Duurzame infrastructuur

De provincie werkt samen met partners aan het verduurzamen van de eigen wegen, kanalen, bruggen, viaducten, bermen en oevers. Zowel bij het beheer als bij de aanleg van wegen- en groenprojecten passen we duurzame maatregelen toe.

100% circulair in 2050, 50% in 2030

Bij bouwprojecten is het een doel om materialen, materieel en methoden te gebruiken die minder CO2 uitstoten. Daarnaast wordt kritisch bekeken of en wanneer de infrastructuur aan vervanging of verbetering toe is. We bekijken steeds of die vervanging of verbetering slimmer kan of juist beter achterwege kan worden gelaten. Uiteraard met behoud van bestaande kwaliteit. Deze werkwijze moet leiden tot een 100% circulair bouwproces in 2050 en 50% in 2030.

De provincie doet dat op de volgende manieren:

CO2-neutraal

In wegen- en groenprojecten wil de provincie Noord-Holland grondstoffen gebruiken die minder CO2 uitstoten en die herbruikbaar zijn. De provincie wil de CO2-uitstoot laten afnemen met 55% in 2030 (ten opzichte van 1990). Op korte termijn wil de provincie veel bereiken op haar wegen, vaarwegen en andere infrastructuur. Dat doen we bijvoorbeeld zo: 

•    Duurzaam asfalt
•    Inzet modern, schoner en elektrisch materieel 
•    CO2-vasthoudend/absorberend asfalt
•    Meer CO2-opnemende beplanting 
•    Korte transportafstanden

Zonnecellen in vangrail N194
Zonnecellen in vangrail N194

Energieneutraal

De infrastructuur van Noord-Holland energieneutraal bouwen en onderhouden is een grote opgave. Noord-Holland wil dat haar samenleving in 2050 volledig energieneutraal is en gebaseerd is op hernieuwbare energie. Ook het gebruik van de provinciale infrastructuur moet in 2030 energieneutraal zijn. Daarom werken we zo veel mogelijk met duurzame, hernieuwbare energie. Daarnaast besparen we zo veel mogelijk energie. Zo gebruiken we bijvoorbeeld LED-verlichting. Ook wekken we zelf energie op, bijvoorbeeld op onze steunpunten. Zonnepanelen op de daken zorgen voor voldoende energie voor deze steunpunten. 

Voorbeelden en projecten

Grondstoffen circulair

De provincie heeft een aantal afspraken gemaakt op het gebied van circulaire grondstoffen. Zo hebben we afgesproken om in 2030 nog slechts 50% nieuw gewonnen grondstoffen te gebruiken in de Grond- Weg-- en Waterbouw (GWW) en in 2050 is de sector geheel circulair (Bouwagenda). Vanaf 2030 zijn alle overheidsaanbestedingen circulair (Grondstoffenakkoord). 

Voorbeelden en projecten

Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert: het wordt warmer en natter. Ook zijn er vaker lange periodes van droogte en neemt de kans op overstromingen toe. Inspelen op de gevolgen van klimaatverandering wordt klimaatadaptatie genoemd.

De gevolgen van klimaatverandering zijn onder te verdelen in 4 thema’s: hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen. Rijk, gemeenten, waterschappen, provincies en veiligheidsregio’s zijn met klimaatadaptatie bezig met als doel in 2050 klaar te zijn voor extremere weersomstandigheden en de stijgende zeespiegel.

Bouwstenen voor de provinciale aanpak

De provinciale Omgevingsvisie NH2050 (pdf, 5MB) is de basis voor onze klimaatadaptatie aanpak. Alle ambities, uitgangspunten en de besteding van middelen zijn uitgewerkt in de notitie Klimaatadaptatie Noord-Holland: bouwstenen voor de provinciale aanpak (pdf, 2MB). Onze aanpak beschrijft de provinciale rol om de gevolgen van klimaatverandering hanteerbaar te houden.

Versterken biodiversiteit

Biodiversiteit is de graadmeter voor een gezond ecosysteem. De provincie wil de biodiversiteit langs de weg daarom versterken. Bijvoorbeeld met groene bermen en natuurlijke diervriendelijke oevers. De provincie werkt niet alleen aan ecologisch bermbeheer maar ook aan minder versnipperde natuurgebieden door de aanleg van natuurbruggen en faunapassages. 

Het netwerkplatform Groen Kapitaal van de provincie staat voor innovatieve oplossingen die natuur combineren met economie, landbouw, infrastructuur en leefomgeving. Het netwerk speelt een belangrijke rol in de versterking van de biodiversiteit. Dat doet het platform Groen Kapitaal bijvoorbeeld via het Masterplan biodiversiteitsherstel. Op basis van dit plan worden faunapassages en milieuvriendelijke bermen aangelegd.

Voorbeelden en projecten

Duurzame oevers
Duurzame oevers

Uitgelicht