“We doen er echt toe met elkaar”

Hans van der Stelt had altijd al interesse in politiek en bestuur. Na een lange carrière bij het ministerie van IenW en vervolgens BZK, kent hij het reilen en zeilen bij de Rijksoverheid. Maar na 25 jaar wilde hij een andere bestuurslaag ontdekken. Sinds maart is hij directeur Concernzaken bij de provincie.

Hans van der Stelt

Wat maakt de provincie voor jou interessant? 

“De taken van de provincie op het gebied van ruimte, natuur, economie, bereikbaarheid, bestuur en cultuur spreken mij aan; deze zijn zeer bepalend voor de kwaliteit van onze leefomgeving. Bestuurlijk gezien vind ik de provincie interessant vanwege de middenpositie die zij heeft. Daardoor vervullen wij een verbindende rol tussen gemeenten, het Rijk, waterschappen, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.”

“Daarnaast heb ik afgelopen jaren veel affiniteit en ervaring opgebouwd met bedrijfsvoeringsvraagstukken, zoals organisatieontwikkeling, financiën, inzet van ICT en digitalisering. Om als provincie al die belangrijke taken te kunnen vervullen, is een goede bedrijfsvoering en stafondersteuning onmisbaar. Daar ligt de taak en toegevoegde waarde van de directie Concernzaken.”

Je bent directeur Concernzaken, wat valt daar allemaal onder? 

“Concernzaken adviseert en ondersteunt het bestuur van de provincie en de collega’s van de andere directies op allerlei vlakken. Bijvoorbeeld bij administratieve en financiële zaken, juridische vragen, subsidieverlening en inkoop, communicatie, HRM, facilitair management en informatievoorziening en digitalisering. Dit is een heel breed palet. Aan de ene kant zijn het dienstverlenende taken, zoals de salarisadministratie of het onderhoud van panden. Aan de andere kant zitten er ook adviserende functies tussen, waarbij we ons bestuur en de organisatie ondersteunen bij juridische, financiële en communicatieve aangelegenheden.”

Wat is jouw rol daarbij als directeur? 

“Mijn functie is tweeledig. Enerzijds moet ik er samen met de sectormanagers voor zorgen dat wij de provincie ondersteunen in de uitvoering van haar taken. Anderzijds ben ik als lid van de directie medeverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de provincie-organisatie als geheel. Mijn werk gaat over de meest uiteenlopende onderwerpen. Zo praat ik mee over de digitale handtekening in juridische processen, dan gaat het weer over de financiële instrumenten om de doelen van het college te behalen, en vervolgens wissel ik in directieverband van gedachten over hoe we als organisatie omgaan met de gevolgen van de coronacrisis.”

“Ik zie het ook als mijn rol om verbinding te leggen met partners buiten onze organisatie. Niet alleen om samenwerking te zoeken, maar ook om feedback te krijgen op hoe we het als organisatie doen. Stel men zegt – en dit is natuurlijk een volstrekt hypothetisch voorbeeld - dat het subsidieverlengingsproces bij de provincie heel traag en bureaucratisch is. Dat is dan informatie waar wij iets mee kunnen en moeten. Dat gaan we dan onderzoeken.”

Wat maakt je werk zo leuk? 

“Dan kom ik eigenlijk weer een beetje terug bij mijn antwoord op de eerste vraag: we kunnen er met elkaar voor zorgen dat de provincie impact heeft op de leefomgeving van mensen. En voor Concernzaken geldt dat we een bijzondere verantwoordelijkheid hebben voor het functioneren van de provincie. We doen er echt toe met elkaar en dat vind ik een grote en ook mooie verantwoordelijkheid.”

“Verder denk ik graag mee over al die verschillende onderwerpen die de revue passeren. Last but not least, vind ik het ontzettend boeiend om allemaal interessante nieuwe mensen te leren kennen. En dan niet alleen als professional, maar ook als mens. Het boeit mij wat hen motiveert en bindt aan de provincie. Ik ontdek graag wat voor talent wij in huis hebben en hoe we dat voor de provincie kunnen inzetten.”

Uitgelicht