Schiphol

De Schipholregio is een essentieel en vitaal onderdeel van Noord-Holland en de metropoolregio Amsterdam. De provincie Noord-Holland zet zich in voor een goede balans tussen economische belangen en het woon-, werk- en leefklimaat in de regio.

Provinciale rol Schiphol

De provincie Noord-Holland heeft wettelijke planologische bevoegdheden en speelt daarnaast ook een actieve, ontwikkelende en regisserende rol in de omgeving van luchthaven Schiphol. Achtergrond daarvan is onder meer de gemeentegrensoverschrijdende betekenis van Schiphol. Dit gaat zowel om de positieve maatschappelijke en economische effecten als de negatieve omgevingseffecten. Verder heeft de provincie ook een handhavende rol in het controleren van vergunningen, voorschriften en andere provinciale regelgeving. 

De verschillende, soms tegenstrijdige, belangen in het gebied moeten afgewogen worden om de (ruimtelijke) kwaliteit van de regio te behouden en versterken. De standpunten en keuzes van de provincie Noord-Holland over de langetermijnontwikkeling van Schiphol en omgeving vindt u terug in de Omgevingsvisie NH2050.

Wonen in de buurt van Schiphol

Bewoners van huizen in de buurt van Schiphol kunnen in mindere of meerdere mate te maken krijgen met geluid van startende, landende of overvliegende vliegtuigen. Heeft u woonplannen in de buurt van Schiphol of een van de naderings- of vertrekroutes van de luchthaven? Dan is het zaak om u van tevoren goed te informeren over dit onderwerp, zodat u weet wat u kunt verwachten. Omdat hinder een kwestie van beleving is, is het aan te raden om op verschillende dagen en tijdstippen een bezoek te brengen aan de woning of wijk die u op het oog heeft, zodat u zelf de situatie ter plekke kunt beoordelen. Informatie over de geluidsbelasting door vliegtuigen op regio- en postcodeniveau kunt u vinden in de module Wonen rond Schiphol op de website van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS). 

Uit  onderzoek in opdracht van de provincie Noord-Holland blijkt dat bij de verkoop van woningen rondom Schiphol misverstanden kunnen ontstaan. Soms wordt nagelaten kopers te wijzen op (mogelijke) hinder door vliegtuiglawaai. Over de juridische risico’s bij verkoop zie het artikel Ongehoord vliegtuiglawaai (pdf, 101 kb).

In Rijksregelgeving (het Luchthavenindelingbesluit) en Omgevingsverordening NH2020 (artikel 6) zijn normen vastgelegd die zien op wonen in relatie tot luchtvaartgeluid. Naarmate de geluidbelasting toeneemt worden de bouwbeperkingen strenger. Daarnaast zijn afspraken gemaakt om te zorgen dat nieuwe bewoners zo goed mogelijk worden geïnformeerd over vliegtuiggeluid (zie convenant en beleidsbrief). Voor de provincies en gemeenten binnen de zogenaamde LIB 5-contour (zie kaart Omgevingsverordening NH2020, legenda-onderdeel 'LIB 5 zone Schiphol') geldt bovendien dat zij luchtvaartgeluid altijd zorgvuldig meewegen in de totstandkoming van nieuwe woningbouwplannen. Daarbij wordt ook bekeken of reducerende maatregelen kunnen worden genomen (zie de beleidsregel Rekenschap geven).

Samenwerking Schiphol
 

Bestuurlijke Regie Schiphol

Naast ieders eigen verantwoordelijkheden, werken de regionale en lokale overheden in de regio rond Schiphol ook gezamenlijk aan de belangenbehartiging van de regio bij de ontwikkeling van luchtvaart en luchthaven in relatie tot de omgeving. Dit gebeurt via het samenwerkingsverband Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS). 

Omgevingsraad Schiphol

De Omgevingsraad Schiphol is het podium waar alle vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikkeling van Schiphol en omgeving bij elkaar komen. De raad bestaat uit een College van Advies en een Regioforum. Deze twee organen hebben elk een eigen taak en werkprogramma.

Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS)

Het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) is het informatie- en klachtencentrum waar omwonenden terecht kunnen met al hun vragen en klachten over het vliegverkeer van, naar en op Schiphol. BAS is een gezamenlijk initiatief van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en Amsterdam Airport Schiphol (AAS).

Stichting Leefomgeving Schiphol

De afgelopen jaren heeft de provincie samen met het Rijk en Schiphol geld geïnvesteerd om de kwaliteit van de leefomgeving in de regio rondom Schiphol te verbeteren. Stichting Leefomgeving Schiphol is de uitvoerende instantie. Meer informatie vindt u op de website van Leefomgeving Schiphol.

Samenwerking ruimtelijk economische ontwikkeling en SADC

De provincie werkt ook samen met gemeente Haarlemmermeer, gemeente Amsterdam en Schiphol aan de ruimtelijk economische ontwikkeling van de Schipholregio. Deze samenwerking vindt plaats via het ontwikkelingsbedrijf SADC (Schiphol Area Development Company). Dit is het ontwikkelingsbedrijf van de provincie Noord-Holland, gemeenten Haarlemmermeer en Amsterdam en Schiphol Group. 

SADC ontwikkelt bedrijventerreinen in de Schipholregio en werft nieuwe bedrijven, voornamelijk uit het buitenland. SADC doet dit voor de gehele metropoolregio Amsterdam via de vereniging Amsterdam Airport Area. Elk jaar vestigen meer dan honderd buitenlandse bedrijven zich in de metropoolregio Amsterdam, waarvan vele in de Schipholregio. De ontwikkeling van werklocaties in de MRA, waaronder de Schipholregio, wordt jaarlijks gepubliceerd in de Monitor Plabeka

Vragen of klachten Schiphol

Heeft u een vraag of klacht over vliegverkeer, baangebruik en aanvliegroutes van de luchthaven Schiphol? Neem dan contact op met het informatiecentrum Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS), telefoon: (020) 601 55 55.