Over het gebied

Het landschap aan de oostkant van Amsterdam is een afwisseling van veengebied met plassen, polders en (restanten van) veenrivieren. Het gebied is rijk aan cultuurhistorie zoals voormalige zandvaarten en buitenplaatsen. Ook drukte de militaire geschiedenis een stempel op het gebied, dit is terug te zien in de verdedigingslinies, forten en vestingen.

Het landschap wordt doorkruist door grootschalige infrastructuur, zoals de A1, de A9, de spoorlijn Amsterdam-Hilversum en het Amsterdam-Rijnkanaal. Via het project De Groene Uitweg investeert de provincie samen met andere overheden en partijen in recreatie, landbouw en cultuurhistorie in het gebied. 

Samenwerken voor recreatie, cultuurhistorie en landschap

Om de bijzondere eigenschappen in het gebied te behouden en versterken werken diverse overheden en partijen samen. Dit zijn: 

 • Provincie Noord-Holland
 • Gemeenten Hilversum, Wijdemeren, Gooise Meren, Weesp, Amsterdam, Diemen
 • Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 
 • Staatsbosbeheer 
 • Goois Natuurreservaat 
 • Natuurmonumenten 
 • Rijkswaterstaat
 • RECRON-HISWA 
 • LTO (Land en Tuinbouw Organisatie Nederland) Noord 

Deze samenwerking ontstond in 2003, toen de plannen voor de snelweg tussen Almere, Muiden en Amsterdam (A1-A6-A9) werden ontwikkeld. Als groen/blauwe tegenhanger van de infrastructurele ontwikkeling werd onder de naam ‘Groene Uitweg’ een visie gemaakt en daarna een uitvoeringsprogramma, waarvoor het Rijk een bijdrage van tientallen miljoenen beschikbaar stelde. Hiermee konden vele plannen uitgevoerd worden. Het gaat om plannen op het gebied van vaar-, fiets- en wandelrecreatie, cultuurhistorie en behoud van weidelandschap. 

Inmiddels zijn vele projecten afgerond. Een paar voorbeelden:

 • De Natuurboulevard, de wandel- en fietsverbinding tussen Diemen-Muiderberg
 • De Liniebrug
 • Een fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal bij Nigtevecht
 • Het Rondje Naardermeer
 • Een uitvoeringsregeling voor de agrarische sector
 • Restauratie- en ontwikkelprojecten rondom de Stelling van Amsterdam/Nieuwe Hollandse Waterlinie

Lees meer over deze projecten op de pagina Afgeronde projecten.

Uitvoeringsprogramma ‘Groene Uitweg 2021 en verder’

Het bestuurlijk Platform Gooi, Vecht en Diemerscheg, dat verantwoordelijk is voor de aansturing van de Groene Uitweg, heeft 25 nieuwe projecten benoemd in 2021. Samen met enkele al langer lopende projecten vormen deze projecten het ‘Uitvoeringsprogramma Groene Uitweg 2021 en verder’

Enkele in het oog springende voorbeelden zijn:

 • Het deelprogramma ‘Verder met de Vesting Muiden’, waarbij de omgeving van het oude traject van de A1 en de vestingwerken in ere worden hersteld
 • Investering in de Diemerscheg, zoals het Klimaatbos Diemerscheg, de Ecologische verbindingen Diemerscheg en het Rondje Diemerscheg
 • Diverse projecten die vallen onder het zichtbaar maken en ervaren van cultuurhistorie, zoals het Linielandschap Fort Nigtevecht, Buitenruimte Muiderslot en Schansen Weesp
 • Natuurontwikkeling en versterking van de agrarische structuur bij het Naardermeer door middel van kavelruil. Op deze manier blijft het open veenweidelandschap met grazende koeien behouden.