Vitale verblijfsrecreatie

Verblijfsrecreatie is een belangrijke sector voor Noord-Holland voor ondernemer, werkgelegenheid, leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en directe en indirecte bestedingen van gasten. Jaarlijks zijn er ruim 30 miljoen overnachtingen in de diverse verblijfsaccommodaties in Noord-Holland.

Samen met gemeenten, brancheverenigingen en ondernemers werkt de provincie aan het versterken van de sector, zowel voor nieuw aanbod als bestaand aanbod. Vanuit een regionale aanpak wordt gewerkt aan concrete handvatten om bij initiatieven voor uitbreiding, herontwikkeling en nieuwbouw met elkaar de toegevoegde waarde van de ontwikkeling voor de regio af te wegen. 

Voor het bestaande aanbod zijn vitaliteitsonderzoeken uitgevoerd waaruit blijkt dat Noord-Holland een groot aantal topbedrijven heeft maar dat een aanzienlijk deel van de sector te maken heeft met vitaliteitsopgaven. Toenemende concurrentie, verandering van de vraag, veroudering van het vastgoed en de structuur van de sector (zoals kleinschaligheid, accommodatie soms als nevenactiviteit, veel uitponding) zet bij een deel van het aanbod de vitaliteit onder druk. 

Regionale aanpak

Zowel in de Metropoolregio Amsterdam (‘Grip op Groei’) als Noord-Holland Noord (‘Regionale Visie Verblijfsrecreatie’) is een perspectief geschetst over op welke manier nieuwe ontwikkelingen en uitbreidingen regionaal af te stemmen en in te vullen. Dit in lijn met de kaders die bepaald zijn in de Omgevingsverordening NH2020. Voor beide regio’s zijn ook vitaliteitsonderzoeken uitgevoerd waarmee zicht is gekregen op de toekomstbestendigheid van het bestaande aanbod. In Noord-Holland Noord wordt momenteel onderzocht of het huidige aanbod ondersteund kan worden door een integrale aanpak rond excelleren en vitaliseren. De regionale visie en en vitaliteitsonderzoeken vormen de basis voor deze verkenning.

Landelijke aanpak   

Vanaf 2021 werkt de provincie Noord-Holland ook op landelijk niveau aan het vraagstuk rond de verblijfsrecreatie. Dat doet zij samen met andere provincies, het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en maatschappelijke organisaties. De landelijke actie-agenda vakantieparken 2021–2022 probeert over de volle breedte de uitdagingen en kansen te laten zien en een aanpak te formuleren op de vaak complexe materie. Actiepunten zijn geformuleerd rond diverse thema’s, zoals: economie (het versterken van de sector), sociaal en wonen (aanpak van sociale problematiek), transformatie en ruimtelijke ordening (kennisdeling) en veiligheid (ondermijningsvraagstukken). Meer informatie staat op de website Actie-agenda vakantieparken

Airbnb

Airbnb (en andere vormen van vakantieverhuur van woningen) groeit sterk en vormt een ander soort van verblijfsrecreatieaanbod dat van toegevoegde waarde kan zijn maar ook leidt tot maatschappelijke discussie. In Noord-Holland is sprake van grote regionale verschillen. En er hebben de afgelopen jaren diverse verschuivingen plaats gevonden. Gemeenten hebben dan ook behoefte aan actueel inzicht in het aanbod via Airbnb en hoe dit aanbod zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Om dit in kaart te brengen heeft de provincie Noord-Holland een nieuwe monitor Airbnb (pdf, download, 3,89 MB) laten opstellen.