Zonne-energie

De zon is een oneindige energiebron. De provincie draagt actief bij aan de opwekking van duurzame energie, waaronder zonne-energie. Op die manier wordt de CO2-uitstoot verlaagd en is de provincie minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. De opwek van zonne-energie voor elektriciteit of warmte is een belangrijk onderdeel van onze toekomstige duurzame energiemix.

Waar zonnepanelen

Het opwekken van duurzame energie vraagt ruimte. En omdat ruimte in Noord-Holland schaars is, willen we wat en waar we dat doen zorgvuldig afwegen en op elkaar afstemmen. Dat doen we onder andere in de Regionale Energiestrategieën (RES’en). Daarin wordt gekeken waar grootschalig duurzame elektriciteit kan worden opgewekt met zonne- en windenergie.

In Noord-Holland stellen we twee RES’en op: één in de regio Noord en één in de regio Zuid. In deze regio’s werken provincie, gemeenten en waterschappen samen met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en inwoners om voor zoveel mogelijk draagvlak te zorgen.

Het provinciaal beleid voor zonne-energie zet in op zonnepanelen op grote daken, zoals scholen en boerderijen, maar ook publieke gebouwen. Zonnepanelen op grote daken, boven parkeerplaatsen en langs infrastructuur krijgen van de partijen binnen de RES’en de meeste steun. Daarom stimuleert de provincie de toepassing van zonne-energie op deze locaties.

Omdat hiermee slechts een deel van de klimaatafspraken uit het Klimaatakkoord kan worden behaald, biedt de provincie onder voorwaarden ruimte aan zonneparken in landelijk gebied. Om de landschappelijke, economische en ecologische kwaliteit van de openbare ruimte in Noord-Holland te beschermen bij de aanleg van zonnepanelen zijn er regels opgesteld. Die staan in de Omgevingsverordening NH2020 en bijbehorende omgevingsregeling. De Kwaliteitsimpuls Zonneparken laat zien hoe de regels kunnen worden toegepast. De provincie wil gemeenten en initiatiefnemers inspireren zonneparken te ontwerpen die goed in de ruimte en omgeving passen.

Stimuleren

Veel grote daken zijn nu nog leeg. De provincie stimuleert daarom de toepassing van zonne-energie voor de agrarische sector, het bedrijfsleven en schoolbesturen om zo de energietransitie te versnellen. Adviesbureaus adviseren deze sectoren in opdracht van de provincie. Zo kunnen agrariërs met plannen voor zonnepanelen op hun vastgoed een energiescan voor hun bedrijf aanvragen bij LTO Noord. Bedrijven met een dak van minimaal 1.000 m2 kunnen bij hulp voor het aanvragen van SDE++ subsidie terecht bij het adviesbureau Over Morgen. En Stichting Schooldakrevolutie adviseert scholen over het bepalen van de opwekpotentie, het vinden van financieringsmogelijkheden en het vormgeven van het installatieproces.

Innovatie

De provincie steunt ook nieuwe innovatieve toepassingen van zonne-energie. Omdat innovatie duur is, investeert de provincie in plannen en projecten. Enkele projectvoorbeelden zijn: SolaRoad (zonnepanelen geïntegreerd in wegen), een energieleverend geluidsscherm bij Alkmaar en de tool Park The Sun (een interactieve kaart waarmee iedereen voor elke parkeerlocatie in Noord-Holland de potentie van een solar carport kan inzien).

Eigen organisatie

Ook kijkt de provincie wat er mogelijk is binnen haar eigendom, zoals grond, wegen of gebouwen. De provincie werkt samen met partners aan het verduurzamen van de eigen wegen, kanalen, bruggen, viaducten, bermen en oevers. Zowel bij het beheer als bij de aanleg van wegen- en groenprojecten passen we duurzame maatregelen toe. Ook stelt de provincie haar grond langs de Jaagweg in de gemeente Koggenland beschikbaar voor een zonneweide en onderzoeken we de mogelijkheden van een zonneweide langs de N205. Daarnaast liggen er ruim 200 zonnepanelen op het provinciekantoor aan het Houtplein in Haarlem.

Subsidies

De provincie heeft voor diverse sectoren subsidieregelingen. Deze zijn te vinden op deze pagina.