Regionale Energiestrategieën (RES)

In de Regionale Energiestrategieën (RES’en) beschrijven provincie, gemeenten en waterschappen samen met de netbeheerders, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en inwoners samen hoe en waar duurzame elektriciteit met zonne- en windenergie kan worden opgewekt. Daarnaast kijken de netbeheerders samen met de andere partners naar de opslag en infrastructuur voor energie en warmte.

In Noord-Holland stellen we 2 RES’en op: een in de regio Noord en een in de regio Zuid. In 2021 zijn in deze RES’en zoekgebieden in kaart gebracht waar onderzocht wordt onder welke voorwaarden en in welk deel van het zoekgebied zonnepanelen of windmolens het beste geplaatst kunnen worden. De voorkeur gaat daarbij uit naar zoveel mogelijk zonnepanelen op grote daken en boven parkeerterreinen. Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid willen zo samen 6,3 TWh (Terawattuur) aan duurzame stroom opwekken. Hiervan wekken we ongeveer 3,2 TWh op dit moment al op. Deze duurzaam opgewekte stroom levert ook een lagere energierekening op. 

Gemeenten en de provincie werken de zoekgebieden verder uit met hun omgeving. Ook het Rijk en de waterschappen kijken met hun omgeving wat mogelijk is. Dat is maatwerk per zoekgebied. Er vinden dan ook nog vele gesprekken en (lokale) bijeenkomsten met belanghebbenden en deskundigen plaats. In het uitvoeringsprogramma voor de Regionale Energiestrategieën (RES) in Noord-Holland staat hoe de regio’s concrete projecten van zonne- en windenergie en regionale warmtebronnen realiseren.

Schaarse ruimte

Het opwekken van elektriciteit vraagt ruimte. En omdat ruimte in Noord-Holland schaars is, willen we functies zorgvuldig wegen, op elkaar afstemmen en waar mogelijk combineren. De provincie heeft een belangrijke rol om ervoor te zorgen dat de verschillende belangen ook over de grenzen van gemeenten zorgvuldig worden mee gewogen. De provincie vraagt gemeenten bij het plaatsen van de windmolens en zonnepanelen in het landschap rekening te houden met het landschap, en biedt daarvoor verschillende handreikingen en uitgangspunten aan.  

De provincie ondersteunt de gemeenten op veel manieren. Zo zijn er subsidies voor zonne-energie boven parkeerplaatsen, voor het ontwerp van zonneparken en ondersteuning bij participatie. 

Draagvlak

Gemeenten zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor het contact met bewoners en belanghebbenden in hun werkgebied. We vinden het belangrijk dat bewoners en bedrijven achter de energietransitie staan en betrokken zijn bij de keuzes die daarbij horen. Daarom hebben wij – net als de andere partijen die bij de RES betrokken zijn - de ambitie dat 50 procent van zonne- en windparken op land in eigendom van de lokale gemeenschap komt. De leidraad Financiële participatie legt uit hoe dit vormgegeven zou kunnen worden. Energiecoöperaties kunnen hierin een belangrijke rol spelen. De provincie ondersteunt die daarom. 

Nieuwe regels

Gemeenten, provincie en het waterschappen leggen de RES vast in hun omgevingsbeleid. De provincie doet dit in de Omgevingsverordening NH2020 en de Omgevingsverordening NH2022. Hierin zijn de RES’en leidend voor het opwekken van windenergie op land. 

Op de pagina’s Windenergie en Zonne-energie staat meer informatie over de regels die in Noord-Holland gelden voor windmolens en grootschalige zonneparken.