Bestuurlijke Regie Schiphol

De Bestuurlijke Regie Schiphol, BRS, is het samenwerkingsverband van 56 gemeenten en 4 provincies in de Schipholregio. Deze gemeenten vallen (deels) binnen de 48 Lden contour van Schiphol, zoals die in 2004 is berekend bij de vaststelling van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol. 

Kaart Schiphol

Inzet BRS

De decentrale overheden geven invulling aan verschillende maatschappelijke opgaven zoals wonen, bereikbaarheid, energietransitie en natuur. Daarbij zijn zij continu op zoek naar de balans tussen het economische belang van de luchthaven als belangrijke knooppunt (Hub) voor de internationale connectiviteit van de regio en een gezonde leefomgeving. De verschillende maatschappelijke belangen rond Schiphol zijn groot en schuren soms ook met elkaar. Dat vraagt om goede onderlinge afstemming tussen de diverse opgaven waar Rijk en regio (samen) aan werken. 

Organisatie

De gedeputeerde Luchtvaart van provincie Noord-Holland is voorzitter van de BRS. Het secretariaat van de BRS wordt gevoerd door team luchtvaart van de provincie Noord-Holland.

Ruimtelijke ordening in de Schipholregio

Juist in de Schipholregio vechten veel functies om de schaarse ruimte. Een extra complicerende factor zijn daarbij de beperkingen die vanuit de luchtvaart gelden. Dit vraagt passen en meten en daarom goede afstemming tussen Rijk en regio. Ruimtelijke ordening is daarmee het grote thema in de gesprekken met het Rijk.

Beperkingen

In een groot gebied rond Schiphol gelden beperkingen in relatie tot bouwhoogtes, radardekking, vogelaanvaringen, enzovoort. Daarnaast heeft het Rijk in een gebied rond de luchthaven beperkingen opgelegd aan gebruiksfuncties (zoals woningbouw of bedrijvigheid) vanwege de geluidbelasting en veiligheid.

Regelgeving

De regels en gebieden (contouren) waar, vanuit luchtvaart, bij ruimtelijke ontwikkelingen rekening mee moet worden gehouden, zijn vastgelegd in het Luchthavenindelingsbesluit Schiphol (LIB). 

Rekenschap geven

Sinds de laatste aanpassing van het LIB in 2018 hebben gemeenten meer eigen afwegingsruimte gekregen. Hier tegenover staan afspraken over het zogenaamde 'rekenschap geven'. De essentie is dat gemeenten in hun ruimtelijke plannen een transparante afweging maken over vliegtuiggeluid en toekomstige bewoners goed informeren over de geluidsbelasting in de betreffende wijk. Deze afspraken zijn in 2017 vastgelegd in een Beleidsbrief. De provincie heeft deze afspraak vastgelegd in de Omgevingsverordening NH2020.

Motiveringsplicht externe veiligheid

In het LIB van 2018 is ook een motiveringsplicht opgenomen voor externe veiligheid. Binnen de LIB 5 contour (voorheen 20KE) moeten gemeenten bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen uitleggen hoe rekening is gehouden met de mogelijkheid van slachtoffers op de grond als gevolg van een vliegtuigongeval. Het Rijk heeft in samenspraak met de regio een stappenplan ontwikkeld dat gemeenten hiervoor kunnen gebruiken.

Tools voor gemeenten