Verduurzaming culturele instellingen Noord-Holland, subsidie

Deze uitvoeringsregeling is op 30 juni 2022 gewijzigd.

Een aanvraag om subsidie is tijdig ingediend indien de aanvraag in de periode van 1 augustus 2022 tot en met 31 december 2023 vóór 17:00 uur is ontvangen.

Let op: per 1 februari 2022 ketenmachtiging verplicht voor intermediairs bij gebruik online diensten
Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie digitaal een aanvraag voor subsidie indienen? Per 1 februari 2022 kunt u geen gebruik meer maken van een machtigingsformulier als bijlage bij de aanvraag. In plaats daarvan regelt u ketenmachtiging waarmee u via eHerkenning inlogt. 

Meer informatie over het gebruik van eHerkenning en ketenmachtiging staat in de Handreiking DigiD en e-Herkenning.

Doel
Culturele instellingen te stimuleren te investeren in energiebesparings-maatregelen en/of het opwekken van energie uit hernieuwbare energiebronnen.

Doelgroep
Rechtspersoon die eigenaar of exploitant is van een culturele instelling in de provincie Noord-Holland, te weten:

 • Archief dat is opgenomen in bijlage 1 behorende bij deze regeling;
 • Bibliotheek die is aangesloten bij de Vereniging Openbare Bibliotheken;
 • Museum dat op het moment van de subsidieaanvraag voorlopig of definitief is opgenomen in het Museumregister of lid is van de Museumvereniging;
 • Poppodium dat is aangesloten bij de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals;
 • Theater, schouwburg of concertgebouw dat lid is van de Vereniging van Schouwburg- en Concertzaaldirecties;
 • Centrum voor de kunsten of muziekschool die lid is van de Vereniging Cultuurconnectie;
 • Filmtheater dat lid is van de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters en dat op de ledenlijst onder de categorie klein filmtheater of groot filmtheater valt;
 • Presentatie-instelling die is aangesloten bij De Zaak Nu;
 • Een gemeentelijk of provinciaal monument dat tenminste 2 keer en tenminste 16 uur per maand voor publiek toegankelijk is, alsmede een molen die tenminste 4 maal en tenminste 32 uur per jaar toegankelijk is voor het publiek;
 • Multidisciplinaire cultuurorganisatie die wordt erkend door de gemeente waarbinnen de organisatie actief is.

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor de volgende activiteiten die strekken tot verduurzaming van het gebouw waarin de culturele activiteiten plaatsvinden, voor zover deze zijn opgenomen in de energiescan:

 • Aanschaf en installatie van energiebesparingsmaatregelen.
 • Aanschaf en installatie van maatregelen ter bevordering van het opwekken van energie uit hernieuwbare energiebronnen.

Berekening subsidie:

Aanschaf en installatie van energiebesparingsmaatregelen:

 • De subsidie bedraagt 30% van de in aanmerking komende kosten en wordt berekend op grond van artikel 38, derde lid, van de Algemene groepsvrijstellingsverordening. De subsidie wordt met 20 procentpunten verhoogd voor steun aan kleine ondernemingen*.

Aanschaf en installatie van maatregelen ter bevordering van het opwekken van energie uit hernieuwbare energiebronnen:

 • De subsidie bedraagt ten hoogste 45% van de in aanmerking komende kosten en wordt berekend op grond van artikel 41, zesde lid, onder a en b, van de Algemene groepsvrijstellingsverordening.

 *Als u voor deze verhoging in aanmerking wilt komen, dient u een ‘Verklaring kleine onderneming’ in te dienen.

N.b. niet in aanmerking komende kosten:

 • kosten voor leges
 • energiescan
 • architect
 • staartkosten
 • onderzoek en advies.

Toelichting: Onder staartkosten worden verstaan de in de aanneemsom opgenomen indirecte kosten, zoals algemene bouwplaatskosten (ABK), algemene bedrijfskosten (AK), winst en risico (W&R), verzekeringen en soortgelijke kosten.

In artikel 9 van de uitvoeringsregeling vindt u meer over de welke kosten in aanmerking komen en overige voorwaarden, zoals:

 • De maximale subsidie per ontvanger bedraagt € 300.000,-.
 • Subsidies van minder dan € 5.000,- worden niet verstrekt.
 • Indien de activiteit betrekking heeft op verduurzamingsmaatregelen waar een bestuursorgaan reeds een subsidie voor heeft verstrekt, wordt het subsidiebedrag zodanig vastgesteld dat het maximale subsidiebedrag van deze regeling niet wordt overschreden.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal € 1.500.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar.

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft géén subsidie als:

 • De uitvoering van de activiteit is gestart** voordat de aanvraag is ontvangen.
 • De activiteit niet financieel haalbaar is.
 • De activiteit vergunningsplichtig is en de voor de activiteit benodigde vergunning op het moment van de subsidieaanvraag niet is verleend.
 • Voor de activiteit op grond van deze of een andere regeling van een bestuursorgaan reeds subsidie is verstrekt.
 • Voor de activiteit op grond van deze of een andere provinciale regeling reeds subsidie is verstrekt.
 • De aanvrager een onderneming is die in moeilijkheden verkeert als bedoeld in paragraaf 2.2 van de Communautaire richtsnoeren inzake reddings- en herstructureringssteun aan niet-financiële ondernemingen in moeilijkheden (PbEU, 2014/C 249/01).
 • Tegen de aanvrager een terugvorderingsbevel is gegeven omdat eerdere steun onrechtmatig en onverenigbaar is verklaard met de interne markt.

** De start van de activiteit wordt (mede) bepaald door hetgeen in de Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 is aangegeven. Zie artikel 2 lid 23. Als bij de aanvraag een getekende offerte zit, heeft een project al de status 'gestart'!

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Indien meerdere aanvragen op dezelfde dag worden ontvangen en door honorering van deze aanvragen het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de aanvraag met de laagste projectkosten als eerste in behandeling genomen (zie artikel 7 van de uitvoeringsregeling).

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
De regeling staat open van 1 augustus 2022 om 9.00 uur tot en met 31 december 2023 (tot 17:00 uur).

Let op
Als uw aanvraag voor of na bovengenoemde periode door ons wordt ontvangen, wordt deze niet in behandeling genomen.

Indienen subsidieaanvraag

Verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag:

 1. Het subsidieaanvraagformulier.
 2. Een inhoudelijke beschrijving van de activiteit.
 3. Een begroting van de kosten van de activiteit.
 4. Een financieringsplan van de kosten van de activiteit.
 5. Een meerjarenonderhoudsplan.
 6. Indien de aanvrager van de subsidie niet zelf de eigenaar is van het gebouw waarin de culturele instelling is gehuisvest, een verklaring van de eigenaar van de onroerende zaak dat de activiteiten zijn toegestaan.
 7. Een planning van de activiteiten.
 8. Een afschrift van de omgevingsvergunning van het project voor zover voor het project een omgevingsvergunning vereist is of een verklaring van de gemeente dat een activiteit vergunningsvrij is.
 9. Een energiescan van het gebouw waarin de culturele activiteiten plaatsvinden.
 10. Kopie bankafschrift met naam, adres en woonplaats (verplicht als u de afgelopen 2 jaar geen subsidie van de provincie heeft ontvangen).
 11. Een De-minimisverklaring (indien van toepassing).
 12. Machtigingsverklaring (verplicht als uw aanvraag per post door een gemachtigde wordt ingediend).
 13. Bewijs doelgroep zoals genoemd in art. 2 lid 2 of art. 4 onder j.
 14. Toelichting publiekstoegankelijkheid indien het een gemeentelijk of provinciaal betreft dat tenminste 2 keer en tenminste 16 uur per maand voor publiek toegankelijk is, alsmede een molen die tenminste 4 maal en tenminste 32 uur per jaar toegankelijk is voor het publiek.
 15. Verklaring kleine onderneming (verplicht voor kleine ondernemingen om in aanmerking te komen voor verhoging met 20 procentpunten voor de subsidie voor energiebesparingsmaatregelen).***

*** Als onderneming wordt beschouwd iedere entiteit, ongeacht haar rechtsvorm, die een economische activiteit uitoefent. Voor meer informatie raadpleegt u de 'Gebruikersgids bij de definitie van kmo's' van de Europese Commissie. 

STAP 1:
Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘Subsidieaanvraagformulier’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen buiten behandeling te laten (bij een tender), of pas in behandeling te nemen wanneer de aanvraag volledig is (bij volgorde van ontvangst).

Het ‘Subsidieaanvraagformulier’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen.

STAP 2:
Log in op eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina) met uw eHerkenningsaccount.

De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden.

Nodig:

 • E-Herkenning
 • Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland (deze dienst is sinds december 2019 gewijzigd in ‘digitaal loket’)
 • Beveiligingsniveau: EH2+

Let op: per 1 februari 2022 ketenmachtiging verplicht voor intermediairs bij gebruik online diensten
Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie digitaal een aanvraag voor subsidie indienen? Per 1 februari 2022 kunt u geen gebruik meer maken van een machtigingsformulier als bijlage bij de aanvraag. In plaats daarvan regelt u ketenmachtiging waarmee u via eHerkenning inlogt. 

Meer informatie over het gebruik van eHerkenning en ketenmachtiging staat in de Handreiking DigiD en e-Herkenning.

PER POST/AFLEVEREN: U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

Termijn

U ontvangt binnen 16 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.