Gooicorridor

De Gooicorridor is de spoorlijn van Amsterdam naar Utrecht/Amersfoort (inclusief de Soesterlijn).

Openbaar vervoerknooppunten (OV-knooppunten) zijn belangrijke schakels in de reis van mensen op weg naar werk, studie of een recreatieve bestemming. Door woningbouw en het vergroten van de werkgelegenheid in de provincie neemt de drukte op de weg en in het openbaar vervoer toe. Ook de regio Gooi en Vechtstreek merkt dit. Een goede samenwerking tussen de provincies, gemeenten en vervoerpartijen speelt efficiënt in op deze toenemende vervoersdrukte.

Gezamenlijk actieprogramma

Een gezamenlijk actieprogramma versterkt de OV-knooppunten op de Gooicorridor. Hierin werken de provincies Noord-Holland en Utrecht, NS, ProRail, regio’s Gooi en Vechtstreek en Amersfoort en de gemeenten Weesp, Diemen, Gooise Meren, Huizen, Hilversum, Wijdemeren, Baarn, Utrecht, Amersfoort, Soest en De Bilt samen.

Voor 2030 willen we zorgen voor een kwalitatief hoogwaardig (openbaar) vervoerssysteem op de Gooicorridor. Hiermee pakken we de verstedelijking en mobiliteitsgroei op een duurzame manier aan, maken we het van deur-tot-deur reizen via het OV aantrekkelijk en de unieke natuur en cultuurwaarde aan de corridor toegankelijk. De doelen voor 2030 zijn:

Hoogwaardig vervoerssysteem

We bedoelen met een hoogwaardig vervoerssysteem het volgende: 

 • Door op het niveau van de corridor, het netwerk en de knooppunten de juiste acties te ondernemen en van elk knooppunt een fijne en duurzame verblijfsplek te maken, bevorderen we het gebruik van duurzaam vervoer. Zo kan het station onderdeel worden van, en bijdragen aan een gezonde leefomgeving. 
 • De knooppunten vormen poorten tot cultuur, natuur en recreatie voor de bewoners aan de corridor en uit de omliggende steden. 

Duurzame verstedelijking

Op de Gooicorridor willen we in 2030 sterke en aantrekkelijke OV-knooppunten. Dit doen we door rondom de knooppunten te verdichten en door in te zetten op gemengde woon-werkgebieden. Dit willen we bereiken door:

 • Bij te houden of het grootste deel van de gebiedsontwikkeling tot 2030 binnen 10 minuten fietsen van de OV-knooppunten gerealiseerd wordt
 • Het verhogen van de aantrekkelijkheid rondom de OV-knooppunten
 • Een betere verbinding tussen werklocaties en OV-knooppunten.

Duurzame mobiliteitsgroei

We willen inzetten op duurzame mobililteitsgroei door in 2030 een goed, snel en comfortabel alternatief te bieden voor de auto. Dit willen we doen door:

 • Het optimaliseren/verbeteren van de OV-knooppunten op de Gooicorridor
 • Het stimuleren en meenemen van deelvervoer in routeplanners zodat de reiziger op elk moment de verschillende reisopties kan zien, inclusief de kosten en de impact op het milieu
 • Het ontwikkelen van regio-hubs/Park+Ride (P+R) voor regionale reizigers langs de A1 en A27 ten behoeve van autoluwe steden
 • Het stimuleren van een duurzame manier van reizen rondom de Gooicorridor door afspraken te maken tussen gemeenten, OV-sector, provincie en Rijk, waarin voorwaarden voor alle omgevingsvisies en -verordeningen worden opgenomen
 • Het stimuleren van een duurzame manier van mobiliteit in gebiedsontwikkelingen rondom OV-knooppunten.

Toegang natuur, cultuur en recreatie

Er komt steeds meer druk op het stedelijk gebied door het toenemende aantal inwoners en toeristen. Natuur en landschap in de nabije omgeving is belangrijk voor de kwaliteit en aantrekkingskracht voor de regio, maar ook voor de gezondheid van de inwoners van de steden, de behoefte aan recreatiemogelijkheden en het spreiden van toeristen. Het is daarom belangrijk dat iedereen toegang heeft tot stedelijk groen, natuur en landschap. Met buitenpoorten of OV-stations die vlakbij of aan het landschap liggen, kunnen we hieraan bijdragen:

 • Het koppelen van de verschillende recreatie, natuur en cultuur aan de verschillende knooppunten op de Gooicorridor
 • Cultuur en recreatie op de Gooicorridor als gezamenlijke waarde presenteren.

Duurzame stationsomgevingen

Het akkoord van Parijs bevat afspraken om wereldwijde klimaatverandering te beperken. Voor de Gooicorridor betekent deze ambitie dat we ons naast duurzame verstedelijking en mobiliteit ook richten op een duurzame inrichting van de stationsomgevingen. Bij de verbeteringen aan de corridor en de knooppunten liggen kansen om via gebiedsontwikkeling integraal te kijken en maatregelen te nemen zoals vergroening en waterberging. Dit voorkomt schade, overlast en gezondheidsproblemen en biedt een kans voor biodiversiteit, ruimtelijke kwaliteit en oriëntatie. Dit willen we doen door: 

 • Knooppunten een onderdeel te laten worden van de leefomgeving en daaraan op een duurzame manier bij te dragen door de omgeving anders en duurzaam in te richten
 • Het koppelen van duurzaamheidsmaatregelen aan de bestaande ontwikkelingen rond en op de stations.