Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK)

De Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) adviseert het college van Gedeputeerde Staten (GS) over de grote ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke kwaliteit in Noord-Holland. De PARK is onafhankelijk en kijkt naar de gevolgen van deze ontwikkelingen op de lange termijn. De PARK geeft gevraagd en ongevraagd advies, organiseert onderzoek, gesprekken en ateliers.

De PARK kijkt bij zijn advies naar de opgaven en ambities van de provincie in de Omgevingsvisie en het coalitieakkoord ‘Duurzaam Doorpakken’. Hij pakt daarin echter zijn eigen rol. Hij kijkt naar de langere termijn en dus ‘voorbij’ de periode van het coalitieakkoord. 

Door zijn onafhankelijke positie kan de PARK gevraagd en ongevraagd verkenningen of onderzoeken (laten) doen naar ingewikkelde ruimtelijk-economische vraagstukken.

Wijk aan Zee

Steven Slabbers

Steven Slabbers is sinds januari 2019 onafhankelijk adviseur ruimtelijke kwaliteit van de provincie Noord-Holland. In zijn eerste termijn (2019-2021) adviseerde hij het provinciaal bestuur over actuele regionale ruimtelijke opgaven. Voorbeelden hiervan zijn de relatie stad-rand-land, duurzame verstedelijking, energietransitie en -infrastructuur, herstel van de biodiversiteit, ontwikkeling van datacenters, de omschakeling naar natuur-inclusieve landbouw, het tegengaan van bodemdaling in de veenweidegebieden, en het versterken van recreatieve uitloopmogelijkheden. Deze opgaven zijn nauw verbonden met de Omgevingsvisie NH2050.

In deze periode bracht de PARK 12 adviezen uit. Deze zijn in september 2021 gebundeld in het boekje ‘Verbonden Toekomst’ dat tijdens de ‘Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit Noord-Holland’ centraal stond.

Steven Slabbers

Agenda 2022-2023

Het adviseurschap van de PARK is verlengd tot het aantreden van een volgende coalitie. Dit is naar verwachting in de zomer van 2023. In de periode tot zomer 2023 ligt de focus op hoe we in Noord-Holland tot 2200 – in samenhang met de andere grote opgaven van de provincie – zo verstandig mogelijk ‘met het water kunnen leven’ en met onze wateropgaven om kunnen gaan. Waterbeschikbaarheid, waterkwaliteit, wateroverlast en waterveiligheid staan hierbij centraal.

 

Uitgelicht

Contact

Wilt u meer weten over de PARK of heeft u een vraag? Neem dan contact op via PARK@noord-holland.nl.

Twitter

Bekijk alle tweets