Markermeerdijken

De Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam beschermen 1,2 miljoen Noord-Hollanders tegen overstromingen. Uit een keuring van de dijken bleek dat grote delen van de Markermeerdijken niet voldoen aan de huidige veiligheidsnormen tegen overstromingen. Daarom worden deze dijken versterkt.

Actueel

Over het project

De Alliantie Markermeerdijken is verantwoordelijk voor de versterking van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam. Dit is een samenwerking tussen het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en private partijen onder leiding van Boskalis en VolkerWessels ondernemingen.

Maatwerk

Het 33 kilometer lange stuk Markermeerdijken vraagt op iedere plek maatwerk. In samenspraak met omgeving en experts is gezocht naar de beste oplossingen. In het projectplan, opgesteld door de Alliantie, staat welke oplossingen er op de verschillende locaties worden gebruikt. De oplossingen omvatten onder meer binnenwaartse en buitenwaartse versterkingen, het gebruik van constructies of een oeverdijk.  

Veilig en mooi

De provincie Noord-Holland wil het gebied rond de dijkversterking (de Markermeerkust en ook het achterland) een extra impuls geven. De dijkversterking biedt de kans om extra inrichtingsmaatregelen te nemen of extra mogelijkheden voor natuur en recreatie te creëren. Uitgangspunt daarbij is dat het karakter van de dijk als cultuurhistorisch en landschappelijk belangrijk element versterkt wordt. De provincie heeft voor deze extra mogelijkheden geld gereserveerd.

Beroep

De provincie heeft het projectplan, de Nota van Beantwoording zienswijzen, het advies van de commissie voor de m.e.r. en alle uitvoeringsbesluiten tussen 16 november en 27 december 2018 ter inzage gelegd voor beroep bij de Raad van State. Belanghebbenden konden tot die tijd een beroepschrift indienen bij de Raad van State. 

Meer informatie

Meer informatie over het project vindt u op www.markermeerdijken.nl.