Onderhoud provinciale monumenten Noord-Holland, subsidie

Een wijziging ten opzichte van de oude regeling is dat de kosten voor het opstellen van een inspectierapport en de kosten voor ongediertebestrijding nu subsidiabele kosten betreffen.

Let op: per 1 februari 2022 ketenmachtiging verplicht voor intermediairs bij gebruik online diensten
Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie digitaal een aanvraag voor subsidie indienen? Per 1 februari 2022 kunt u geen gebruik meer maken van een machtigingsformulier als bijlage bij de aanvraag. In plaats daarvan regelt u ketenmachtiging waarmee u via eHerkenning inlogt. 

Meer informatie over het gebruik van eHerkenning en ketenmachtiging staat in de Handreiking DigiD en e-Herkenning.

De provincie Noord-Holland werkt aan het behoud van het Noord-Hollands erfgoed. De uitvoeringsregeling onderhoud provinciale monumenten Noord-Holland 2019 maakt het mogelijk subsidie te ontvangen voor onderhoud van provinciale monumenten in de Provincie Noord-Holland.  

Onderhoudswerkzaamheden zijn de werkzaamheden die tot het reguliere onderhoud van het monument behoren. Dit zijn regelmatig terugkerende werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld schilderwerkzaamheden en gedeeltelijke herstelwerkzaamheden, zoals bijvoorbeeld het plaatselijk/gedeeltelijk herstellen van voegwerk. De noodzaak om onderhoud uit te voeren moet blijken uit het meegestuurde onafhankelijk inspectierapport. De uitvoering van onderhoudswerkzaamheden zijn in de regel vergunningvrij.

Werkzaamheden die het reguliere onderhoud te boven gaan beschouwen wij als restauratiewerkzaamheden, deze zijn uitgesloten van subsidie op grond van deze regeling. Restauratiewerkzaamheden zijn altijd vergunningplichtig. Voorbeelden van restauratiewerkzaamheden zijn het vervangen van het dak of alle ramen en kozijnen of het opnieuw voegen van een gevel.

Hiernaast is het verduurzamen van het monument uitgesloten van subsidie op grond van deze regeling, zoals bijvoorbeeld isolatiemaatregelen en het plaatsen van dubbel glas en het aanpassen van de kozijnen voor dubbel glas.

Als u twijfelt of de werkzaamheden onderhouds- of restauratie- of verduurzamingswerkzaamheden betreffen dan kunt u altijd contact met ons opnemen. 

Doel:
Het stimuleren van noodzakelijk onderhoud aan provinciale monumenten in provincie Noord-Holland.

Doelgroep:
• eigenaren van een beschermd provinciaal monument.
• iemand die op eigen kosten en met schriftelijke toestemming van de eigenaar onderhoudswerkzaamheden uitvoert aan een beschermd provinciaal monument.

Activiteiten:
De provincie geeft subsidie voor:

• noodzakelijk onderhoud aan een provinciaal monument.
• een onafhankelijk inspectierapport.
• bestrijding van ongedierte dat het casco van het monument kan aantasten.
• noodzakelijk onderhoud bouwkundige elementen in monumentale tuin.

Berekening subsidie:
50% van de noodzakelijke kosten tot maximaal € 18.500,-

Subsidieplafond:
Voor deze regeling is voor het jaar 2022 een bedrag van € 150.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar.

In aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door. 

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft géén subsidie als:

• het onderhoud bij ontvangst van de subsidieaanvraag nog niet is afgerond.
• de noodzaak voor onderhoud niet blijkt uit een onafhankelijk inspectierapport.
• het onafhankelijk inspectierapport ouder is dan 3 jaar.
• voor het monument recentelijk (binnen de laatste 12 maanden) al een subsidie is verstrekt.
• als door de werkwerkzaamheden het monumentale karakter van het monument is aangetast.
• indien voor dezelfde activiteiten door het Nationaal Restauratiefonds uit het Noord-Hollands Fonds voor Monumenten een lening is verstrekt.
• de werkzaamheden restauratiewerkzaamheden betreffen.
• de werkzaamheden verduurzamingswerkzaamheden betreffen.
• uit het inspectierapport blijkt dat monument in slechte staat verkeert.
• de gemaakte kosten voor onderhoud later dan 24 maanden voor ontvangst van de subsidieaanvraag zijn gemaakt.

Aanpak

Volgorde van ontvangst:
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling:
De regeling staat het gehele jaar open.

Verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag:

• Subsidieaanvraagformulier voor deze regeling (zie onder ‘Formulieren’)
• Onafhankelijk inspectierapport dat niet ouder is dan 3 jaar.
• Facturen van de uitgevoerde werkzaamheden.
• Betaalbewijzen van de facturen van de uitgevoerde werkzaamheden.
• Kopie bankafschrift met naam, adres en woonplaats (verplicht als u de afgelopen 2 jaar geen subsidie van de provincie heeft ontvangen).
• Machtigingsverklaring (verplicht als u de onderhoudswerkzaamheden uitvoert op eigen kosten en niet de eigenaar van het monument bent).
• Indien de aangevraagde subsidie een Rooms-Katholiek gebouw betreft, dient er een bisschoppelijke verklaring meegestuurd te worden waaruit blijkt dat is ingestemd met de subsidieaanvraag.


Indienen subsidieaanvraag
STAP 1:
Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘Subsidieaanvraagformulier’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen buiten behandeling te laten (bij een tender), of pas in behandeling te nemen wanneer de aanvraag volledig is (bij volgorde van ontvangst).

Het ‘Subsidieaanvraagformulier’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen.

STAP 2:
Log in op eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina) met uw eHerkenningsaccount.
De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden.

Nodig:
E-Herkenning
Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland (deze dienst is sinds december 2019 gewijzigd in ‘digitaal loket’)
Beveiligingsniveau: EH2+

Let op: per 1 februari 2022 ketenmachtiging verplicht voor intermediairs bij gebruik online diensten
Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie digitaal een aanvraag voor subsidie indienen? Per 1 februari 2022 kunt u geen gebruik meer maken van een machtigingsformulier als bijlage bij de aanvraag. In plaats daarvan regelt u ketenmachtiging waarmee u via eHerkenning inlogt. 

Meer informatie over het gebruik van eHerkenning en ketenmachtiging staat in de Handreiking DigiD en e-Herkenning.

PER POST/AFLEVEREN: U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt. 

Termijn

U ontvangt binnen 13 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Voor vragen over deze regeling kunt u contact opnemen met mw. D. Hosie-Romeijnsen (tel. 0631690575) of
mw. I. Matheij-Pos (tel. 0611904593). 

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.