Cofinanciering Waddenfonds Noord-Holland, subsidie

De doelstellingen van de uitvoeringsregeling Cofinanciering Waddenfonds Noord-Holland 2014 zijn gekoppeld aan de doelstellingen en criteria van de subsidieverordening en het nu geldende Uitvoeringsplan Waddenfonds van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds.

De Provincie Noord-Holland kan subsidie verstrekken voor activiteiten die passen binnen het nu geldende Uitvoeringsplan Waddenfonds van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds, die wordt uitgevoerd binnen het Noord-Hollands waddengebied, dan wel voor zover het project naar het oordeel van gedeputeerde staten in overwegende mate is gericht op of ten goede komt aan de Provincie Noord-Holland.

Voordat u een subsidieaanvraag bij ons indient, moet u een subsidieverzoek voor het uitvoeren van dezelfde activiteiten hebben gedaan bij het bestuur van het Waddenfonds.

Wilt u in aanmerking komen voor deze subsidie? Leest u dan deze pagina èn de volledige tekst van de regeling (zie formulieren).

Voorwaarden

Subsidie kan worden verstrekt aan eenieder die voor het uitvoeren van dezelfde activiteiten in de Provincie Noord-Holland subsidie heeft ontvangen van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds.

In de uitvoeringsregeling vindt u alle relevante overige voorwaarden. De belangrijkste criteria voor deze regeling zijn:

- Een aanvraag om subsidie wordt niet behandeld indien met de uitvoering is gestart voordat de aanvraag is ontvangen.

- Een aanvraag om subsidie bevat tenminste:

a. Een begroting van de kosten van de activiteit;
b. Een financieringsplan van de kosten van de activiteit;
c. Een inhoudelijke beschrijving van de activiteit;
d. Een afschrift van de aanvraag om subsidie uit het Waddenfonds of de beschikking tot subsidieverlening van het bestuur.

Als het bestuur van het Waddenfonds nog geen subsidie heeft verleend voor het project, verlenen wij de subsidie onder de voorwaarde dat binnen 13 weken na ontvangst van onze subsidiebeschikking het bestuur van het Waddenfonds de subsidie verleent.

Wij verstrekken geen subsidie indien de kosten van de activiteit minder dan € 200.000,- bedragen.

De subsidie bedraagt 10% van de door ons noodzakelijk geachte kosten tot maximaal

€ 500.000,-.

Indien toepassing van deze berekening zou leiden tot het overtreden van het verbod op het geven van staatssteun wordt het subsidiebedrag zodanig vastgesteld dat het totaal van alle subsidies voor de activiteit niet hoger is dan het bedrag dat op grond van de toepassing zijnde vrijstellingsverordeningen van de Europese Commissie verstrekt mag worden.

Aanpak

Deze regeling is een ‘volgorde van ontvangst’-regeling. Dat betekent dat de aanvragen op volgorde van binnenkomst worden behandeld. Het is dus zinvol zo snel mogelijk een aanvraag in te dienen. U kunt een aanvraag tot subsidie schriftelijk indienen, door gebruik te maken van het aanvraagformulier van deze regeling (zie formulieren) en dit (volledig ingevuld en voorzien van de bijlagen) op te sturen naar de provincie (zie contact/ indienadres.

Wet- en regelgeving

Meer informatie