Woonvisie Noord-Holland 2020, vervallen

N.B. Deze Uitvoeringsregeling vervangt de Uitvoeringsregeling Woonvisie 2016

Doel
In juni 2010 zijn de ‘Structuurvisie Noord-Holland 2040. Kwaliteit door veelzijdigheid’ en de ‘Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie’ vastgesteld. Hieraan is onder andere uitvoering gegeven met de ‘Provinciale Woonvisie Goed Wonen in Noord-Holland 2010-2020’. Op 31 maart 2020 is de Woonagenda provincie Noord-Holland 2020-2025 vastgesteld. Om aan de Provinciale Woonvisie en de Woonagenda uitvoering te geven zijn onder andere drie instrumenten voorhanden:
• de Regionale Actieprogramma’s Wonen,
• de regionale woonakkoorden en,
• het Woonfonds.

Het Woonfonds bedraagt nog ruim 3 miljoen euro en is bedoeld voor realisatie van de afspraken die zijn opgenomen in de Regionale Actieprogramma’s en voor het opstellen van woonakkoorden. De gelden uit het Woonfonds worden verstrekt door middel van de Uitvoeringsregeling Woonvisie Noord-Holland 2020.

De regio Gooi en Vechtstreek en gemeenten in Noord-Holland die aanvragen namens een regio kunnen in aanmerking komen voor subsidie op grond van de Uitvoeringsregeling Woonvisie Noord-Holland 2020. De subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die aansluiten bij de afspraken in het door de regio en door gedeputeerde staten vastgestelde Regionale Actieprogramma. Daarnaast kan subsidie worden verstrekt voor het opstellen van een woonakkoord.

De ‘Uitvoeringsregeling Woonvisie Noord-Holland 2016’ is op 30 april 2020 vervallen. In deze nieuwe uitvoeringsregeling is het subsidieplafond aangepast ten opzichte van de vorige uitvoeringsregeling.


Doelgroep

Subsidie wordt verstrekt aan de Regio Gooi en Vechtstreek en gemeenten in de provincie Noord-Holland, die aanvragen namens een regio.


Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor
a. Het uitvoeren van een Regionaal Actieprogramma 2016-2020
b. Het opstellen van woonakkoorden als bedoeld in de Woonagenda provincie Noord-Holland 2020-2025

Berekening subsidie
a. 50 % van de subsidiabele kosten;
b. Indien de aanvraag het doen van onderzoek betreft: 50 % van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 75.000, -;
c. Indien de activiteit op grond van een andere uitvoeringsregeling wordt gesubsidieerd, bedraagt het totaal aan subsidies niet meer dan 50 % van de totale projectkosten.


Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal € 3.206.116, - (het subsidieplafond) beschikbaar.

In aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft géén subsidie als:
• Niet alle gemeenten in de regio met de activiteit hebben ingestemd
• De activiteit niet financieel haalbaar is
• De aanvraag betrekking heeft op grondaankoop
• De activiteit gericht is op het opstellen van een onderbouwing voor een functiewijziging naar wonen in landelijk gebied
• De activiteit gericht is op het maken of actualiseren van regulier beleid

 

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. 

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
De provincie moet uw aanvraag uiterlijk op 30 september 2020 om 17.00 uur ontvangen.
Als uw aanvraag na het bovengenoemde uiterste indieningsmoment door ons wordt ontvangen, wordt deze geweigerd.

 

Indienen subsidieaanvraag

STAP 1:
Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘Subsidieaanvraagformulier’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen buiten behandeling te laten (bij een tender), of pas in behandeling te nemen wanneer de aanvraag volledig is (bij volgorde van ontvangst).

Het ‘Subsidieaanvraagformulier’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen.

STAP 2:
Log in op eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina) met uw eHerkenningsaccount.

De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden.

Nodig:
E-Herkenning
Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland (deze dienst is sinds december 2019 gewijzigd in ‘digitaal loket’)
Beveiligingsniveau: EH2+

PER POST/AFLEVEREN: U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

 

Termijn

U ontvangt binnen 13 weken na ontvangst de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, directie Concernzaken, sector Subsidies en Inkoop

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0800 0200600 (gratis)

servicepunt@noord-holland.nl

https://www.noord-holland.nl