Integriteit

Integer handelen is voor overheidsorganisaties van groot belang. Het vertrouwen dat burgers en bedrijven in de overheid hebben is vooral gebaseerd op het beeld dat zij hebben van de integriteit van bestuurders en ambtenaren. Als het vertrouwen er is zullen burgers en bedrijven betrokken (willen) zijn bij de voorbereiding en bij de uitvoering van het beleid. In dat geval kan de overheid effectief samenwerken met maatschappelijke partners.

Binnen de Provincie Noord-Holland is er veel aandacht voor het bevorderen van integer handelen, van bestuurders, van de ambtelijke organisatie en in de samenwerkingsrelaties met onze maatschappelijke partners. Er is een integriteitsbeleidsplan en er zijn gedragscodes en procedures voor verschillende onderdelen van het integriteitbeleid.

Bestuur

Het bestuur van de provincie wordt gevormd door Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten (het dagelijks bestuur). In de provinciewet is een reeks artikelen opgenomen over integriteitnormen voor het bestuur van de provincie. Bijvoorbeeld over het openbaar maken van nevenfuncties, het verplicht afleggen van de eed of belofte, de omgang met vertrouwelijke informatie, het declareren van onkosten en het onthouden van stemming bij mogelijke belangenverstrengeling. De provinciewet verplicht het bestuur tevens om deze normen nader uit te werken in een eigen gedragscode voor de politieke ambtsdragers. Dat is gedaan in de  ‘Gedragscode voor statenleden, duo-commissieleden, gedeputeerden en de commissaris van de Koningin van de provincie Noord-Holland 2012.’ Het bestuur van de provincie bespreekt minimaal een keer per twee jaar gezamenlijk de uitvoering van deze code en van dilemma’s die daarbij aan de orde kunnen zijn.

In de provinciewet is eveneens geregeld dat de Commissaris van de Koning de verantwoordelijkheid heeft om de bestuurlijke integriteit binnen de provincie te bevorderen. Bijvoorbeeld door te adviseren en te bemiddelen bij verstoorde bestuurlijke verhoudingen in een gemeente en door op te treden wanneer de bestuurlijke integriteit van een gemeente in het geding dreigt te raken.

Ambtelijke organisatie

In de ambtenarenwet is geregeld dat overheidsorganisaties een integriteitbeleid voeren en dat er een gedragscode voor ambtenaren  wordt opgesteld voor het integer handelen van ambtenaren. In het beleid en in de gedragscode moeten richtlijnen zijn opgenomen over diverse integriteitthema’s, zoals onder andere de vaststelling van een klokkenluiderregeling, de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon, het afleggen van de eed of belofte, de omgang met nevenfuncties en de omgang met vertrouwelijke informatie.

Samenwerkingspartners

De provincie Noord-Holland is een overheid die met tal van maatschappelijke en private organisaties samenwerkt om haar doelen te bereiken. Daartoe worden subsidies verstrekt, worden contracten gesloten, vergunningen afgegeven, aanbestedingen gedaan etc. Het is vanzelfsprekend dat alle partijen in deze samenwerkingsrelaties integer en rechtmatig handelen en zorgvuldig met publieke middelen omgaan. Om integer handelen in samenwerkingsrelaties te borgen zijn er regelingen gemaakt voor de inkoop van diensten en goederen en voor de aanbesteding van werken. Meer informatie hierover is te vinden op de pagina Inkoop en Aanbesteden.

Wet Bibob

De Wet Bevordering Integriteitsbeoordeling Openbaar Bestuur (Wet Bibob) maakt het voor de provincie mogelijk om zich te beschermen tegen het risico dat zij een samenwerkingsrelatie aan gaat met organisaties die niet integer zijn. Om de Wet Bibob toe te passen binnen de provinciale organisatie, is de Eenheid Screening en Bewakingsaanpak (SBA) opgericht. Zij doet onderzoek naar de achtergrond van de onderneming en personen die met de provincie een samenwerkingsrelatie aangaan in de vorm van een vergunning, subsidie, vastgoedtransactie of een opdracht van de provincie Noord-Holland. Meer informatie hierover is te vinden op de pagina Wet Bibob.

Ondermijning 

Ondermijning van het openbaar bestuur door georganiseerde criminaliteit raakt het fundament van de democratische rechtsorde. Het is daarom belangrijk dat het Noord-Hollands openbaar bestuur de middelen heeft om te blijven strijden tegen alle vormen van ondermijning en daardoor weerbaar wordt. Om dit voor elkaar te krijgen, heeft de provincie structureel financiële middelen gereserveerd. Meer informatie hierover is te vinden op de pagina Ondermijning.