Waterveiligheid

De provincie is medeverantwoordelijk voor schoon water, schone waterbodems en een goede stand en kwaliteit van het grondwater.

Noord-Holland ligt grotendeels onder de zeespiegel. Zonder dijken en gemalen zouden grote gebieden onder water staan. Daarom neemt de provincie maatregelen om het water op veilige afstand te houden.

De waterschappen versterken de dijken en duinen langs de Noordzeekust, de waterkeringen rond het IJssel- en Markermeer en de Waddenzee en regionale waterkeringen. De provincie keurt de projectplannen van de waterschappen. Verder werkt de provincie samen met gemeenten en het Rijk.

Rijkswaterstaat versterkt de Afsluitdijk. De basis daarvoor is de Structuurvisie toekomst Afsluitdijk. Het samenwerkingsverband ‘De Nieuwe Afsluitdijk’ wil de Afsluitdijk bovendien duurzamer maken.

Calamiteiten voorkomen

Soms ontstaan calamiteiten door extreme regenval of dreigende dijkdoorbraken. De provincie en de waterschappen beperken de gevolgen en zoeken oplossingen om schade en overlast te voorkomen. Provincie en waterbeheerders stellen overstromingsscenario’s op aan de hand van berekeningen hoe en met welke snelheid een gebied overstroomt en wat de maximale waterdiepte wordt. Deze informatie is nodig voor calamiteitenplannen van waterbeheerders en rampenbestrijdingsplannen van gemeenten. U kunt deze informatie opvragen bij de waterschappen en inzien op de risicokaart. Wilt u meer weten over het overstromingsrisico in uw gemeente? Kijk dan op de website Als ons water stijgt.

Calamiteitenberging De Ronde Hoep

Bij zeer extreme weersomstandigheden kan de Amstel overstromen. Als dit gebeurt, vangt polder De Ronde Hoep het overtollig Amstelwater op. Deze omstandigheden doen zich naar verwachting minder dan één keer in de 100 jaar voor. De provincie wees polder De Ronde Hoep als calamiteitenberging aan in de Structuurvisie.

Nationale Deltaprogramma

Het doel van het nationale Deltaprogramma is het op orde brengen en houden – ook voor de lange termijn – van de waterveiligheid en de zoetwatervoorziening van ons land. Met het Deltaprogramma zorgen we ervoor dat we op tijd de juiste maatregelen nemen: niet te veel, niet te weinig en op zo’n manier dat we tussentijds kunnen bijstellen. Het Deltaprogramma is een gezamenlijke activiteit van Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en Rijkswaterstaat.

Voor meer informatie, zie: Deltaprogramma (Rijksoverheid)

Waterrobuust bouwen

Noord-Holland ligt voor meer dan drie kwart onder zeewaterniveau. Toch is het een van de veiligste delta’s van de wereld omdat de dijken goed op orde zijn. De kans op een overstroming is echter nooit uit te sluiten. De gevolgen kunnen dan groot zijn: veel slachtoffers en economische schade.

De provincie Noord-Holland wil samen met waterschappen, gemeenten en veiligheidsregio’s het risico op slachtoffers en economische schade zover mogelijk beperken. Dat doet de provincie door gemeenten te vragen om bij hun ruimtelijke plannen rekening te houden met het overstromingsrisico. Hiervoor heeft de provincie een Handreiking overstromingsrobuust inrichten (pdf, 12,3 mb) opgesteld. Ook onderzoekt de provincie samen met de veiligheidsregio’s, waterschappen en de regio hoe Noord-Holland nog veiliger gemaakt kan worden. Zo werkt de provincie ee aan pilots (Marken, Texel, West-Friesland en Westpoort) en stelt de provincie met haar partners calamiteitenplannen op.

Wilt u meer weten over het overstromingsrisico in uw gemeente, kijk dan op de website Als ons water stijgt. Wilt u meer weten over de calamiteitenzorg in uw regio bij overstromingen, neem dan contact op met uw veiligheidsregio.