Water in Noord-Holland: wie doet wat?

In de provincie Noord-Holland vind je heel veel water. Meren, plassen, kanalen, grachten, slootjes en natuurlijk de zee. Wist je dat voor al dat water allerlei partijen samenwerken? Op die manier hou je droge voeten, kun je veilig zwemmen en komt er schoon water uit de kraan. Voor allerlei soorten water zijn verschillende afspraken gemaakt.

Illustratie &Holland over waterbeheer
Klik op de afbeelding om de infographic over waterbeheer te lezen in het magazine &Holland
.

Wil je weten hoe het zit? In bovenstaande infographic ontdek je hoe het is geregeld. Van grondwater tot zwemwater, en van de opvang van regenwater tot vaarwater.

In Noord-Holland zijn dit de belangrijkste partijen om al dat water in goede stromen te laten lopen:

EU

Water houdt zich niet aan grenzen; het stroomt van het ene land naar het andere. Daarom hebben de lidstaten van de Europese Unie hierover regels opgesteld. De belangrijkste regels gaan over schoon water, drinkwater en bescherming tegen overstromingen. Deze staan bijvoorbeeld in de Europese Kaderrichtlijn Water. Deze gaat over de kwaliteit van ons oppervlaktewater en de kwaliteit en kwantiteit van het grondwater. Daarnaast heb je ook de Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s. Hierin staat aan welke verplichtingen alle EU-landen moeten voldoen voor de bescherming tegen overstromingen.

Rijksoverheid 

Het Rijk vertaalt de Europese regels naar Nederlandse wetten en maakt daarnaast aanvullende wetten en regels. Deze gaan bijvoorbeeld over bescherming van drinkwater en grondwaterkwaliteit en bescherming tegen wateroverlast en overstromingen. Ook is het Rijk verantwoordelijk voor de normen voor waterveiligheid van de primaire waterkeringen. Dit zijn dijken en duinen die het land beschermen tegen water uit zee en de grote rivieren. Het Rijk zorgt voor het onderhoud van deze primaire waterkeringen en is verantwoordelijk voor het beheer van grote wateren, zoals de zee, het IJsselmeer en het Noordzeekanaal. Daarnaast is het Rijk verantwoordelijk voor het nationaal Deltaprogramma Water. In dit programma werken overheden samen om Nederland te beschermen tegen overstromingen, tegen een tekort aan zoetwater of tegen de gevolgen van extreem weer. 

Provincie

De provincie heeft een belangrijke taak in het regionale waterbeheer, bijvoorbeeld op het gebied van waterveiligheid en -kwaliteit. Zo vertaalt de provincie het nationale waterbeleid naar regionaal beleid. Je kunt hierbij denken aan de eisen voor regionale dijken, de normen voor wateroverlast of de doelen voor de waterkwaliteit van het oppervlaktewater. De waterschappen passen dit beleid in hun werk toe. 

Zwemmen en meer

De provincie houdt ook de kwaliteit en de hoeveelheid grondwater goed in de gaten. En wil je weten waar je veilig kunt zwemmen? De provincie wijst de officiële zwemwaterlocaties aan, en die kun je weer vinden op zwemwater.nl. Een aantal vaarwegen in Noord-Holland is van de provincie en die zorgt dan ook voor het beheer. Ook voldoende drinkwater en water voor recreatie, natuur, landbouw en industrie, daar draagt de provincie zorg voor.

Overstromingen

Zeker niet onbelangrijk: de provincie heeft een belangrijke stem bij de inrichting van stad en land. Daarbij kijkt Noord-Holland goed naar de toekomst. Want de inrichting en water hebben veel met elkaar te maken. De provincie maakt het plan met maatregelen voor het beheersen van overstromingsrisico’s in Noord-Holland. Ook zorgt de provincie voor actuele overstromingsrisicokaarten. Op deze kaarten kun je terugvinden hoe groot de kans is dat een dijk doorbreekt en wat de gevolgen hiervan kunnen zijn. Deze informatie wordt bijvoorbeeld weer gebruikt als er plannen worden gemaakt voor een nieuwe woonwijk.

Waterschappen 

Waterschappen beheren het waterpeil, zodat de grond niet te nat of te droog wordt. Ze zuiveren het rioolwater en zorgen voor de kwaliteit en kwantiteit van het oppervlaktewater in hun regio. Ook onderhouden en beschermen ze de regionale dijken. Als het nodig is, verhogen ze de dijken. Zo blijven we veilig en houden we droge voeten. 

In Noord-Holland hebben we 3 waterschappen: waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Hoogheemraadschap van Rijnland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Gemeenten

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de aanleg en het beheer van de riolering. Ze zorgen voor aansluiting van huizen op het rioleringsstelsel. De riolering is weer belangrijk als het veel regent; het regenwater komt daarin terecht. Gemeenten zijn ook verantwoordelijk voor het grondwater in stedelijk gebied. Ze kunnen ook beheerder zijn van vaarwegen of bijvoorbeeld van zwemwaterlocaties.

Drinkwaterbedrijven

De drinkwaterbedrijven zijn verantwoordelijk voor de zuivering en levering van het drinkwater. Het water dat uit je kraan komt, is afkomstig uit oppervlaktewater en grondwater. In het Gooi, de Amsterdamse Waterleidingduinen en in het Noord-Hollands Duinreservaat wordt water gewonnen en gezuiverd. In de duinen beheren de drinkwaterbedrijven ook de natuur. In Noord-Holland leveren 3 bedrijven drinkwater: PWN, Waternet en Vitens.