Kooksfabriek 2 van Tata Steel onder intensief toezicht

(15 april 2021)

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) plaatst Kooksfabriek 2 van Tata Steel onder intensief toezicht. Van Tata Steel wordt verlangd dat het terugdringen van geuroverlast uit deze fabriek met stip op 1 komt te staan.

De OD NZKG bundelt hiervoor interne en externe deskundigheid in een speciaal Kernteam dat gericht interventies inzet. Hiermee wil de OD de geuroverlast van de kooksfabriek significant terug laten brengen.

Onvoldoende verbetering

In de Roadmap van Tata Steel staat het minimaliseren van de geuroverlast van de Kooksfabrieken als maatregel genoemd. Het blijkt dat sinds begin 2019 het aantal meldingen van geuroverlast rondom het Tata-terrein alleen maar toeneemt. Alleen al vorig jaar meldden omwonenden bijna 1.800 keer geuroverlast bij de Omgevingsdienst. Ongeveer driekwart van de meldingen is afkomstig van inwoners van Wijk aan Zee. Het is aannemelijk dat de Kooksfabriek 2 hier gezien de ligging, de meest voorkomende windrichting en de beschrijving van de hinder een aanzienlijke rol in speelt. Dit maakt dat de OD NZKG nu deze stap zet in aanvulling op al lopende handhavingstrajecten bij de Kooksfabrieken.

Kooksfabriek

Intensief Toezicht

Voor de OD NZKG is er onvoldoende voortgang geboekt om de geuroverlast voor de omgeving te verminderen. Daarom gaat de OD NZKG per direct intensief toezicht houden op de Kooks- en Gasfabriek 2 op het aspect geur. Van Tata Steel verlangt de OD openheid in relevante data, inzicht in 'geurkritische' processen en vergaande optimalisering van dagelijkse bedrijfsvoering alsmede het terugdringen van incidenten. Ook moet Tata Steel vooraf nadenken of bij werkzaamheden geuroverlast ontstaat en hoe ze dit gaan beperken. 

Dit intensief toezicht geldt in ieder geval voor tenminste 6 maanden. Na deze periode vindt er een herijking plaats. Op basis van de resultaten wordt bekeken of afgeschaald kan worden tot regulier toezicht of dat het nodig is te escaleren en de gehele Kooks- en Gasfabriek onder verscherpt toezicht te plaatsen.

Achtergrond Kooksfabrieken 

In de Kooksfabrieken worden uit kolen kooks gemaakt. Deze kooks zijn nodig voor het maken van ruwijzer. Bij de productie van kooks komen geuren vrij. Het is aan de Kooksfabriek om dit tot het minimum te beperken.