Greenports

Een 'greenport' is een groot tuinbouwcluster, waarin planten, bomen, bollen, bloemen en groenten worden geproduceerd en verhandeld. Het grootste deel van de productie gebeurt in kassen (de glastuinbouw), maar een belangrijk deel ook in de open lucht; vooral de bollenteelt en boomsierteelt.

Greenport Noord-Holland Noord is één van de meest veelzijdige agriregio’s van Nederland. Naast (glas-)tuinbouw heeft deze regio een belangrijk (zaad-)veredelingscluster en een enorme variëteit aan groenten, aardappelen en fruit. Noord-Holland Noord is ook een belangrijke leverancier van vlees en zuivel.

Greenport Aalsmeer is het wereldhandelscentrum voor bloemen en planten. De Greenport bundelt de kennis en kunde van vele partijen om de internationale concurrentiepositie van de regio te versterken.

Glastuinbouw

De glastuinbouw is een belangrijke schakel in zowel de sierteelt- als de groenteketen, zoals te zien is in de Glasmonitor. De glastuinbouw moet moderniseren en verduurzamen. Dat betekent omschakelen van aardgas andere bronnen van elektriciteit (zon, wind), warmte (restwarmte, geothermie) en CO2 (dat nodig is om de bloemen en planten snel te laten groeien).

De Greenports vervullen hier een belangrijke rol in. Samen met de ondernemers van de verschillende glastuinbouwgebieden wordt een visie opgesteld, die beschrijft hoe de energietransitie daar vorm gegeven wordt. De provincie Noord-Holland faciliteert dit proces, bijvoorbeeld door het aanstellen van een energieconsultant die het proces in goede banen leidt. En door subsidies voor concrete projecten, zoals de uitbreiding van het OCAP-netwerk.

Akkerbouw en groenteteelt

De opengrondsectoren, akkerbouw en vollegronds groenteteelt, moeten net als alle agrarische sectoren duurzamer produceren (vergroenen) en de emissies van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten verlagen. Daarnaast vraagt prijsvorming in het internationale krachtenveld om ketensamenwerking. Het kennisprogramma Duurzaam Door en het beleidsprogramma Groen Kapitaal ondersteunen die ketensamenwerking.

Sierteelt en Bloembollenteelt

Nederland en de teelt en handel van/in (snij)bloemen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De aanwezigheid van Schiphol, 's werelds grootste bloemenveiling FloraHolland en het brede sierteeltcluster rond Aalsmeer en in het Westland zorgen ervoor dat Nederland (en de regio Aalsmeer-Schiphol in het bijzonder) functioneert als een internationale draaischijf voor sierteeltproducten.

De bloemen- en plantenteelt zijn geclusterd in Greenport Noord-Holland Noord (ook bollenteelt) en Greenport Aalsmeer.

Bloembollenteelt

De bolbloemen- en bloembollensector hebben als belangrijke opgave emissies van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten te verlagen (doelen Kaderrichtlijn Water (KRW)).Plantgezondheid en maatschappelijke acceptatie zijn hierbij belangrijk.

Biologische landbouw

In totaal wordt in de provincie Noord-Holland nu op ruim 6.000 hectare biologisch geproduceerd. Een tiental biologische telers rondom Harenkarspel heeft zich met de pilot verenigd in BioValley met als doel de agrarische structuur te verbeteren, samenwerking in de afzet en het gericht vertellen van het ‘biologische verhaal’ aan burgers en buitenlui. Het werkgebied van BioValley concentreert zich in de Kop van Noord-Holland en valt onder de verantwoordelijkheid van Greenport Noord-Holland Noord. In 2016 verkennen de partijen in BioValley of er een biologische werkgroep als onderdeel van het uitvoeringsprogramma van Greenport Noord-Holland Noord kan starten met een eigen agenda.

Natuurinclusieve landbouw

Natuurinclusieve landbouw is een ecologisch houdbare vorm van voedselproductie. Het maakt gebruik van de natuur op, om en onder het bedrijf (het ‘natuurlijk kapitaal’), versterkt de biodiversiteit op en rond het boerenland en belast de natuur zo min mogelijk. De provincie Noord-Holland wil de tuinbouw (waaronder de bollenteelt), akkerbouw en (melk)veehouderij in 2030 natuurinclusief laten zijn. Dat wil zeggen dat de grondgebonden landbouw bijdraagt aan het behouden en versterken van biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid en waterkwaliteit in en om haar landbouwbedrijven.

Het is de bedoeling dat elke agrarische ondernemer in staat wordt gesteld een bijdragen te leveren vanuit de kracht van zijn of haar eigen bedrijf. De provincie wil daarom goede voorbeelden stimuleren en bedrijven uitdagen om te leren van deze voorbeelden. Zo werkt het programma natuurinclusieve landbouw aan kennisdeling, het stimuleren van (keten)innovatie, het ondersteunen van gebiedsinitiatieven en het bouwen aan een stevig netwerk.

Zaadveredeling

Met de zaadveredeling behoort Nederland tot de wereldmarktleiders. Voor Nederland is deze unieke en innovatieve sector dan ook van grote economische waarde. De Noord-Hollandse zaadbedrijven bundelen hun krachten in stichting Seed Valley: hét internationale centrum voor plantenveredeling en zaadtechnologie, gelegen in het noorden van Noord-Holland. Het is de thuisplaats voor tientallen innovatieve bedrijven die betere tuinbouwzaden ontwikkelen voor de groente- en sierbloementeelt.

De enorme groei die de bedrijven doormaken, vraagt voldoende ontwikkelruimte voor bestaande vitale en nieuwe bedrijven (zie ook: Omgevingsverordening NH2020). Deze ontwikkeling brengt veel werkgelegenheid voor de provincie met zich mee (zie ook: Economie / Arbeidsmarkt & Onderwijs).

(Melk)veehouderij

Mede door de afschaffing van de melkquota oriënteert de melkveehouderijsector zich op de vrije markt. Tegelijkertijd wordt de ontwikkeling van de sector uitgedaagd door bijvoorbeeld de regelgeving voor nutriënten. Dit vraagt bij ondernemers aanpassing van hun bedrijfsstrategie, waarbij schaalvergroting en verduurzaming belangrijke uitdagingen zijn.

De heroriëntatie van de bedrijfsstrategie biedt kansen voor maatschappelijke opgaven gericht op een klimaatneutrale ontwikkeling (nieuwe stalsystemen, opschaling), behoud weidegang, dierenwelzijn en volksgezondheid, biodiversiteit en milieu.

De bevoegdheid van regelgeving voor de (melk)veehouderij ligt bij Europa en het Rijk. De provincie wil met name de ondernemers stimuleren om aan deze regelgeving te kunnen voldoen. Aandachtspunten zijn bijvoorbeeld: de maatschappelijke discussie tussen boeren en burgers, regionale kringlopen en het stimuleren van klimaatneutrale ontwikkeling.

Zie ook: Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij (pdf - 627 kB)