SKNL: Kwaliteitsimpuls natuur en landschap Noord-Holland, subsidie

De regeling is opengesteld in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 oktober 2021.
Aanvragen ontvangen vóór 1 januari 2021 of ná 31 oktober 2021 worden niet in behandeling genomen. 

Doel
Stimuleren van het omzetten van landbouwgrond in natuurgrond om waardevolle natuur- en cultuurlandschappen te behouden en verder te ontwikkelen.

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor twee onderdelen:

Functieverandering
Compensatie voor de waardedaling aan grondeigenaren als de functie landbouwgrond definitief wordt omgezet in natuurgrond.

Investering
Voor de volgende extra inrichtingsmaatregelen (vaak na functieverandering) om de gewenste natuur te kunnen krijgen op percelen waar u zeggenschap over heeft:

 • Het realiseren van natuur op voormalig landbouwgrond;
 • Het verhogen van de natuurkwaliteit op een bestaand natuurterrein;
 • Het omzetten naar een ander natuurbeheertype voor het natuurterrein, zoals aangegeven in de ambitiekaart.

Berekening subsidie

 • Functieverandering: maximaal 85% van de waarde van de landbouwgrond.
 • Investering: 100% van de subsidiabele kosten.
 • De maximale subsidie voor de onderdelen kwaliteitsimpuls bestaande natuur en kwaliteitsimpuls zoals genoemd in de ambitiekaart is € 15.000,- per hectare.

Subsidieplafonds

 • Voor functieverandering is in totaal € 2.000.000,- beschikbaar.
 • Voor Investering is in totaal € 2.100.000,- beschikbaar. Dit subsidieplafond is opgesplitst in 3 deelplafonds:
  • Voor het realiseren van natuur op voormalig landbouwgrond € 1.200.000,-;
  • Voor het verhogen van de natuurkwaliteit van een bestaand natuurbeheertype € 450.000,-;
  • Voor het omzetten naar een ander natuurbeheertype voor het natuurterrein, zoals aangegeven in de ambitiekaart € 450.000,-.

In aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door. 

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft géén subsidie:

 • Aan publiekrechtelijke rechtspersonen, behalve Staatsbosbeheer;
 • Aan een onderneming met financiële problemen;
 • Aan rechtspersonen die de waterwinning als doelstelling hebben;
 • Als een subsidieaanvraag niet in overeenstemming is met de ambitiekaart van het geldende Natuurbeheerplan;
 • Als al eerder subsidie is gegeven voor dezelfde activiteiten;
 • Voor Investering als u al bent gestart met de uitvoering voordat de subsidieaanvraag door de provincie is ontvangen.

Grote ondernemingen moeten bij de aanvraag (voor zowel Functieverandering als Investering) bewijsstukken meesturen die het stimulerend effect van de subsidie aantonen. Zie de ‘Toelichting contrafeitelijk scenario’.

Voor subsidie Functieverandering is daarnaast belangrijk:

 • Dat de landbouwgrond vijf jaar vóór het indienen van een subsidieaanvraag, onafgebroken in agrarisch gebruik is geweest (Productiecapaciteit);
 • Dat eenmaal gerealiseerde natuur nooit meer gebruikt mag worden voor de uitoefening van landbouw. Dit geldt ook wanneer u het natuurterrein verkoopt;
 • Dat op het perceel binnen 12 maanden na bevestiging subsidieverlening, een uitvoeringsovereenkomst tussen u en provincie Noord-Holland moet worden afgesloten (kwalitatieve verplichting).

Een volledige opsomming van alle voorwaarden en weigeringsgronden per subsidieonderdeel leest u in de uitvoeringsregeling.

Aanpak

Indicatieve taxatie voor Functieverandering
U kunt een indicatieve taxatie opvragen voordat u een subsidieaanvraag indient. Aan de hand van deze taxatie kunt u bepalen of u een definitieve subsidieaanvraag wilt indienen.

Informeel advies voor Investering
Voordat u tot een aanvraag overgaat, kunt u uw investeringsplan met ons te bespreken: de informele toets. Wij kijken of uw plan past binnen het geldende Natuurbeheerplan en geven u tips om uw aanvraag zo goed mogelijk te doen.

Een verzoek voor zowel een indicatieve taxatie als een informele toets, kunt u indienen door een e-mail te sturen aan SKNLsubsidies@noord-holland.nl.

Openstelling
De regeling staat open van 1 januari 2021 tot en met 31 oktober 2021.

Let op
Als uw aanvraag voor of na bovengenoemde periode door ons wordt ontvangen, wordt deze niet in behandeling genomen.

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Indienen subsidieaanvraag
STAP 1:
Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘Subsidieaanvraagformulier’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen pas in behandeling te nemen wanneer de aanvraag volledig is.

Het ‘Subsidieaanvraagformulier’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen.

STAP 2:
Log in op eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina) met uw eHerkenningsaccount.
De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden.

Nodig:
E-Herkenning
Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland
Beveiligingsniveau: EH2+

PER POST/AFLEVEREN: U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt. 

Termijn

U ontvangt binnen 13 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, directie Concernzaken, sector Subsidies en Inkoop

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0800 0200600 (gratis)

servicepunt@noord-holland.nl

https://www.noord-holland.nl