Onderhoud provinciale monumenten Noord-Holland, subsidie

Doel
Het doel van deze subsidieregeling is het ontlasten van eigenaren van provinciale monumenten in het onderhoud van deze provinciale monumenten. De provincie Noord-Holland werkt aan het behoud van het Noord-Hollands erfgoed. De uitvoeringsregeling onderhoud provinciale monumenten Noord-Holland 2023 maakt het daarom mogelijk subsidie te aan te vragen voor onderhoud van provinciale monumenten in de Noord-Holland. 

 Doelgroep
Voor onderhoudswerkzaamheden kan door de eigenaar van een beschermd provinciaal monument, of door een natuurlijke of rechtspersoon die op eigen kosten en met schriftelijke toestemming van de eigenaar onderhoud aan het monument verricht, subsidie worden aangevraagd.

Activiteiten
Subsidie kan worden verstrekt voor reeds uitgevoerde en betaalde onderhoudswerkzaamheden aan een provinciaal monument. Onderhoudswerkzaamheden zijn de werkzaamheden die tot het reguliere onderhoud van het monument behoren. Dit zijn regelmatig terugkerende werkzaamheden, zoals schilderwerkzaamheden en gedeeltelijke herstelwerkzaamheden, zoals het plaatselijk/gedeeltelijk herstellen van voegwerk. De noodzaak om onderhoud uit te voeren moet blijken uit het meegestuurde onafhankelijke inspectierapport. De uitvoering van onderhoudswerkzaamheden zijn in de regel vergunningsvrij.

Werkzaamheden die het reguliere onderhoud te boven gaan, beschouwen wij als restauratiewerkzaamheden. Deze zijn uitgesloten van subsidie op grond van deze regeling. Restauratiewerkzaamheden zijn altijd vergunningsplichtig. Voorbeelden van restauratiewerkzaamheden zijn het vervangen van het dak of alle ramen en kozijnen of het opnieuw voegen van een gevel.

Daarnaast is het verduurzamen van het monument op grond van deze regeling ook uitgesloten van subsidie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan isolatiemaatregelen en het plaatsen van dubbel glas en het aanpassen van de kozijnen voor dubbel glas. Dit soort werkzaamheden/maatregelen komen op grond van deze subsidieregeling niet voor subsidie in aanmerking. 

Berekening subsidie
De subsidie bedraagt 50% van de noodzakelijke kosten tot een maximum van € 18.500,- en met een minimum van € 5.000,-. Dit betekent dat er bij een subsidieaanvraag onder deze regeling sprake moet zijn van minimaal € 10.000,- aan reeds uitgevoerd en betaald noodzakelijk onderhoud.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is jaarlijks € 150.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar. 

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft géén subsidie als:

  • de onderhoudswerkzaamheden bij ontvangst van de subsidieaanvraag nog niet zijn afgerond;
  • uit het inspectierapport blijkt dat het monument in slechte staat verkeert;
  • uit het inspectierapport niet blijkt dat het verrichte onderhoud noodzakelijk is;
  • voor het monument binnen 1 jaar voor ontvangst van de subsidieaanvraag door Gedeputeerde Staten reeds subsidie is verstrekt;
  • door de werkzaamheden het monumentale karakter van het monument is aangetast;
  • voor dezelfde activiteit door het Nationaal Restauratiefonds een lening uit het Noord-Hollands Fonds voor Monumenten is verstrekt;
  • voor dezelfde activiteit reeds subsidie is verstrekt op grond van artikel 9, onderdeel e, van de Uitvoeringsregeling subsidie restauratie provinciale monumenten Noord-Holland 2023.

 

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
De regeling staat doorlopend open. 

Indienen subsidieaanvraag
STAP 1:
Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘Subsidieaanvraagformulier’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen pas in behandeling te nemen wanneer de aanvraag volledig is.

Het ‘Subsidieaanvraagformulier’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen.

 STAP 2:
Log in op eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina) met uw eHerkenningsaccount.

De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden. Wij verzoeken u om geen zipbestanden te uploaden als bijlage.

Nodig:
E-Herkenning

Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland Beveiligingsniveau: EH2+

Ketenmachtiging verplicht voor intermediairs bij gebruik online diensten

Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie digitaal een aanvraag voor subsidie indienen? Per 1 februari 2022 kunt u geen gebruik meer maken van een machtigingsformulier als bijlage bij de aanvraag. In plaats daarvan regelt u ketenmachtiging waarmee u via eHerkenning inlogt. 

Meer informatie over het gebruik van eHerkenning en ketenmachtiging staat in de Handreiking DigiD en e-Herkenning.

PER POST/AFLEVEREN: U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

Termijn

U ontvangt binnen 13 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

 

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.