Landschap en cultuurhistorie

Mede dankzij de grote variëteit aan landschappen, dorpen en bijbehorende cultuurhistorie is Noord-Holland een aantrekkelijk gebied om te wonen, werken en recreëren. Er zijn wadden, duinen, polders, heidevelden, veenweiden en droogmakerijen. De rijke historie is onder andere terug te vinden in de West-Friese Omringdijk en de Stelling van Amsterdam.

De provincie Noord-Holland wil de kwaliteit en de diversiteit van het Noord-Hollands landschap graag behouden en verder ontwikkelen en de dorpen behouden en ontwikkelen. Daarom heeft het begrip ruimtelijke kwaliteit een belangrijke plek gekregen in de Structuurvisie Noord-Holland 2040 en de Provinciale Ruimtelijke Verordening.

Leidraad Landschap en Cultuurhistorie

De Leidraad Landschap en Cultuurhistorie is vernieuwd. De Leidraad Landschap en Cultuurhistorie 2018 (vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 10 april 2018) is een provinciale handreiking voor het inpassen van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in het landschap, zoals bebouwing, agrarische bedrijven, infrastructuur of vormen van energieopwekking.

De Leidraad geeft gebiedsgerichte én ontwikkelingsgerichte beschrijvingen en biedt zo toepasbare informatie over de manier waarop ruimtelijke ontwikkelingen kunnen bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving. De provincie beoogt met deze Leidraad om samen met bijvoorbeeld gemeenten, ontwikkelaars en initiatiefnemers te werken aan het behouden en versterken van de ruimtelijke kwaliteit van het landschap en de cultuurhistorie.

De Leidraad Landschap en Cultuurhistorie 2018 is een digitaal document en bestaat uit een introductiedeel met onder andere informatie over de opzet van de Leidraad en de juridische doorwerking, een deel met gebiedsgerichte informatie (ensembles en structuren) en een voorbeeldenbank.

De Leidraad 2018 is in de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) verankerd in artikel 15 (ruimtelijke kwaliteitseis). De wijziging van de Verordening, en daarmee ook de Leidraad 2018, is op 2 mei 2018 in werking getreden. Voor projecten waarvoor op het moment van vaststellen al een ontwerpbesluit ter inzage heeft gelegen, geldt een overgangsregeling (zie Leidraad 2018 bij ‘introductie, juridische doorwerking’). Hier is de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie (2010) (pdf 17,6 mb) nog van kracht.

In de informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie staat een algemeen overzicht van landschap en cultuurhistorie van provinciaal belang.

Om de landschappelijke kwaliteit te behouden en versterken, werkt ze samen met partners aan het behoud van het landschap en de bijzondere cultuurhistorie van een aantal unieke gebieden, zoals:

De provincie ondersteunt vrijwilligers die een bijdrage leveren aan het landschap. Zie: Vrijwilligers natuur- en landschapsbeheer.

Het metropolitane landschap (Metropoolregio Amsterdam)

In het sterk verstedelijkte gebied rondom Amsterdam staat het landschap extra onder druk. Daarom werkt de provincie, samen met gemeenten en andere belanghebbenden, het Kwaliteitsbeeld MRA-landschap uit en ontwikkelt ze strategieën om het landschap in de verschillende gebieden te behouden, te versterken en te ontwikkelen. Hierbij wordt rekening gehouden met de ontwikkelopgaven van de metropoolregio: infrastructuur, economie, duurzaamheid en verstedelijking.

Zie: Metropoolregio Amsterdam