Industrie

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de industrie in Nederland de CO2-uitstoot in 2030 met 14,3 Megaton moet hebben teruggebracht. De provincie wil ondernemers daarom stimuleren om energie te besparen en in te zetten op duurzame energie. Het Noordzeekanaalgebied (NZKG) speelt in het bijzonder een belangrijke rol in de energietransitie als een van de 6 Nederlandse industrieclusters die in het klimaatakkoord benoemd zijn. Daarnaast heeft de provincie bijzondere aandacht voor de verduurzaming van de glastuinbouw.

Energiebesparing in de industrie

De industrie verbruikt landelijk 40% van de energie. De provincie wil bedrijven in de industrie zuiniger om laten gaan met energie. De Wet Milieubeheer verplicht bedrijven die veel energie verbruiken besparingsmaatregelen te nemen die zich in vijfjaar terugverdienen. Het bouwbesluit stelt daarnaast eisen aan utiliteitsgebouwen. Zo moeten grote kantoren vanaf 1 januari 2023 minimaal energielabel-C hebben. 

Met grote en middelgrote energieverbruikers in de industrie zijn de afgelopen jaren afspraken gemaakt over energiebesparende maatregelen. De provincie ziet er via de Omgevingsdiensten op toe dat deze uitgevoerd worden. Ook het hergebruik van grondstoffen kan indirect een grote bijdrage leveren aan de reductie van de uitstoot. 

Wat doet de provincie?

  • Scherp toezicht houden op bedrijven via de Omgevingsdiensten, zodat zij energie besparen.

Noordzeekanaalgebied en Den Helder

Onder voorzitterschap van de provincie hebben bedrijven en gemeenten in het Noordzeekanaalgebied een plan gemaakt om de ambities uit het Klimaatakkoord te gaan waarmaken. Dat geldt ook voor Den Helder. Denk daarbij aan:

  • het hergebruik van grondstoffen;
  • het stimuleren van het gebruik van waterstof (bv door waterstoffabrieken te bouwen);
  • het aanleggen van zonne- en windenergieparken – zowel op land als op zee;
  • het hergebruik van warmte uit fabrieken.

Bedrijventerreinen

De provincie wil ondernemers stimuleren om samen de energietransitie te versnellen. De Green Biz Green Deal in de IJmond op initiatief van de Omgevingsdienst IJmond en de gemeenten, is daar een mooi voorbeeld van. Dit verdient navolging in de rest van de provincie. 

Wat doet de provincie?

Verduurzamen glastuinbouw

De provincie streeft naar moderne, duurzame glastuinbouwgebieden in Noord-Holland. Hierin spelen de Greenports een centrale rol. Het doel is op meer plaatsen gebruik te maken van restwarmte, bijvoorbeeld van de industrie, en van duurzame (aard)warmte, zoals geothermie. 

Tegelijk moet er dan een voorziening komen voor CO2. Glastuinbouwers hebben dit gas nodig om hun gewassen te laten groeien. CO2 komt nu vrij bij warmteproductie. Als tuinders die warmte niet zelf maken, kan de CO2 via een leidingnetwerk geleverd worden door de industrie die dit gas over heeft.

Wat doet de provincie?

  • Stimuleren van het verduurzamen van de energievoorziening.
  • Moderniseren van teeltareaal (herstructureren, saneren en verplaatsen).