Energiescans en onderzoeken herbestemming gebouwd erfgoed Noord-Holland, subsidie

Deze regeling is de opvolger van de regeling 'Onderzoeken duurzaam benutten monumenten Noord-Holland, subsidie - Provincie Noord-Holland'.
De regeling gaat open op 2 april 2024 om 9.00 uur.

Doel
Stimuleren van onderzoeken naar de mogelijkheden en de haalbaarheid van herbestemming of nieuwe exploitatiemogelijkheden en/of verduurzaming van gebouwd erfgoed. Dit om leegstand te voorkomen en daarmee het behoud, de publiekstoegankelijkheid en de duurzaamheid van gebouwd erfgoed te bevorderen.

Doelgroep

a. de eigenaar van het gebouwde erfgoed;  

b. de natuurlijke- of rechtspersoon die belast is met het beheer of het behoud van het gebouwde erfgoed;  

c. de exploitant of initiatiefnemer bij de herbestemming van het gebouwde erfgoed; of 

d. een samenwerkingsverband van aanvragers als genoemd onder a, b of c. 

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor:

a. het verrichten van een haalbaarheidsonderzoek naar de herbestemming of nieuwe  exploitatiemogelijkheden van het gebouwde erfgoed dat is gelegen in de provincie Noord-Holland;

b. het verrichten van een energiescan met betrekking tot het gebouwde erfgoed gelegen in de provincie Noord-Holland.

In artikel 3 van de uitvoeringsregeling leest u waar het haalbaarheidsonderzoek en de energiescan aan moeten voldoen.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in 2024 totaal € 150.000,- beschikbaar.

Berekening subsidie
De subsidie bedraagt 50% van de kosten van de activiteit tot maximaal € 10.000,-

Indien door een ander bestuursorgaan een subsidie voor de activiteit is verstrekt, wordt de subsidie zodanig berekend dat de totale subsidie niet meer dan 100% van de totale kosten bedraagt.

Subsidies van minder dan € 2.500,- worden niet verstrekt.

In aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling zorgvuldig door.

Voorwaarden

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • gebouwd erfgoed: een monument dat is ingeschreven in de registers op grond van de Erfgoedwet, de Omgevingsverordening Noord-Holland, een gemeentelijke monumenten- of omgevingsverordening, of een onroerende zaak die van een door het college van burgemeester en wethouders erkende cultuurhistorische waarde is voor de gemeente; 
  • verduurzaming: energiebesparingsmaatregelen of maatregelen ter bevordering van het opwekken van energie uit hernieuwbare energiebronnen; 
  • energiescan: onderzoek naar de kansen op verduurzaming van het gebouwd erfgoed, indien mogelijk in samenhang met kansen en oplossingen op verduurzaming van nabijgelegen monumenten of panden, dat voldoet aan de eisen van de Energiescan Noord-Holland, die als bijlage 1 behorende bij deze uitvoeringsregeling is gevoegd; 
  • publiekstoegankelijk: het gebouwde erfgoed is tenminste 2 keer en tenminste 16 uur per maand voor publiek toegankelijk


Belangrijkste weigeringsgronden

De provincie geeft géén subsidie als:

  • de activiteit niet financieel haalbaar is;
  • reeds door Gedeputeerde Staten aan de aanvrager een subsidie is verstrekt voor de desbetreffende activiteit voor het desbetreffende monument; of
  • het haalbaarheidsonderzoek of een energiescan reeds is afgerond voordat de aanvraag is ontvangen.

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Indien meerdere aanvragen op dezelfde dag worden ontvangen en door honorering van deze aanvragen het subsidieplafond wordt overschreden, wordt door loting bepaald welke aanvraag als eerste in behandeling wordt genomen.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
Een aanvraag om subsidie is tijdig ingediend indien de aanvraag in de periode van 2 april 2024 om 09:00 uur tot uiterlijk op dinsdag 31 december 2024 om 17:00 uur is ontvangen.

Een subsidieaanvraag die buiten deze periode wordt ontvangen, wordt geweigerd.


Indienen subsidieaanvraag

STAP 1:
Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘Subsidieaanvraagformulier’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen buiten behandeling te laten (bij een tender), of pas in behandeling te nemen wanneer de aanvraag volledig is (bij volgorde van ontvangst).

Het ‘Subsidieaanvraagformulier’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen.

STAP 2:
Log in op eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina) met uw eHerkenningsaccount.
De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden.

Nodig:

  • E-Herkenning
  • Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland (deze dienst is sinds december 2019 gewijzigd in ‘digitaal loket’)
  • Beveiligingsniveau: EH2+

Ketenmachtiging verplicht voor intermediairs 
Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie digitaal een aanvraag voor subsidie indienen? Dan is gebruik van  ketenmachtiging verplicht. 

Meer informatie over het gebruik van eHerkenning en ketenmachtiging staat in de Handreiking DigiD en e-Herkenning.


PER POST/AFLEVEREN
: U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

Termijn

U ontvangt binnen 13 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.