SKNL: Kwaliteitsimpuls natuur en landschap Noord-Holland, subsidie

Aanvragen voor subsidies kunnen vanaf 1 januari 2024, 09.00 uur tot en met 31 oktober 2024, 17.00 uur ingediend worden.
Aanvragen ontvangen vóór 1 januari 2024 of ná 31 oktober 2024 worden niet in behandeling genomen.

Voorbereiding
Informele toets voor investeringssubsidie
Voordat u een subsidieaanvraag indient, kunt u contact met ons opnemen voor een informele toets. Zo kunt u samen met de provincie kijken of uw plan past binnen de voorwaarden en regels. Ook krijgt u advies over het indienen van een goede en volledige subsidieaanvraag.

Pretaxatie voor subsidie functieverandering
Wilt u uw landbouwgrond blijvend omvormen naar natuur? Dan kunt u vooraf een indicatie aanvragen van de waardedaling van uw grond. Hiervoor laten wij een volledig taxatierapport opstellen.

Een verzoek voor een informele toets en/of een pretaxatie gaat per mail. Stuur uw verzoek naar : SKNLsubsidies@noord-holland.nl.

Let op: per 1 februari 2022 ketenmachtiging verplicht voor intermediairs bij gebruik online diensten
Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie digitaal een aanvraag voor subsidie indienen? Per 1 februari 2022 kunt u geen gebruik meer maken van een machtigingsformulier als bijlage bij de aanvraag. In plaats daarvan regelt u ketenmachtiging waarmee u via eHerkenning inlogt. 

Meer informatie over het gebruik van eHerkenning en ketenmachtiging staat in de Handreiking DigiD en e-Herkenning.

Doel
Stimuleren van het omzetten van landbouwgrond in natuurgrond. Zo kunnen we waardevolle natuur- en cultuurlandschappen behouden en verder ontwikkelen.

Activiteiten

De provincie geeft subsidie voor twee onderdelen:

 • Functieverandering
  Compensatie voor de waardedaling aan grondeigenaren als de functie landbouwgrond definitief wordt omgezet in natuurgrond.

 • Investering
  Voor (extra) inrichtingsmaatregelen om de gewenste natuur te kunnen krijgen op percelen waar u zeggenschap over heeft:
  - Het realiseren van natuur op voormalig landbouwgrond;
  - Het verhogen van de natuurkwaliteit op een bestaand natuurterrein (kwaliteitsimpuls bestaande natuur);
  - Het omzetten naar een ander natuurbeheertype voor het natuurterrein, zoals aangegeven in de ambitiekaart – onderdeel van het Natuurbeheerplan (kwaliteitsimpuls zoals genoemd in de ambitiekaart).

Berekening subsidiebedrag
- Functieverandering: bedraagt ten hoogste het verschil in de marktwaarde van de landbouwgrond en de marktwaarde van de grond na functieverandering.
- Investering: 100% van de subsidiabele kosten.
Let op: De maximale subsidie voor de onderdelen kwaliteitsimpuls bestaande natuur en kwaliteitsimpuls zoals genoemd in de ambitiekaart is € 15.000,- per hectare.

Subsidieplafonds 2024
Subsidie functieverandering
Het subsidieplafond voor subsidie functieverandering bedraagt € 7.000.000,-;

Investeringssubsidie

 • Het subsidieplafond voor het realiseren van natuur op voormalig landbouwgrond bedraagt € 1.890.000,-;
 • Het subsidieplafond voor het verhogen van de natuurkwaliteit van een bestaand natuurbeheertype en;
 • Het subsidieplafond voor het omzetten naar een ander natuurbeheertype voor het natuurterrein, zoals aangegeven in de ambitiekaart bedragen samen € 2.100.000,-.

In aanmerking komen voor subsidie? Zie de uitvoeringsregeling onderaan deze pagina.

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft géén subsidie:

 • aan publiekrechtelijke rechtspersonen, met uitzondering van gemeenten, waterschappen en Staatsbosbeheer;
 • aan een onderneming met financiële problemen;
 • aan rechtspersonen die de waterwinning als doelstelling hebben;
 • als een subsidieaanvraag niet in overeenstemming is met de ambitiekaart van het geldende Natuurbeheerplan;
 • als al eerder subsidie is gegeven voor dezelfde activiteiten;
 • voor investering als u al bent gestart met de uitvoering voordat de subsidieaanvraag door de provincie is ontvangen.

Grote ondernemingen moeten bij de aanvraag (voor zowel functieverandering als investering) bewijsstukken meesturen die het stimulerend effect van de subsidie aantonen. Zie de ‘Toelichting contrafeitelijk scenario’ onderaan deze pagina.

Voor subsidie functieverandering is daarnaast belangrijk:

 • dat de landbouwgrond vijf jaar vóór het indienen van een subsidieaanvraag, onafgebroken in agrarisch gebruik is geweest (productiecapaciteit);
 • dat eenmaal gerealiseerde natuur niet meer gebruikt mag worden voor de uitoefening van landbouw. Dit geldt ook wanneer u het natuurterrein verkoopt;
 • dat op het perceel binnen 12 maanden na bevestiging subsidieverlening, een uitvoeringsovereenkomst tussen u de provincie moet worden afgesloten (kwalitatieve verplichting).

Een volledige opsomming van alle voorwaarden en weigeringsgronden per subsidieonderdeel leest u in de uitvoeringsregeling onderaan deze pagina.

Aanpak

Openstelling
De regeling staat open van 1 januari 2024, 09.00 uur tot en met 31 oktober 2024, 17.00 uur.

Let op
Als uw aanvraag voor of na bovengenoemde periode door ons wordt ontvangen, wordt deze niet in behandeling genomen.

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Indienen subsidieaanvraag
STAP 1:
Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘Subsidieaanvraagformulier’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen pas in behandeling te nemen wanneer de aanvraag volledig is.

Het ‘Subsidieaanvraagformulier’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen.

STAP 2:
Log in op eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina) met uw eHerkenningsaccount.
De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden.

Nodig:
E-Herkenning
Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland
Beveiligingsniveau: EH2+

PER POST/AFLEVEREN: U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt. 

Termijn

U ontvangt binnen 13 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.