Inspraak

Het is mogelijk mee te denken met de planstudie Verbinding A8-A9. Daar wordt het plan alleen maar beter van. Immers, niemand kent het gebied beter dan de mensen die er dagelijks wonen, werken en recreëren.

Meedenken kan op verschillende manieren: via een participatietraject, via het indienen van een zienswijze en via het inspreken bij de commissievergadering.

Participatietraject

Vanaf de start van de huidige planstudie zijn we in gesprek met de omgeving. Participatiemomenten kondigen we aan via de projectwebsite en de digitale nieuwsbrief. Voorbeelden van eerdere participatiemomenten zijn de werkateliers voor het opstellen van de NRD, het tijdelijk projectbureau in Assendelft voor het uitwerken van de wegontwerpen en bewonersavonden over besluiten van Gedeputeerde Staten.

Zienswijze indienen

Als een projectdocument ter inzage ligt kunt u hierop een zienswijze indienen. Dit kon al bij de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en de onderzoeksrapporten van de planstudie (PlanMER).

Download de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Verbinding A8-A9 (pdf, 5 MB)

Download de Nota van Beantwoording NRD (pdf, 1,7 MB)

Bekijk de onderzoeksrapporten van de PlanMER

Download de Nota van Beantwoording PlanMER (pdf, 2,9 MB)

Het volgende moment waarop u een zienswijze kunt indienen is bij de terinzagelegging van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Een PIP is als het ware een provinciaal bestemmingsplan. Na de inspraakperiode wordt het PIP definitief vastgesteld. Tegen het vastgestelde PIP kunt u beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (dit kan alleen als een zienswijze op het ontwerp PIP is ingediend).

Inspreken bij commissievergadering

Inwoners van Noord-Holland hebben de mogelijkheid om in te spreken bij vergaderingen van de Statencommissies. Lees meer over deze vorm van inspraak. De Verbinding A8-A9 valt onder de commissie Mobiliteit & Bereikbaarheid.

 

Uitgelicht