Waterveiligheid

De provincie is medeverantwoordelijk voor schoon water, schone waterbodems en een goede stand en kwaliteit van het grondwater.

Noord-Holland ligt grotendeels onder de zeespiegel. Zonder dijken en gemalen zouden grote gebieden onder water staan. Daarom neemt de provincie maatregelen om het water op veilige afstand te houden.

De waterschappen versterken de dijken en duinen langs de Noordzeekust, de waterkeringen rond het IJssel- en Markermeer en de Waddenzee en regionale waterkeringen. De provincie keurt de projectplannen van de waterschappen. Verder werkt de provincie samen met gemeenten en het Rijk.

Rijkswaterstaat versterkt de Afsluitdijk. De regio (provincie NH, provincie Fryslan, gemeente Hollands Kroon, Gemeente SW Fryslan en de gemeente Harlingen) heeft een regionaal programma ontwikkeld met projecten op het gebied van natuur, ecologie, recreatie, toerisme, economie en duurzame energie. Zie voor meer informatie De Afsluitdijk | Straks weer klaar voor de toekomst. Ruimtelijk worden de versterking en de regionale projecten getoetst aan het Masterplan Beeldkwaliteit Afsluitdijk. Het Masterplan Beeldkwaliteit beschrijft wat de gewenste ruimtelijke kwaliteit is van de toekomstige maatregelen en initiatieven op en rond de Afsluitdijk.

Calamiteiten voorkomen

Soms ontstaan calamiteiten door extreme regenval of dreigende dijkdoorbraken. De provincie en de waterschappen beperken de gevolgen en zoeken oplossingen om schade en overlast te voorkomen. Provincie en waterbeheerders stellen overstromingsscenario’s op aan de hand van berekeningen hoe en met welke snelheid een gebied overstroomt en wat de maximale waterdiepte wordt. Deze informatie is nodig voor calamiteitenplannen van waterbeheerders en rampenbestrijdingsplannen van gemeenten. U kunt deze informatie opvragen bij de waterschappen en inzien op de risicokaart (deze website is tijdelijk offline). Wilt u meer weten over het overstromingsrisico in uw gemeente? Kijk dan op de website Als ons water stijgt.

Calamiteitenberging De Ronde Hoep

Bij zeer extreme weersomstandigheden kan de Amstel overstromen. Als dit gebeurt, vangt polder De Ronde Hoep het overtollig Amstelwater op. Deze omstandigheden doen zich naar verwachting minder dan één keer in de 100 jaar voor. De provincie wees polder De Ronde Hoep als calamiteitenberging aan in de Structuurvisie.

Nationale Deltaprogramma

Het doel van het nationale Deltaprogramma is het op orde brengen en houden – ook voor de lange termijn – van de waterveiligheid en de zoetwatervoorziening van ons land. Met het Deltaprogramma zorgen we ervoor dat we op tijd de juiste maatregelen nemen: niet te veel, niet te weinig en op zo’n manier dat we tussentijds kunnen bijstellen. Het Deltaprogramma is een gezamenlijke activiteit van Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en Rijkswaterstaat.

Voor meer informatie, zie: Deltaprogramma | Deltaprogramma   

Waterrobuust bouwen

Noord-Holland ligt voor meer dan drie kwart onder zeewaterniveau. Toch is het een van de veiligste delta’s van de wereld omdat de dijken goed op orde zijn. De kans op een overstroming is echter nooit uit te sluiten. De gevolgen kunnen dan groot zijn: veel slachtoffers en economische schade.

De provincie Noord-Holland wil samen met waterschappen, gemeenten en veiligheidsregio’s het risico op slachtoffers en economische schade zover mogelijk beperken. Dat doet de provincie door gemeenten te vragen om bij hun ruimtelijke plannen rekening te houden met het overstromingsrisico. Hiervoor heeft de provincie een Handreiking overstromingsrobuust inrichten (pdf, 12,3 mb) opgesteld. Ook onderzoekt de provincie samen met de veiligheidsregio’s, waterschappen en de regio hoe Noord-Holland nog veiliger gemaakt kan worden. Zo werkt de provincie mee aan pilots (Marken, Texel, West-Friesland en Westpoort) en stelt de provincie met haar partners calamiteitenplannen op.

Wilt u meer weten over het overstromingsrisico in uw gemeente, kijk dan op de website Als ons water stijgt. Wilt u meer weten over de calamiteitenzorg in uw regio bij overstromingen, neem dan contact op met uw veiligheidsregio. 

Ambitieprogramma Ruimtelijke Kwaliteit Kustzone Hoorn – Amsterdam

Aanleiding voor het ontwikkelen van dit ambitieprogramma is de geplande dijkversterking van de Markermeerdijken in opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Dit moet het gebied voor de komende 50 jaar veilig houden tegen overstromingen. De dijkversterking komt niet zonder impact op het landschap en daarmee op de omgeving van bewoners en bedrijven. De samenwerkende partijen grijpen daarom dit moment aan om de woon-, werk- en recreatieomgeving te verbeteren.

Ambities en projecten 

De provincie heeft samen met de partners in de afgelopen jaren het Ambitieprogramma Ruimtelijke Kwaliteit Kustzone Hoorn – Amsterdam (APRK) opgesteld. Het programma verwoordt de diverse beleidsvoornemens (ambities) van de provincie en de partners voor het gebied en benoemt projecten die daar uitvoering aan geven. Om deze ambities te realiseren is de afgelopen jaren, samen met de partijen in het gebied, onderzocht en geïnventariseerd met welke projecten deze ambities en doelen verwezenlijkt kunnen worden. Om het benutten van deze kansen een impuls te geven heeft de provincie Noord-Holland hiervoor geld gereserveerd.

Met het ambitieprogramma willen de partijen werken aan het versterken van de leef- en recreatieomgeving voor bewoners, de natuurwaarden en diversiteit aan flora en fauna vergroten, een bijdrage leveren aan de versterking van de economie en landbouw, en de stroom van bezoekende toeristen en recreanten in goede banen leiden. 

Het programma omvat de kustzone van Hoorn tot Amsterdam met daarbij de waterzone voor de dijk, de dijkzone zelf en het achterland. Hierbij moet gedacht worden aan enkele honderden meters waterzone en ongeveer 1 kilometer in het achterland. Exacte begrenzing wordt hierbij niet aangegeven. Voorwaarde is dat ambities en projecten een zekere relatie hebben met de dijk(versterking). De uitwerking van de projecten gaat in overleg en participatie met betrokken partijen en bewoners in de regio.

De plannen en projecten zijn uitgewerkt in het Ambitieprogramma Ruimtelijke Kwaliteit Kustzone Hoorn – Amsterdam.