Reglementen waterschappen en Omgevingsverordening NH2020

De Omgevingswet (die ingaat per 1 januari 2022) en de Waterschapswet zijn de basis van de provinciale regelgeving op het gebied van water. De provincie heeft een reglement per waterschap vastgesteld waarin het gebied, taken, inrichting en samenstelling van de waterschapsbesturen worden geregeld.

De Omgevingsverordening NH2020 regelt de provinciale inhoudelijke taken op het gebied van water. Dit zijn onder andere het vaarwegbeheer en grondwater. De Waterverordening van de provincie Noord-Holland is komen te vervallen op 17 november 2020 met het ingaan van de opvolger; de Omgevingsverordening NH2020. Hierin zijn 21 verordeningen samengevoegd tot 1 verordening.

Daarnaast bestonden er ook Waterverordeningen per waterschap. Met het ingaan van de Omgevingsverordening NH2020 zijn deze vervallen vanaf 17 november 2020. De reglementen van de waterschappen blijven bestaan op grond van de Waterschapswet.

Hieronder zijn de Waterverordeningen nog te vinden in verband met lopende zaken en overgangsrecht.

Oude Waterverordeningen

De waterverordeningen voor de waterschappen stelden regels voor de waterschappen. Hierin stonden onder andere normen voor de regionale waterkeringen en normen voor de waterkwantiteit. Bij deze waterverordeningen voor de waterschappen hoorden kaarten waarop de regionale keringen zijn weergegeven en de gebieden waarvoor peilbesluiten moesten worden vastgesteld door het waterschap. Als een provinciaal besluit nadat het is vastgesteld is gewijzigd, staat hier het originele besluit en het wijzigingsbesluit.

Waterverordening Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Waterverordening Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Waterverordening Hoogheemraadschap Rijnland

Reglementen waterschappen

Volgens de Waterschapswet moet de provincie Noord-Holland reglementen vaststellen voor de drie waterschappen in de provincie:

Reglementen: