Inspraak

Het is mogelijk mee te denken met de planstudie Verbinding A8-A9. Daar wordt het plan alleen maar beter van. Immers, niemand kent het gebied beter dan de mensen die er dagelijks wonen, werken en recreëren.

Inwoners van Noord-Holland hebben de mogelijkheid om in te spreken bij vergaderingen van de Statencommissies. Lees meer over deze vorm van inspraak. De Verbinding A8-A9 valt onder de commissie Mobiliteit & Financiën.

Klankbordgroep

Bij de plannen om de verbinding tussen de A8 en de A9 te verbeteren zijn niet alleen overheden betrokken. In de loop der jaren zijn ook maatschappelijke organisaties meerdere malen betrokken bij de plannen. Ook voor de huidige planstudie is een klankbordgroep van maatschappelijke organisaties ingericht. Deze klankbordgroep komt regelmatig bijeen en geeft gevraagd en ongevraagd advies over de plannen en het planproces.

Inspraak vanaf de start

Vanaf de start van de huidige planstudie (in 2014) zijn we in gesprek met de omgeving.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Voor ons ‘Plan van aanpak’ - de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (ook wel NRD) - is tijdens bewonersavonden en werkateliers is informatie verzameld. In de NRD staat op welke milieueffecten de alternatieven worden getoetst.

Download de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Verbinding A8-A9 (pdf - 5,17 mb). 

Hoewel niet verplicht, hebben we er voor gekozen om de NRD eind 2014 ter inzage te leggen. In totaal hebben 45 personen/organisaties een reactie ingediend. Uit deze reacties waren 340 vragen en suggesties te destilleren. Alle vragen zijn beantwoord in de Nota van Beantwoording, die op 3 maart door Gedeputeerde Staten is vastgesteld.

Download de Nota van Beantwoording  (pdf - 1,71 mb)

Tijdelijk projectbureau

In 2016 werd nader onderzoek gedaan naar de 3 alternatieven (het Nul-plusalternatief, het Heemskerkalternatief en het Golfbaanalternatief). Onderdeel hiervan was het verder uitwerken van de ontwerpen. In september en oktober 2016 konden inwoners met ons mee ontwerpen in ons tijdelijke projectbureau in Assendelft.

Het ontwerpteam heeft op basis van alle opgehaalde ideeën ontwerpen gemaakt die werken, een oplossing bieden en goed ingepast zijn in het landschap. In januari 2017 zijn de voorkeursontwerpen van de 3 alternatieven door Gedeputeerde Staten vastgesteld.

PlanMER

Van 17 juli tot en met 1 oktober 2017 lagen de onderzoeksresultaten van de planstudie ter inzage: de milieueffectrapportage, kostenraming en maatschappelijke kosten-batenanalyse. Deze PlanMER omvat 1 hoofdrapport, 17 achtergrondrapporten, 3 ontwerpboeken en 3 bijlagen. Deze documenten zijn te vinden op de overzichtspagina.

Inwoners konden ons via een officiële zienswijze laten weten wat zij van het gedane onderzoek vonden. De ingediende zienswijzen zullen in een Nota van Beantwoording van een reactie worden voorzien. Aan deze nota wordt momenteel gewerkt. In de nota wordt toegelicht in hoeverre de zienswijzen aanleiding hebben gegeven tot aanpassingen.

Gedeputeerde Staten nemen rond de jaarwisseling een besluit over een definitief voorkeursalternatief. Dit gebeurt op basis van alle (aanvullende) onderzoeken en adviezen, de overwegingen vanuit de stuurgroep en de naar voren gebrachte zienswijzen uit de omgeving. Daarna wordt het besluit in februari 2018 voorgelegd aan Provinciale Staten.

Toekomstige inspraakmomenten

Wanneer het voorkeursalternatief definitief wordt vastgesteld, start de volgende fase van het project: de planuitwerkingsfase. Hierin wordt onder meer een provinciaal inpassingsplan (PIP) gemaakt. Een PIP is als het ware een provinciaal bestemmingsplan. Ook het PIP komt ter zijner tijd ter inzage te liggen, zodat inwoners hierop een zienswijze kunt indienen. Na de inspraakperiode wordt het PIP definitief vastgesteld. Tegen het vastgestelde PIP kunt u beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (dit kan alleen als een zienswijze op het ontwerp PIP is ingediend).