Regionaal mobiliteitsprogramma

In het Regionaal Mobiliteitsprogramma Flevoland en Noord-Holland werken de provincies Flevoland en Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Amsterdam samen aan het realiseren van de doelen uit het Klimaatakkoord: een reductie naar 2,2 megaton CO2 in 2030: een vermindering van 55 % ten opzichte van 1990. Dit doen we in samenwerking met gemeenten, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en andere overheden. Onderdeel van het programma is de menukaart duurzame mobiliteit: een gereedschapskist met maatregelen waarmee gemeenten onderbouwde keuzes kunnen maken.

Regionaal Mobiliteitsprogramma Flevoland en Noord-Holland

Klimaatakkoord Mobiliteit

Zorgeloze mobiliteit, voor alles en iedereen in 2050. Geen emissies, uitstekende bereikbaarheid toegankelijk voor jong en oud, arm en rijk, valide en mindervalide. Betaalbaar, veilig, comfortabel, makkelijk én gezond. Slimme, duurzame, compacte steden met optimale doorstroming van mensen en goederen. Mooie, leefbare en goed ontsloten gebieden en dorpen waarbij mobiliteit de schakel is tussen wonen, werken en vrije tijd.

Dit willen de deelnemers aan de Mobiliteitstafel van het Klimaatakkoord bereiken. Hiermee voldoet Nederland niet alleen aan de afspraken van het VN-klimaatakkoord van Parijs, maar wordt tegelijk overige milieuschade, zoals fijnstof en stikstof verminderd.

De doelstelling van het Klimaatakkoord: in 2030 stoot Nederland ruim de helft (55%) minder broeikasgassen uit dan in 1990. In 2050 moet de netto-uitstoot naar nul worden teruggebracht. Omdat regionaal maatwerk nodig is in de overgang naar schone, slimme en energiezuinige mobiliteit krijgt elke regio in Nederland een Regionaal Mobiliteitsprogramma. In onze regio is dat het Regionaal Mobiliteitsprogramma Flevoland en Noord-Holland.

Alle regio's samen kunnen ruim de helft van de resterende reductiedoelstelling voor de mobiliteitssector realiseren, blijkt uit een recent rapport van CE Delft in opdracht van het IPO.

Regionaal Mobiliteitsprogramma Flevoland en Noord-Holland

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat elke regio een aandeel heeft in het verminderen van de CO2 uitstoot door mobiliteit. Het Regionaal Mobiliteitsprogramma Flevoland en Noord-Holland streeft ernaar de CO2 uitstoot door mobiliteit terug te brengen tot maximaal 2,2 megaton in 2030: een vermindering van 55% ten opzichte van 1990.

De komende jaren neemt de bevolking en bedrijvigheid in de regio nog flink toe, en daarmee ook de mobiliteit en transport. Om klimaatverandering tegen te gaan en de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren, zijn flinke stappen nodig om het verkeer slimmer, schoner en veiliger te maken. Op die manier blijft een bijpassend, solide verkeersnetwerk beschikbaar.

Gelukkig beginnen we niet bij nul. Al een aantal jaar wordt gewerkt aan slimme en duurzame mobiliteit en daarmee aan het verminderen van uitstoot. Maar om de mobiliteitsdoelen uit het Klimaatakkoord te realiseren, is veel meer nodig. Het is tijd om als regio samen door te pakken!

Het Regionaal Mobiliteitsprogramma Flevoland en Noord-Holland wordt uitgewerkt voor 3 deelgebieden:

  • Noord-Holland-Noord (NHN),
  • de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en
  • Flevoland Noordoost (FL-NO).

Voor de Metropoolregio gebeurt dat als onderdeel van het bereikbaarheidsprogramma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB).

Uitsnede governance

In het Regionaal Mobiliteitsprogramma Flevoland en Noord-Holland (RMP) werken de provincies Flevoland en Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Amsterdam samen aan het behalen van de doelen uit het Klimaatakkoord. Dat gebeurt in samenwerking met gemeenten, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en andere overheden. Samenwerking is het sleutelwoord in het Regionaal Mobiliteitsprogramma. Substantiële verduurzaming van de mobiliteit in de regio is alleen haalbaar als de beleidsbepalende partijen op het gebied van mobiliteit de handen ineenslaan.

Zo wordt samengewerkt aan de mobiliteitstransitie door het verminderen, veranderen en verbeteren van de mobiliteit. Hiermee komt de gezamenlijke ambitie tot stand: een slim, schoon & veilig mobiliteitssysteem voor iedereen.

Menukaart duurzame mobiliteit

Onderdeel van het programma is de menukaart duurzame mobiliteit: een gereedschapskist met 20 mogelijke maatregelen die CO2-uitstoot verminderen en helder maken welke investeringen daarvoor nodig zijn. Maatregelen die zich richten op het verminderen van fossiele brandstoffen, het schoner maken van vervoer en het blijvend veranderen van gedrag. De menukaart toont ook de bijkomende effecten op leefomgeving, bereikbaarheid, verkeersveiligheid en geluid. Dit helpt organisaties onderbouwde afwegingen te maken en daarmee het draagvlak voor de maatregelen te vergroten. 
 

Partners

Provincie Flevoland Vervoersregio Amsterdam Gemeente Amsterdam

Meer informatie en contact

Meer informatie over het Mobiliteitsprogramma staat in de uitgebreide factsheet. Onder documenten staan ook: de Menukaart Duurzame Mobiliteit, het RMP programmaplan en onderzoeksrapporten van CE-Delft.

Deze eerste versie van de webpagina Duurzame Mobiliteit in Flevoland en Noord-Holland wordt de komende maanden stap voor stap uitgebreid met meer praktische informatie over de maatregelen uit de menukaart, goede voorbeelden, monitoring en nieuws.

Neem voor vragen contact op met programmamanager Björn Hutten en omgevingsmanager Annemiek van de Weerd.