Bestuurlijke Regie Schiphol

De Bestuurlijke Regie Schiphol, BRS, is het samenwerkingsverband van 56 gemeenten en 4 provincies in de Schipholregio. De gedeputeerde Luchtvaart van Noord-Holland is voorzitter. Het doel van de BRS is om de belangen van de regio te behartigen als het gaat om de ontwikkeling van de luchtvaart en luchthaven in relatie tot de omgeving. 

Kaart Schiphol
Klik op de kaart om een grotere afbeelding te downloaden

De deelnemende gemeenten vallen (deels) binnen de 48 Lden geluidscontour van Schiphol. Deze contour is in 2004 berekend bij de vaststelling van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol. 

Inzet BRS

Gemeenten en provincies werken aan uiteenlopende maatschappelijke opgaven in de Schipholregio. Denk daarbij aan wonen, bereikbaarheid, energietransitie en natuur. Luchtvaart speelt hierbinnen een nadrukkelijke rol. Economisch is de luchthaven van belang, tegelijkertijd heeft het vliegverkeer in de Schipholregio een grote impact op de leefomgeving. 

De maatschappelijke belangen zijn groot, divers en schuren soms met elkaar. Het vinden van een goede balans hierin vraagt om interbestuurlijke afstemming tussen de diverse opgaven waar Rijk en regio samen in het gebied aan werken. De BRS streeft daarin naar een balans tussen duurzame connectiviteit én een gezonde leefomgeving.

Gezonde leefomgeving

Om de impact van de luchtvaart op de leefomgeving te beperken vraagt de BRS het Rijk om heldere normen. Deze verbeterslag moet verder gaan dan alleen afspraken over geluidhinder. De BRS wil eenduidige regels voor alle uitstoot die een impact heeft op de gezondheid, het milieu en het klimaat. 

Duurzame connectiviteit

Internationaal goed bereikbaar zijn is belangrijk voor onze economie en inwoners. Maar hoe kan dat  zo duurzaam mogelijk? De BRS vraagt het Rijk om daarbij te kijken naar de verschillende transportmogelijkheden en de rol die de andere Nederlandse luchthavens hierin kunnen vervullen. En welke mogelijkheden bieden de nieuwe technologische ontwikkelingen? De BRS ziet de ambities uit de ‘Green Deal’ als een grote kans. Een kans om als Rijk en Rregio samen een goede slag richting een gezonde leefomgeving te maken. En dat is meer dan alleen bijvangst van de CO2-reductie. 

Organisatie

De gedeputeerde Luchtvaart van provincie Noord-Holland is voorzitter van de BRS. Het team luchtvaart van de provincie Noord-Holland voert het secretariaat van de BRS. 

De BRS heeft interbestuurlijk overleg met het Rijk over de inpassing van luchtvaart en de luchthaven Schiphol in de regio. Zowel op het niveau van beleidsvorming als de uitvoering. Aandacht voor zorgvuldige, maatschappelijke participatie staat in deze interbestuurlijke samenwerking centraal.

Groepsfoto Schiphol

NOVEX-gebied

Om de diverse opgaven, waarvoor interbestuurlijke afstemming vereist is, te regisseren is de Schipholregio aangewezen als NOVEX-gebied. Dit betekent dat het Rijk, provincies en gemeenten in de omgeving van de luchthaven samen invulling gaan geven aan maatregelen om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. Naast het terugdringen van uitstoot en geluid wordt tegelijkertijd gezocht naar ruimte voor natuurherstel, woningbouw, infrastructuur en het verbeteren van het elektriciteitsnet. Op 10 oktober 2022 ondertekende de BRS daarvoor een bestuursovereenkomst met het Rijk.

Contact

BRS@noord-holland.nl