SKNL: Kwaliteitsimpuls natuur en landschap Noord-Holland, subsidie

Wilt u in 2019 een subsidieaanvraag indienen? Gebruik dan het nieuwe aanvraagformulier voor 2019.

Doel
Stimuleren van het omzetten van landbouwgrond in natuurgrond om waardevolle natuur- en cultuurlandschappen te behouden en verder te ontwikkelen.

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor twee onderdelen:

Functieverandering
Compensatie voor de waardedaling aan grondeigenaren als de functie landbouwgrond definitief wordt omgezet in natuurgrond.

Investering
Voor de volgende extra inrichtingsmaatregelen (vaak na functieverandering) om de gewenste natuur te kunnen krijgen op percelen waar u zeggenschap over heeft:

 • Het realiseren van natuur op voormalig landbouwgrond;
 • Het verhogen van de natuurkwaliteit op een bestaand natuurterrein;
 • Het omzetten naar een ander natuurbeheertype voor het natuurterrein, zoals aangegeven in de ambitiekaart.


Berekening subsidie

 • Functieverandering: maximaal 85% van de waarde van de landbouwgrond.
 • Investering: 100% van de subsidiabele kosten.
 • De maximale subsidie voor de onderdelen kwaliteitsimpuls bestaande natuur en kwaliteitsimpuls zoals genoemd in de ambitiekaart is € 15.000,- per hectare.


Subsidieplafonds

 • Voor functieverandering is in totaal € 2.355.000,- beschikbaar.
 • Voor Investering is in totaal € 2.400.000,- beschikbaar. Dit subsidieplafond is opgesplitst in 3 deelplafonds:
  • Voor het realiseren van natuur op voormalig landbouwgrond € 900.000,-;
  • Voor het verhogen van de natuurkwaliteit van een bestaand natuurbeheertype € 1.250.000,-;
  • Voor het omzetten naar een ander natuurbeheertype voor het natuurterrein, zoals aangegeven in de ambitiekaart € 250.000,-.

In aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door. 

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft géén subsidie:

 • Aan publiekrechtelijke rechtspersonen, behalve Staatsbosbeheer;
 • Aan een onderneming met financiële problemen;
 • Aan rechtspersonen die de waterwinning als doelstelling hebben;
 • Als een subsidieaanvraag niet in overeenstemming is met de ambitiekaart van het geldende Natuurbeheerplan;
 • Als al eerder subsidie is gegeven voor dezelfde activiteiten;
 • Voor Investering als u al bent gestart met de uitvoering voordat de subsidieaanvraag door de provincie is ontvangen.

Grote ondernemingen moeten bij de aanvraag (voor zowel Functieverandering als Investering) bewijsstukken meesturen die het stimulerend effect van de subsidie aantonen. Zie de ‘Toelichting contrafeitelijk scenario’.

Voor subsidie Functieverandering is daarnaast belangrijk:

 • Dat de landbouwgrond vijf jaar vóór het indienen van een subsidieaanvraag, onafgebroken in agrarisch gebruik is geweest (Productiecapaciteit);
 • Dat eenmaal gerealiseerde natuur nooit meer gebruikt mag worden voor de uitoefening van landbouw. Dit geldt ook wanneer u het natuurterrein verkoopt;
 • Dat op het perceel binnen 12 maanden na bevestiging subsidieverlening, een uitvoeringsovereenkomst tussen u en provincie Noord-Holland moet worden afgesloten (kwalitatieve verplichting) Het verplicht te gebruiken format “Uitvoeringsovereenkomst en overeenkomst tot kwalitatieve verplichting SKNL” vindt u op deze pagina onder ‘Formulieren’.

Een volledige opsomming van alle voorwaarden en weigeringsgronden per subsidieonderdeel leest u in de uitvoeringsregeling.

Aanpak

Indicatieve taxatie voor Functieverandering
U kunt een indicatieve taxatie opvragen voordat u een subsidieaanvraag indient. Aan de hand van deze taxatie kunt u bepalen of u een definitieve subsidieaanvraag wilt indienen.

Informeel advies voor Investering
Voordat u tot een aanvraag overgaat, kunt u uw investeringsplan met ons te bespreken: de informele toets. Wij kijken of uw plan past binnen het geldende Natuurbeheerplan en geven u tips om uw aanvraag zo goed mogelijk te doen.

Een verzoek voor zowel een indicatieve taxatie als een informele toets, kunt u indienen door een e-mail te sturen aan SKNLsubsidies@noord-holland.nl.

Volgorde van ontvangst
Subsidieaanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Indienen subsidieaanvraag
De formulieren staan hiernaast in de rechterkolom.

Bij digitaal indienen
Vraagt u als privépersoon subsidie aan? Dan gebruikt u uw DigiD-account.
Bedrijven, gemeenten, organisaties en andere niet-privépersonen gebruiken hun eHerkenning-account. Zie ‘Toelichting (digitaal) aanvragen subsidie’.

Verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag:

 • Realisatieplan of investeringsplan
 • Topografische kaart schaal 1:10.000 met de ingetekende Beheereenheid
 • Locatieaanduiding op de kaart
 • Kopie bankafschrift met naam, adres en woonplaats (verplicht als u de afgelopen 2 jaar geen subsidie van de provincie heeft ontvangen)
 • Verklaring van geen bezwaar eigenaar (verplicht als u niet de eigenaar bent)
 • Akkoord van hypotheekverstrekker (verplicht bij aanvraag functieverandering als er een hypotheek op de landbouwgrond rust )
 • Machtigingsverklaring (verplicht als uw aanvraag door een gemachtigde wordt ingediend)
 • Contrafeitelijk scenario met bewijsstukken (Alleen verplicht voor ‘grote ondernemingen’)


De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt. 

Termijn

U ontvangt binnen 13 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.