Over het project

In het programma Naarden buiten de Vesting werken de gemeente Gooise Meren, de regio Gooi en Vechtstreek, de provincie Noord-Holland en waterschap Amstel, Gooi en Vecht samen aan het verhogen van de recreatieve, cultuurhistorische, ecologische en landschappelijke waarde van het gebied tussen Naarden-Vesting en Muiden. Dit gebeurt bijvoorbeeld door investeringen in waterrecreatie en wandelroutes.

Recente ontwikkelingen zijn aanleiding geweest voor de partijen om stil te staan bij de bereikte resultaten en te bepalen hoe het programma wordt voortgezet. Dit heeft geleid tot aanpassingen in het programma, waarvan het schrappen van de nieuwe vaarverbinding de belangrijkste is. 

Schrappen nieuwe vaarverbinding

Voor de zomer van 2019 werd duidelijk dat de vaarverbinding meer gaat kosten dan gedacht. Dit komt door gestegen marktprijzen, de onvoorziene noodzaak om de nieuwe sluis en brug in de IJsselmeerweg apart aan te leggen en door onvoorziene kosten van een damwand bij Jachthaven Naarden. Ook ontbreekt voor dit project politiek draagvlak in de gemeenteraad. De partijen besloten daarop om de vaarverbinding te schrappen. Dat besluit heeft ook gevolgen voor de rest van het programma. De focus is verlegd naar het bevorderen van waterrecreatie en ruimtelijke kwaliteit van de Naardertrekvaart.

De gezamenlijke overheden zien nog steeds kansen voor waterrecreatie op de trekvaart. Goede recreatieve voorzieningen leveren plezier op voor recreanten en komen ook ten goede aan de belevingswaarde van het landschap en aan economische bedrijvigheid. Met de komst van bijvoorbeeld de waterrijke wijken Krijgsman en Weespersluis, wordt ook groei verwacht. Als in de toekomst blijkt dat toch behoefte bestaat aan een nieuwe vaarverbinding, dan worden de mogelijkheden bekeken. Dat zal wel op lange termijn zijn. 

Aanpassing programma

Een groot deel van het budget voor het programma bestond uit Groene Uitwegmiddelen, die het Rijk ter beschikking heeft gesteld om een aantal landschappelijke en recreatieve doelen in het gebied te bereiken, waaronder de vaarverbinding. De overgebleven Groene Uitwegmiddelen worden daarom niet langer toegekend aan Naarden buiten de Vesting. Het budget, dat was bedoeld voor versterking van de trekvaart (ongeveer € 2 miljoen), en de al verstrekte subsidies aan de gemeente, blijven overeind. Het wandelpad tussen de Vesting en Stadzigt gaat daarom gewoon door.

Het beschikbare budget is onvoldoende om alle overgebleven projecten uit te voeren. Daarom is besloten eerst de vestinggracht bij Naarden te herstellen. Dit project dient ook meerdere doelen. Naaast een verfraaiing van de entree van de vesting, geeft het de mogelijkheid om ligplaatsen te maken. Met de sloop van Energiestraat 1 is de ruimte voor de havenkom al vrijgespeeld. Over het type haven, passanten- of vaste ligplaatsen, wordt nog besloten.

Het project ‘optimalisatie trekvaart’, waarvoor insteekhaventjes langs de vaart zouden worden gemaakt, is geschrapt omdat er minder aanleiding is om de vaart hier breder te maken. De partijen pakken wel de verrommeling aan door het creëren van enkele aanlegplekken, het verplaatsen van bootjes in de havenkom en waar nodig door handhaving. Als het budget van € 2 miljoen het toelaat, worden ook nog enkele kleine maatregelen langs de trekvaart genomen.

Het programma levert daarmee nog steeds een belangrijke bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit en de waterrecreatie.

Toekomst

De komende periode worden lopende projecten, zoals het wandelpad en de sloop van Energiestraat 1, gewoon uitgevoerd. In de tussentijd wordt een aangepast gebiedsprogramma opgesteld en worden bestaande afspraken tussen de partijen hierop aangepast. De gemaakte visie voor de passantenhaven wordt ook aangepast, maar de basisuitgangspunten, zoals de vorm van de haven, blijven onveranderd. Later in de tijd wordt bekendgemaakt hoe de projecten verder worden uitgevoerd.

Uitgelicht