Zeer zorgwekkende stoffen

Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) is de verzamelnaam voor stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu. Bijvoorbeeld omdat ze kankerverwekkend zijn, de voortplanting belemmeren of zich in de voedselketen ophopen.

Een goed voorbeeld hiervan zijn PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen). Het RIVM houdt hiervan een lijst bij. Op deze lijst staan ruim 1.600 ZZS en circa 350 potentieel zorgwekkende stoffen (P)ZZS.

Per 1 januari 2016 geldt de minimalisatieverplichting voor alle ZZS. Dit betekent dat een bedrijf  bij vergunningplichtige activiteiten informatie moet aanleveren over de uitstoot van ZZS. Dit heet informatieverplichting. Vervolgens neemt het bevoegd gezag in de vergunning voorschriften op voor emissiebeperking en continue verbetering. Dit is vastgelegd in het Activiteitenbesluit

Taak provincie

De provincie Noord-Holland voert een verscherpte aanpak van (P)ZZS bij bedrijven waarvoor Gedeputeerde Staten (GS) het bevoegd gezag zijn. 

Vanaf begin 2019 inventariseren De Omgevingsdiensten Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) en IJmond (ODIJ) in opdracht van de provincie Noord-Holland de (P)ZZS die bedrijven uitstoten. Dit gebeurt om een volledig en actueel overzicht te krijgen in de uitstoot van (P)ZZS richting lucht en water. Op 12 mei 2021 informeerden Gedeputeerde Staten Provinciale Staten (PS) over de uitkomsten van de inventarisatie bij niet-afvalbedrijven. In de brief aan PS (pdf, 5.1 MB) staat dat deze bedrijven geen ZZS uitstoten naar de lucht boven het beschikbare maximaal toelaatbaar risiconiveau. De uitvraag bij afvalbedrijven en Tata Steel loopt nog. 

De inventarisatie van de uitstoot van (P)ZZS richting lucht en water door de afvalbedrijven vindt gefaseerd plaats. Zie hiervoor de handreiking van 3 september 2020 (pdf, 179kB).

Breed en integraal

Een speciaal aandachtspunt voor ZZS is dat deze stoffen niet alleen in de lucht terechtkomen, maar ook risico’s kunnen opleveren voor de bodem. Daarom is ZZS een onderwerp dat ook direct betrekking heeft op de taken die de provincie heeft op het gebied van het bodemsanering en circulaire economie.