Onderhoud provinciale monumenten Noord-Holland, subsidie

De provincie Noord-Holland werkt aan het behoud van het Noord-Hollands erfgoed. De uitvoeringsregeling onderhoud provinciale monumenten Noord-Holland 2011 maakt het mogelijk subsidie te ontvangen voor onderhoud van provinciale monumenten in de Provincie Noord-Holland.  

Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt aan een natuurlijke of rechtspersoon die eigenaar is van een provinciaal monument, of die belast is met het behoud daarvan.

Voor onderhoud kan door de eigenaar van een beschermd provinciaal monument, of door iemand die op eigen kosten en met schriftelijke toestemming van de eigenaar onderhoudswerkzaamheden aan het monument verricht, subsidie worden aangevraagd. Onder onderhoud wordt verstaan regelmatig terugkerende en/of gedeeltelijke herstelwerkzaamheden. Deze onderhoudswerkzaamheden zijn over het algemeen vergunning vrij.

Wij maken onderscheid in onderhouds- en restauratiewerkzaamheden. Bij restauratie gaat het om (incidentele) werkzaamheden die het reguliere (regelmatig terugkerende) onderhoud te boven gaan. Voor het aanbrengen van wijzigingen aan de monumentale onderdelen van het monument en werkzaamheden die het reguliere onderhoud te boven gaan is dan ook altijd een omgevingsvergunning verplicht. Restauratiewerkzaamheden zijn uitgesloten van subsidie op grond van deze uitvoeringsregeling. In de uitvoeringsregeling staat opgenomen welke onderhoudswerkzaamheden voor subsidie in aanmerking komen. Staan de door u (voorgenomen) werkzaamheden niet genoemd of twijfelt u of bepaalde werkzaamheden onder onderhoud of restauratie vallen, neemt u dan contact op met de provincie.


Ook voor monumenten die tot 3 jaar voor ontvangst van de subsidieaanvraag waren beschermd als provinciaal monument in de provincie Noord-Holland, en in het kader van de herijking van het erfgoedregister uit dit register zijn uitgeschreven, kan subsidie worden verstrekt voor onderhoud.

Subsidie voor restauratie aan het monument kunt u vinden onder de uitvoeringsregeling restauratie provinciale monumenten 2011. Monumenten met een woonhuisfunctie komen niet voor een restauratiesubsidie in aanmerking.

De provincie heeft een monumentenlijst waar ongeveer 500 provinciale monumenten op  staan vermeld. Het gaat om monumenten uit de periode 1850-1940 die representatief zijn voor een stuk geschiedenis van Noord-Holland. Het kan om woonhuizen, boerderijen, molens, fabrieken, sluizen, kerken of verdedigingswerken gaan.

Voorwaarden

Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:

  • uit het inspectierapport blijkt dat het monument in slechte staat verkeert;
  • het monument op het moment van ontvangst van de subsidieaanvraag is beschermd als rijksmonument;
  • het inspectierapport ouder is dan 3 jaar;
  • voor het monument binnen 1 jaar voor ontvangst van de subsidieaanvraag door gedeputeerde staten reeds subsidie is verstrekt;
  • door de werkzaamheden het monumentale karakter van het monument is aangetast;
  • voor dezelfde activiteit door het Nationaal Restauratiefonds een lening uit het Noord-Hollands Fonds voor Monumenten is verstrekt;
  • de subsidie minder bedraagt dan € 5.000,- (de subsidiabele kosten moeten tenminste € 10.000,- bedragen om voor subsidie in aanmerking te komen).

Ook wordt subsidie geweigerd als het restauratiewerkzaamheden betreft en geen onderhoudswerkzaamheden.

 

Aanpak

Het onderhoud waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft dient voor ontvangst van de subsidieaanvraag afgerond te zijn. Kosten die zijn gemaakt tot maximaal 24 maanden voor ontvangst van de subsidieaanvraag zijn subsidiabel.

Als uw aanvraag onvolledig is en u aanvullende informatie moet indienen dan geldt de ontvangstdatum van deze aanvullende informatie als ontvangstdatum van uw aanvraag. Dit is belangrijk, omdat in de tussentijd het subsidieplafond door het honoreren van andere (volledige) aanvragen bereikt kan worden. Ook duurt het langer voordat u een besluit ontvangt.

 

Wet- en regelgeving

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, directie Concernzaken, sector Subsidies en Inkoop

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0800 0200600 (gratis)

servicepunt@noord-holland.nl

https://www.noord-holland.nl