Verduurzaming culturele instellingen Noord-Holland, subsidie

Een aanvraag om subsidie is tijdig ingediend indien de aanvraag in de periode van 1 februari 2021 tot en met 30 juni 2022 vóór 17:00 uur is ontvangen.

Let op: per 1 februari 2022 ketenmachtiging verplicht voor intermediairs bij gebruik online diensten
Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie digitaal een aanvraag voor subsidie indienen? Per 1 februari 2022 kunt u geen gebruik meer maken van een machtigingsformulier als bijlage bij de aanvraag. In plaats daarvan regelt u ketenmachtiging waarmee u via eHerkenning inlogt. 

Meer informatie over het gebruik van eHerkenning en ketenmachtiging staat in de Handreiking DigiD en e-Herkenning.

Doel
Culturele instellingen te stimuleren te investeren in energiebesparings-maatregelen en/of het opwekken van energie uit hernieuwbare energiebronnen.

Doelgroep
Rechtspersoon die eigenaar of exploitant is van een culturele instelling in de provincie Noord-Holland, te weten:

 • Archief: archief dat is opgenomen in bijlage 1 behorende bij deze regeling.
 • Bibliotheek: bibliotheek die is aangesloten bij de Vereniging Openbare Bibliotheken.
 • Museum: museum dat op het moment van de subsidieaanvraag voorlopig of definitief is opgenomen in het museumregister of lid is van de Museumvereniging.
 • Poppodium: poppodium dat is aangesloten bij de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals.
 • Theater: schouwburg of concertzaal die lid is van de Vereniging van Schouwburg- en Concertzaal Directies.
 • Centrum voor de kunsten/muziekschool: centrum voor de kunsten of muziekschool die lid is van de Vereniging Cultuurconnectie.
 • Filmtheater: groot of klein filmtheater (conform ledenlijst Nederlandse Vereniging Bioscopen en Filmhuizentheaters) dat lid is van de Nederlandse Vereniging Bioscopen en Filmtheaters.

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor de volgende activiteiten die strekken tot verduurzaming van het gebouw waarin de culturele activiteiten plaatsvinden, voor zover deze zijn opgenomen in de energiescan:

 • Energiebesparingsmaatregelen.
 • Maatregelen ter bevordering van het opwekken van energie uit hernieuwbare energiebronnen.

Berekening subsidie
Energiebesparingsmaatregelen:

 • De subsidie bedraagt 30% van de in aanmerking komende kosten en wordt berekend op grond van artikel 38, derde lid, van de Algemene groepsvrijstellingsverordening. De subsidie wordt met 20 procentpunten verhoogd voor steun aan kleine ondernemingen*.

Maatregelen ter bevordering van het opwekken van energie uit hernieuwbare energiebronnen:

 • De subsidie bedraagt ten hoogste 45% van de in aanmerking komende kosten en wordt berekend op grond van artikel 41, zesde lid, onder a en b, van de Algemene groepsvrijstellingsverordening.

 *Als u voor deze verhoging in aanmerking wilt komen, dient u een MKB-verklaring in te dienen.

In artikel 9 van de regeling vindt u meer over de welke kosten in aanmerking komen en overige voorwaarden, zoals:

 • De maximale subsidie per ontvanger bedraagt € 300.000,-.
 • Subsidies van minder dan € 5.000,- worden niet verstrekt.
 • Indien voor de activiteit reeds subsidie is verstrekt, niet zijnde subsidie in de vorm van een lening, op grond van een andere subsidieregeling, wordt het subsidiebedrag zodanig berekend dat het totaal aan subsidies niet meer bedraagt dan 100% van de totale projectkosten.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal € 2.000.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar.

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft géén subsidie als:

 • De uitvoering van de activiteit is gestart** voordat de aanvraag is ontvangen.
 • De activiteit niet financieel haalbaar is.
 • De activiteit vergunningsplichtig is en de voor de activiteit benodigde vergunning op het moment van de subsidieaanvraag niet is verleend.
 • Voor de activiteit op grond van deze of een andere provinciale regeling reeds subsidie is verstrekt.
 • De aanvrager een onderneming is die in moeilijkheden verkeert als bedoeld in paragraaf 2.2 van de Communautaire richtsnoeren inzake reddings- en herstructureringssteun aan niet-financiële ondernemingen in moeilijkheden (PbEU, 2014/C 249/01).
 • Tegen de aanvrager een terugvorderingsbevel is gegeven omdat eerdere steun onrechtmatig en onverenigbaar is verklaard met de interne markt.

** De start van de activiteit wordt (mede) bepaald door hetgeen in de Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 is aangegeven. Zie artikel 2 lid 23. Als bij de aanvraag een getekende offerte zit, heeft een project al de status 'gestart'!

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Indien meerdere aanvragen op dezelfde dag worden ontvangen en door honorering van deze aanvragen het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de aanvraag met de laagste projectkosten als eerste in behandeling genomen (zie artikel 7 van de uitvoeringsregeling).

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
De regeling staat open van 1 februari 2021 om 9.00 uur tot en met 30 juni 2022 (tot 17:00 uur).

Let op
Als uw aanvraag voor of na bovengenoemde periode door ons wordt ontvangen, wordt deze niet in behandeling genomen.

Indienen subsidieaanvraag

Verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag:

 1. Het subsidieaanvraagformulier.
 2. Een inhoudelijke beschrijving van de activiteit.
 3. Een begroting van de kosten van de activiteit.
 4. Een financieringsplan van de kosten van de activiteit.
 5. Een meerjarenonderhoudsplan.
 6. Indien de aanvrager van de subsidie niet zelf de eigenaar is van het gebouw waarin de culturele instelling is gehuisvest, een verklaring van de eigenaar van de onroerende zaak dat de activiteiten zijn toegestaan.
 7. Een planning van de activiteiten.
 8. Een afschrift van de omgevingsvergunning van het project voor zover voor het project een omgevingsvergunning vereist is of een verklaring van de gemeente dat een activiteit vergunningsvrij is.
 9. Een energiescan van het gebouw waarin de culturele activiteiten plaatsvinden.
 10. Kopie bankafschrift met naam, adres en woonplaats (verplicht als u de afgelopen 2 jaar geen subsidie van de provincie heeft ontvangen).
 11. Een De-minimisverklaring (indien van toepassing).
 12. Machtigingsverklaring (verplicht als uw aanvraag door een gemachtigde wordt ingediend).
 13. Bewijs lidmaatschap vereniging of vermelding in museumregister.
 14. MKB-verklaring (verplicht voor kleine ondernemingen om in aanmerking te komen voor verhoging met 20 procentpunten voor de subsidie voor energiebesparingsmaatregelen).***

*** Meer informatie vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), zie link onder aan de pagina.

STAP 1:
Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘Subsidieaanvraagformulier’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen buiten behandeling te laten (bij een tender), of pas in behandeling te nemen wanneer de aanvraag volledig is (bij volgorde van ontvangst).

Het ‘Subsidieaanvraagformulier’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen.

STAP 2:
Log in op eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina) met uw eHerkenningsaccount.

De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden.

Nodig:
E-Herkenning
Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland (deze dienst is sinds december 2019 gewijzigd in ‘digitaal loket’)
Beveiligingsniveau: EH2+

Let op: per 1 februari 2022 ketenmachtiging verplicht voor intermediairs bij gebruik online diensten
Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie digitaal een aanvraag voor subsidie indienen? Per 1 februari 2022 kunt u geen gebruik meer maken van een machtigingsformulier als bijlage bij de aanvraag. In plaats daarvan regelt u ketenmachtiging waarmee u via eHerkenning inlogt. 

Meer informatie over het gebruik van eHerkenning en ketenmachtiging staat in de Handreiking DigiD en e-Herkenning.

PER POST/AFLEVEREN: U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

Termijn

U ontvangt binnen 16 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.