samenhang en meerwaarde ontstaan op provinciaal niveau. Samenwerking met thema-experts, gemeenten, belangenorganisaties en andere betrokkenen is van groot belang.

Atelier tijdens MOOI Noord-Holland
Foto: Theo Baart

Thema's

De komende 2 jaar houdt Jandirk Hoekstra zich onder meer bezig met de gevolgen van de energietransitie voor het (stads)landschap, de gedaanteverandering van het Markermeer/IJmeer en verbeteringen in de A7/ A8 corridor in relatie tot de ruimtelijke ontwikkeling van de stedelijke gebieden erlangs. Ook levert hij een bijdrage aan de actualisatie van de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie en de provinciale Omgevingsvisie.

Ruimtelijke kwaliteit

Noord-Holland heeft zeer verschillende landschappen en stedelijke gebieden met een aantal unieke ruimtelijke kwaliteiten. Tegelijkertijd is er grote druk op delen van stad en landschap. Verstedelijking, wegenbouw, schaalvergroting in de landbouw en de energietransitie spelen zich af binnen dezelfde schaarse ruimte. Het is een grote opgave het nieuwe (stads)landschap te ontwikkelen en gelijktijdig de ruimtelijke kwaliteit in stand te houden of te verbeteren.

Uitgelicht

Nieuws

Er zijn op dit moment geen pagina's geplaatst.

Contact

Wilt u meer weten over de PARK of heeft u een vraag? Neem dan contact op met Elly Melchers: melcherse@noord-holland.nl.