Duurzame infrastructuur

De provincie werkt samen met partners aan het verduurzamen van de eigen wegen, kanalen, bruggen, viaducten, bermen en oevers. Zowel bij aanleg en beheer van onze provinciale infrastructuur als in de natuurgebieden past de provincie duurzame maatregelen toe.

De provincie inventariseert bij alle projecten vanaf de studiefase tot en met de realisatie welke duurzame maatregelen haalbaar zijn. Op die manier wordt duurzaamheid altijd meegenomen in de keuze voor een project en in het ontwerp. En zo worden aannemers gestimuleerd aan deze duurzame ontwerpen nog meer maatregelen toe te voegen in de uitvoering.

De provincie heeft de volgende doelstellingen geformuleerd:

CO2-reductie

In wegen- en groenprojecten wil de provincie Noord-Holland materialen gebruiken met een lagere CO2-uitstoot bij de productie. De provincie wil de CO2-uitstoot van alle ketenemissies minimaal laten afnemen met 55% in 2030 (ten opzichte van 1990). Op korte termijn wil de provincie veel bereiken op haar wegen, vaarwegen en andere infrastructuur. Dat doen we bijvoorbeeld door middel van: 

  • Toepassen van laagtemperatuurasfalt
  • Inzet van modern, schoner en elektrisch materieel
  • Inzetten van alternatieve brandstoffen
  • Verkleinen van transportafstanden
  • Toepassen van duurzame energie voor de tunnels, bruggen, sluizen en lichtmasten

Zonnecellen in vangrail N194
Foto: Zonnecellen in vangrail N194

Energieneutraal

Noord-Holland wil dat haar samenleving in 2050 volledig energieneutraal is en gebaseerd is op hernieuwbare energie. Ook het gebruik van de provinciale infrastructuur moet in 2030 energieneutraal zijn. We zetten waar mogelijk in op energiebesparing. Zo vervangen we de bestaande lichtarmaturen voor LED-verlichting. Ook wekken we zelf energie op, bijvoorbeeld op onze steunpunten. Zonnepanelen op de daken zorgen voor voldoende energie voor de steunpunten waardoor deze de komende periode gasvrij en energieneutraal opgeleverd worden. 

Voorbeelden en projecten

Grondstoffen circulair

De provincie heeft een aantal afspraken gemaakt over circulaire grondstoffen. Zo is afgesproken dat de provincie in 2030 nog slechts 50% nieuw gewonnen grondstoffen gebruikt in de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) en dat de sector in 2050 geheel circulair is (Bouwagenda). Vanaf 2030 stelt de provincie alleen duurzame en circulaire eisen in alle overheidsaanbestedingen (grondstoffenakkoord). 

Om deze transitie te versnellen past de provincie waar mogelijk een hoge mate van hergebruikt materiaal in het asfalt toe. Ook staat de provincie mede aan de lat van de IFD (Industrieel Flexibel Demontabel) ontwerprichtlijn. De onderdelen van nieuw aangelegde bruggen kunnen door dit ontwerpprincipe makkelijk worden hergebruikt en toegepast op andere IFD-ontworpen bruggen.

Voorbeelden en projecten

Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert: het wordt warmer en natter. Ook zijn er vaker lange periodes van droogte en neemt de kans op overstromingen toe. Inspelen op de gevolgen van klimaatverandering wordt klimaatadaptatie genoemd.

De gevolgen van klimaatverandering zijn onder te verdelen in 4 thema’s: hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen. Rijk, gemeenten, waterschappen, provincies en veiligheidsregio’s zijn met klimaatadaptatie bezig met als doel in 2050 klaar te zijn voor extremere weersomstandigheden en de stijgende zeespiegel.

Bouwstenen voor de provinciale aanpak

De provinciale Omgevingsvisie NH2050 (pdf, 5MB) is de basis voor onze klimaatadaptatieaanpak. Alle ambities, uitgangspunten en de besteding van middelen zijn uitgewerkt in de notitie Klimaatadaptatie Noord-Holland: bouwstenen voor de provinciale aanpak (pdf, 2MB). Onze aanpak beschrijft de provinciale rol om de gevolgen van klimaatverandering hanteerbaar te houden.

Versterken biodiversiteit

Biodiversiteit is de graadmeter voor een gezond ecosysteem. De provincie wil de biodiversiteit langs de weg daarom versterken. Bijvoorbeeld met groene bermen en natuurlijke diervriendelijke oevers. De provincie werkt niet alleen aan ecologisch bermbeheer maar ook aan minder versnipperde natuurgebieden door de aanleg van natuurbruggen en faunapassages. 

Het netwerkplatform Groen Kapitaal van de provincie staat voor innovatieve oplossingen die natuur combineren met economie, landbouw, infrastructuur en leefomgeving. Het netwerk speelt een belangrijke rol in de versterking van de biodiversiteit. Dat doet het platform Groen Kapitaal bijvoorbeeld via het Masterplan biodiversiteitsherstel. Op basis van dit plan worden faunapassages en milieuvriendelijke bermen aangelegd.

Voorbeelden en projecten

Duurzame oevers
Foto: Duurzame oevers