Samenwerkende partijen

Het project Verbinding A8-A9 is een samenwerking van de provincie Noord-Holland met de Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Zaanstad, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen. Rijkswaterstaat is nauw betrokken bij het project voor een goede aansluiting op de bestaande snelwegen. De partijen zijn overeengekomen dat de provincie Noord-Holland namens de partijen optreedt als initiatiefnemer en bevoegd gezag.

Stuurgroep

De samenwerkende partijen hebben aan het begin van de planstudie een stuurgroep ingesteld waarin alle partijen afgevaardigd zijn. Ook Rijkswaterstaat is vertegenwoordigd in de stuurgroep. De provincie Noord-Holland is voorzitter van de stuurgroep.

De stuurgroep bewaakt de tijdige totstandkoming van de planstudie en daarnaast adviseert zij het College van Gedeputeerde Staten (GS) over de bestuurlijke keuzes die nodig zijn voor de voortgang van de planstudie. De formele besluitvorming vindt plaats in GS.

Financiële bijdragen

Bij het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst, begin 2014, spraken de samenwerkende partijen af dat aan het eind van dat jaar iedere partij een besluit zou hebben genomen over de gezamenlijke bijdrage van € 111 miljoen aan het project. De gemeenteraden van IJmond-gemeenten besloten in november en december positief over hun bijdrage. De provincie, vervoerregio en gemeente Zaanstad hadden dat in 2009 reeds gedaan. 

Overzicht financiële bijdragen aan Verbinding A8-A9

Partner Bedrag
Provincie Noord-Holland 50 miljoen
Vervoerregio Amsterdam 40 miljoen
Gemeente Zaanstad 14 miljoen
Gemeente Heemskerk 2,1 miljoen
Gemeente Beverwijk 2,1 miljoen
Gemeente Velsen 2,1 miljoen
Gemeente Uitgeest 0,7 miljoen


Er zijn door de partijen wel voorwaarden aan de bijdragen gekoppeld: Velsen, Beverwijk en Heemskerk koppelen hun bijdrage aan het Heemskerkalternatief, tenzij een ander alternatief beter bijdraagt aan de bereikbaarheid en leefbaarheid in de gemeente of regio. De gemeente Uitgeest legt een koppeling met andere projecten die voor Uitgeest van belang zijn. En de bijdrage van Zaanstad is voor de helft een bijdrage in de inpassingskosten van de verbinding. 

Met alle toegezegde bijdragen wordt de kostenraming niet volledig gedekt. De partijen spannen zich in om de nog ontbrekende financiële middelen te vinden.

 

Uitgelicht