Reactie op initiatief omwonenden om zelf onderzoek te doen naar uitstoot Tata Steel

(28 juli 2021)

Dinsdag 27 juli 2021 berichtten diverse media over het plan van een aantal omwonenden van Tata Steel om zelf onderzoek te laten doen naar de uitstoot van Tata Steel.

Jeroen Olthof, gedeputeerde Mobiliteit en Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu, en Luchtvaart en Schiphol, verantwoordelijk voor het programma Tata Steel 2020-2050 reageert:

“Wij spannen ons als gezamenlijke overheden maximaal in voor een gezondere leefomgeving. Daar kunnen inwoners ons op vertrouwen en ik hoop dat zij dat doen. Ik kan me goed voorstellen dat mensen ongerust zijn en blijven over de kwaliteit van hun leefomgeving hier in de IJmond. Het staat elke burger vrij om de overheid uit te dagen als ze het gevoel hebben dat het beter kan. Ik ben altijd bereid daarover met bewoners in gesprek te gaan. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft inmiddels contact gezocht met de initiatiefnemers van het onderzoek voor een gesprek over het initiatief. 

De provincie en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) en ik persoonlijk staan voortdurend in contact met de omwonenden van Tata Steel. Zo organiseren we gesprekstafels met omwonenden, staat onze deur open op onze locatie in De Moriaan in Wijk aan Zee en hebben we een online tool waar mensen hun klachten over de omgeving met zo min mogelijk inspanning kunnen melden. We krijgen ook een steeds beter beeld van de situatie in de IJmond en de stoffen die mensen in hun leefomgeving aantreffen. Onder meer met ons Programma Tata Steel, het uitvoeringsprogramma van de OD NZKG, het luchtmeetnet, de eNoses, het project Schone Luchten, het toezicht van de OD NZKG op de emissies en de metingen en onderzoeken die we voortdurend uitvoeren met onder andere het RIVM. In september presenteert het RIVM een onderzoek naar de samenstelling van stof. De onderzoeksopzet van het RIVM is gebaseerd op vragen van bewoners. De omgeving heeft daarmee inspraak in wat wordt onderzocht."

Tata Steel

Toezicht op emissies bij de bron

In Nederland moet een bedrijf voor een belangrijk deel zelf (geaccrediteerde) metingen laten verrichten aan de eigen uitstoot. In de vergunning staan emissie-eisen waar Tata Steel aan moet voldoen. De OD NZKG controleert de meetrapporten van de geaccrediteerde bureaus (kloppen de getallen en berekeningen) en emissiespecialisten wonen een paar keer per jaar de metingen bij om erop toe te zien dat deze op juiste wijze worden gedaan. Wanneer er aanleiding voor is, voeren we aanvullende metingen uit. Er is bijvoorbeeld een onderzoek geweest naar geur. De OD NZKG houdt daarmee dus ook toezicht op de emissies van Tata Steel bij de bron.

September: RIVM-onderzoek samenstelling stof

In september presenteert het RIVM een deelonderzoek naar de samenstelling van stof. Dit deelonderzoek is onderdeel van een uitgebreid gezondheidsonderzoek, uitgevoerd door het RIVM. De opzet van het gehele RIVM-gezondheidsonderzoek is gebaseerd op vragen van bewoners. Het wordt begeleid door een klankbordgroep, bestaand uit bewoners en organisaties. De omgeving heeft daarmee inspraak in wat wordt onderzocht.