Financiering

Om duurzame mobiliteitsmaatregelen sneller te ontwikkelen en uit te voeren, kan een financiële stimulans helpen.

Bijvoorbeeld in de vorm van een tijdelijke subsidie voor inwoners, ondernemers of gemeenten. De Europese Unie (EU), rijksoverheid, provincies en gemeenten hebben verschillende regelingen in het leven geroepen. Een overzicht van de in februari 2023 bij ons bekende financiële regelingen staat hieronder weergegeven.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een hulploket voor gemeenten als het gaat om vraagstukken gerelateerd aan verduurzaming, energietransitie en milieu. Neem contact op met het hulploket.

Europese regelingen

Europese subsidies zijn vooral gericht op innovatie of grootschalige transportprojecten, zoals multimodale rail-weg terminals. Vaak is een samenwerking over de landsgrenzen heen nodig om in aanmerking te komen voor de subsidie. In principe zijn er 4 grote Europese programma’s, die relevant zijn voor de maatregelen uit de menukaart duurzame mobiliteit.

  1. LIFE is te benutten voor milieu- en klimaatgerelateerde projecten, zoals het opzetten van lokale energie 'communities', waarin elektrische mobiliteit een deel van het project vormt.
  2. Het Connecting Europe Facility (CEF) is te benutten voor verbeteringen van transportmodaliteiten op het Europese vervoersnetwerk, zoals ontwikkeling en implementatie van intelligente transportsystemen, spoorwegaanpassingen en parkeerplaatsen voor vrachtwagens binnen het Trans-Europese Transportnetwerk (TEN-T netwerk). 
  3. Horizon Europe is te benutten voor innovatieve ontwikkelingsprojecten en pilots. Relevante onderwerpen zijn de monitoring van uitstoot veroorzaakt door transportmodaliteiten en de ontwikkeling van ‘Light Commercial Vehicles’ voor het uitvoeren van stedelijke logistiek met nieuwe batterij-elektrische voertuigen. 
  4. Het Interreg-programma is te benutten voor kennisdeling en koepelvorming in een internationale samenwerking met omringende landen.

Nationale regelingen

Nationale regelingen vormen een mix tussen grote stimuleringsprogramma’s voor het verschonen van voertuigen. Denk aan subsidies voor elektrische voertuigen en regelingen gericht op het ondersteunen van ondernemers om te investeren in duurzame technieken, bijvoorbeeld door een innovatiekrediet te verstrekken. 

In het coalitieakkoord is voor 2023 tot en met 2030 € 5,38 miljard gereserveerd voor de uitvoeringskosten van gemeenten en provincies voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE). Voor de periode tot en met 2025 wordt hiervan € 1,04 miljard uitgekeerd. Gemeenten kunnen de uitkering jaarlijks in april aanvragen bij RVO. 

De uitkering kan gebruikt worden voor loonkosten die gemaakt worden voor de uitvoering van klimaat en energiebeleid, waaronder mobiliteit.

Regionale regelingen

De provincie Noord-Holland, de provincie Flevoland en de Vervoerregio Amsterdam stellen budget beschikbaar voor kleine infrastructuur, zoals doorfietsroutes. Deze regelingen kennen een integraal karakter en zijn gericht op het verbeteren van de infrastructuur ten gunste van zowel de bereikbaarheid, veiligheid als duurzaamheid. In Noord-Holland is de doelstelling specifiek gericht op verkeersveiligheid en het regionaal fietsnetwerk. De Vervoerregio verwijst in bredere zin naar hun Regionaal Verkeer- en Vervoerplan. Dit is vergelijkbaar met de provincie Flevoland, die verwijst naar hun mobiliteitsvisie Flevoland en het programma ‘Mobiliteit en Ruimte’ als kader. In Noord-Holland zijn daarnaast recent enkele terugkerende regelingen weer opengesteld, met aandacht voor harde (infra) en zachte (gedrag) maatregelen.