Aardkundig erfgoed

De provincie beschermt aardkundig interessante gebieden, 'aardkundige waarden', die iets vertellen over manier waarop het landschap is ontstaan. Ze vormen ons aardkundig erfgoed. Aardkundige waarden, waaronder 'aardkundige monumenten', hebben te maken met de geologische opbouw, de geomorfologie (landvormen) en de bodem van een gebied. Voorbeelden van aardkundige waarden zijn stuifzandgebieden en stuwwallen.

Wilt u meer weten over aardkundige waarden en monumenten? Download dan de brochure Aardkundige Monumenten in Noord-Holland of bekijk de film Aardkundige Waarden op YouTube.

Beschermde aardkundige monumenten

Aardkundige monumenten worden extra beschermd. Hier mag u de bodem niet beschadigen door te graven of inklinking door zware voertuigen, bijvoorbeeld om te bouwen. In Noord-Holland zijn 16 gebieden aangewezen als aardkundig monument, onder andere:

 • Grote delen van de duinen (van Den Helder tot Zuid-Holland)
 • Texel
 • Wieringen
 • Balgzand en de voormalige slenk bij Oude Sluis
 • Alkmaardermeer
 • Delen van het Gooi
 • Vecht en Waver
 • Strandwallen ten oosten van Haarlem
 

De Provinciale Milieuverordening Noord-Holland (PMV) beschermt aardkundige monumenten. De provincie heeft de uitvoering van de PMV per 1 januari 2016 uitbesteed aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG).

 • Provinciale Milieuverordening Noord-Holland (pdf - 2,95 mb)

In bepaalde gevallen is ontheffing op grond van de Provinciale Milieuverordening (PMV) mogelijk.

Ontheffing Provinciale Milieuverordening (PMV)

Wilt u een woning of bedrijfsgebouw bouwen, een toegangsweg of bodemenergiesysteem aanleggen op de plek van een aardkundig monument? Is het voor uw bouwwerkzaamheden nodig te ontgronden, egaliseren of om ondergrondse leidingen aan te brengen? Dan kunt u bij de provincie een (gratis) ontheffing aanvragen om het werk uit te voeren:

 • een vergraving/aantasting tot 1 meter diepte
 • diepere vergravingen/aantastingen - mits het een zwaarwegend maatschappelijk belang betreft

Vrijstelling PMV

Soms geldt er onder voorwaarden een vrijstelling. Dan is geen toestemming nodig om te graven, maar moet u de werkzaamheden wel (gratis) aanmelden bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, e-mail: grondwater@odnzkg.nl.

Er geldt bijvoorbeeld een vrijstelling voor:

 • aanpassing aan bestaande bebouwing (in sommige gevallen)
 • particuliere tuinaanleg
 • natuurprojecten waarvoor een goedgekeurd beheerplan is
 • agrarische activiteiten op agrarische percelen
 • revisie of onderhoud van bestaande infrastructuur
 • installeren en onderhoud winmiddelen ten behoeve van openbare drinkwaterwinning
 • wettelijk verplicht bodemonderzoek of -sanering

Voor meer informatie, zie de Provinciale Milieuverordening Noord-Holland (pdf - 2,65 mb).