Schiphol

Schiphol Airport is een essentieel onderdeel van de Noord-Hollandse economie. Het vormt een belangrijke spil in de internationale connectiviteit van ons land. Maar dit heeft ook een keerzijde, de impact op de leefomgeving is groot. Doel is te komen tot een gezond woon-, werk- en leefklimaat in de Schipholregio.

Provinciale rol Schiphol

Schiphol Airport valt onder de verantwoordelijkheid van het Rijk. Als provincie gaan we dus niet over Schiphol. Wel spelen we een actieve, ontwikkelende en regisserende rol in de omgeving van luchthaven Schiphol. De provincie stuurt vooral via de ruimtelijke ordening op een balans tussen economische groei en leefbaarheid. Daarbij weegt zij de verschillende, soms tegenstrijdige, belangen in het gebied tegen elkaar af om de (ruimtelijke) kwaliteit van de regio te behouden en versterken. De afwegingen en keuzes die de provincie daarbij hanteert staan in de Omgevingsvisie NH2050.

Stichting Leefomgeving Schiphol

De afgelopen jaren heeft de provincie samen met het Rijk en Schiphol geld beschikbaar gesteld om de kwaliteit van de leefomgeving in de regio rondom Schiphol te verbeteren. De besteding van deze middelen loopt via de Stichting Leefomgeving Schiphol

Bewoners Aanspreekpunt Schiphol 

Het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) is hét platform voor iedereen die meer wil weten over het vliegverkeer op en rond de luchthaven. Denk bijvoorbeeld aan het actuele baangebruik, baanonderhoud, vliegroutes en wet- en regelgeving. Daarnaast kunnen inwoners hier terecht voor het melden van hinder. 

NOVEX-gebied

De Schipholregio is aangewezen als NOVEX-gebied. Dat houdt in dat het Rijk, provincies en gemeenten in de omgeving van de luchthaven samen invulling gaan geven aan maatregelen om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. Op 10 oktober tekenden gedeputeerde Jeroen Olthof (voorzitter Bestuurlijke Regie Schiphol) en minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) de bestuursovereenkomst intenties samenwerking NOVEX Schipholregio (pdf, 12 MB). 

Met deze overeenkomst wordt de onderlinge samenwerking versterkt en een integrale afweging van de verschillende opgaven in het gebied gemaakt. Naast het terugdringen van uitstoot en geluid wordt tegelijkertijd gezocht naar ruimte voor natuurherstel, woningbouw, infrastructuur en het verbeteren van het elektriciteitsnet. De ondertekening van de bestuursovereenkomst is een belangrijke eerste stap. Daarna worden afspraken uit de bestuursovereenkomst samen met alle betrokken partijen verder uitgewerkt.

Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen wij graag door naar: