Omgevingsverordening NH2022

De provincie werkt aan de opvolger van de Omgevingsverordening NH2020; de Omgevingsverordening NH2022. Deze zal tegelijk in werking treden met de Omgevingswet.

Videostill Omgevingsverordening NH2022 en de Omgevingswet
Video: Omgevingsverordening NH2022 en de Omgevingswet

Ook in de Omgevingsverordening NH2022 zoeken we naar een evenwichtige balans tussen economische groei en leefbaarheid, zoals omschreven in de visie voor de ontwikkeling van Noord-Holland; de Omgevingsvisie NH2050.

Regels omzetten

De regels en wetten die terugkomen in de Omgevingsverordening NH2022 komen grotendeels overeen met de Omgevingsverordening NH2020, maar zijn dan omgezet naar de nieuwe eisen die de Omgevingswet stelt. Hiervoor zijn 2 stappen nodig.

Ten eerste worden de regels juridisch technisch omgezet. Dat betekent dat de regels uit de Omgevingsverordening NH2022 de juiste grondslagen en verwijzingen naar de nieuwe wetgeving hebben. Ten tweede vraagt de omgevingswet een inhoudelijk beoordeling van de regels. De provincie wordt bevoegd gezag over bepaalde taken en gemeenten worden verantwoordelijk voor andere taken (bijvoorbeeld voor bodem). Daarom worden er een aantal belangrijke keuzes gemaakt.

De regels die inhoudelijk worden beoordeeld, gaan onder andere over de volgende onderwerpen: Bodemsanering, grondwaterverontreiniging, Natuurnetwerk Nederland (NNN), natuurbescherming (faunabeheer), energietransitie (o.a. Regionale Energiestrategieën en de bijbehorende zoekgebieden) en regionale luchthavens (Texel en Hilversum). 

Eindconcepten omgevingsverordening NH2022

Het eindconcept van de Omgevingsverordening Noord-Holland 2022 is klaar en wordt ter besluitvorming aan Provinciale Staten aangeboden. 
Van 26 april tot en met 18 juni 2021 heeft het ontwerp OV NH2022 ter inzage gelegen. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend ontvangt een reactie door middel van de Nota van Beantwoording. Een groot deel van de reacties had betrekking op het proces van de Regionale Energiestrategieën. Deze reacties worden gedeeld met het RES Programmabureau voor Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid. Gedeputeerde Staten leggen de eindconcepten van de Omgevingsverordening NH2022, inclusief de Nota van beantwoording en onderliggende stukken, ter besluitvorming voor aan Provinciale Staten (PS). Ter voorbereiding op de Provinciale Staten vergadering behandelt de Commissie Ruimte, Wonen en Klimaat in februari 2022 het onderwerp. Na vaststelling door PS kan de OV NH2022 tegelijk met de Omgevingswet in werking treden. Zie voor meer informatie onder planning.

De Omgevingsverordening Noord-Holland 2022 (OV NH2022) treedt tegelijk met de Omgevingswet in werking. De 3 meest in het oog springende wijzigingen in de Omgevingsverordening Noord-Holland 2022 gaan over milieu, natuur en de Regionale Energiestrategieën.

Milieu en natuur

Ten opzichte van de huidige bevoegdheden verandert het nodige als het gaat om de thema’s als natuur en milieu. Zo zijn gemeenten met de inwerkingtreding van de Omgevingswet bevoegd gezag voor het merendeel van de bodemtaken, zoals saneringen. Voor taken die vallen onder het overgangsrecht - denk aan locaties waarvan op dit moment bekend is dat er onaanvaardbare risico’s zijn - blijft de provincie bevoegd gezag. 

Vanaf 1 juli 2022 bepalen gemeenten zelf of er bij nieuwe gevallen sprake is van een onaanvaardbaar risico met de daarbij horende sanerings-taken. Een milieutaak die ook naar gemeenten overgaat is de behandeling van vergunningen rondom geur en handhaving bij geurhinder. 

Regionale Energiestrategieën in Noord-Holland

Gemeenten, waterschappen, provincie, inwoners en andere belanghebbenden hebben afspraken gemaakt over plekken in de provincie waar duurzame energie met windturbines en zonnepanelen kan worden opgewekt. 

De zoekgebieden die hiervoor in aanmerking komen zijn vastgelegd in de Regionale Energiestrategieën (RES’en 1.0) voor Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid. De betrokken overheden verwerken deze afspraken in hun regels, de provincie doet dat in de Omgevingsverordening NH 2022. De RES’en zijn in de verordening leidend voor wind op land, de provincie laat daarom regels zoals de 600 meter afstandsregel en de lijnopstelling voor windturbines vervallen. Uiteraard blijven de landelijke afstandsregels gelden. Zonneparken in landelijk gebied kunnen straks niet alleen met een vergunning, maar ook via omgevingsplannen van de gemeente worden mogelijk gemaakt. Gemeenten krijgen hiermee de mogelijkheden om te bepalen waar in hun gebied ruimte is voor wind- en zonne-energie.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de Omgevingsverordening? Neem dan contact op via omgevingsverordening@noord-holland.nl.