De provincie en waterschappen

Waterschappen zorgen voor de kwaliteit en kwantiteit van het oppervlaktewater in hun regio. Ze beheren het waterpeil, zodat de grond niet te nat of te droog wordt. Ze zuiveren het rioolwater en onderhouden en beschermen de regionale dijken en primaire waterkeringen. 

De provincie stelt de waterschappen in. In Noord-Holland zijn dat Hoogheemraadschap Hollands NoorderkwartierWaterschap Amstel, Gooi en Vecht en Hoogheemraadschap van Rijnland. De provincie heeft een reglement per waterschap vastgesteld. 

Ook geeft de provincie aan wat de eisen zijn voor regionale dijken, de normen voor wateroverlast en de doelen voor de waterkwaliteit van het oppervlaktewater. Deze regels staan grotendeels in de Omgevingsverordening van de provincie. De waterschappen passen dit beleid in hun werk toe. Verder houdt de provincie toezicht op de waterschappen.

Reglementen waterschappen

In de reglementen voor de waterschappen worden het gebied, de taken, de inrichting en de samenstelling van de waterschapsbesturen geregeld. Sommige waterschappen liggen in meer dan één provincie. In dat geval wordt het reglement door meerdere provincies vastgesteld. Hieronder staan de reglementen van de waterschappen.