Over het project

Voor veel autoverkeer is de N203 bij Krommenie de dagelijkse route tussen de A8 en A9. Omwonenden ervaren al jaren grote overlast van deze steeds drukker wordende provinciale weg.

De provincie wil het verkeer een andere route aanbieden. Daarom doet de provincie samen met de regio en het Rijk onderzoek naar de mogelijke aanleg van een Verbinding A8-A9. Die weg ligt er de komende jaren nog niet, dus de provincie onderzoekt maatregelen die de leefbaarheid in en rond Krommenie op korte termijn (voor 2025) kunnen verbeteren. Hiervoor is in het coalitieakkoord ‘Duurzaam doorpakken!’ een bedrag van €11 miljoen euro gereserveerd.

N203 bij Krommenie

Leefbaarheid

Leefbaarheid is een breed begrip en zegt iets over de kwaliteit van het dagelijks leven, zoals welbevinden en gezondheid. Voor het verbeteren van de leefbaarheid rond de N203 bij Krommenie zijn in het plan van aanpak 5 punten genoemd. Er wordt gekeken naar geluid, luchtkwaliteit, sluipverkeer, barrièrewerking (de weg vormt een obstakel) en verkeersveiligheid. De maatregelen die straks uitgevoerd worden, moeten zorgen voor verbetering op 1 of meer van deze punten.

Het onderzoek

Het onderzoek is opgedeeld in 3 fasen. In de 1e fase wordt gekeken naar de huidige situatie: waar zitten de knelpunten en hoe beleven de omwonenden de leefbaarheid? Deze fase is reeds afgerond. In de 2e fase kijken we naar mogelijke maatregelen en in de 3e fase wordt de rapportage opgesteld. Op basis van het eindrapport kunnen dan besluiten worden genomen door Gedeputeerde Staten.

De analyse in de 1e fase wordt gemaakt door zowel bewoners als deskundigen. Bewoners zijn in het voorjaar via een online onderzoek gevraagd naar hun ervaringen en ideeën. Het online onderzoek heeft een beeld opgeleverd van de beleving van de leefbaarheid.

Maatregelen

De inbreng van bewoners en deskundigen heeft een lijst van mogelijke maatregelen opgeleverd. Van 8 tot 22 oktober 2020 kunnen bewoners op de digitale maatregelenmarkt laten weten welke maatregelen zij een goed idee vinden en welke niet. Dat levert een maatregelenpakket op dat gedragen wordt door de omgeving en getoetst is door deskundigen.

Selectie van de maatregelen

In het voorjaar van 2020 reageerden ruim 1100 personen op de online enquête. Hierbij werden ongeveer 900 ideeën ingediend. Veel ideeën bleken vergelijkbaar of konden door de deskundigen geclusterd worden. Het resultaat was een lijst van circa 70 maatregelvarianten. Deze varianten werden nader tegen het licht gehouden: Zorgt de maatregel voor verbetering van een van de leefbaarheidspunten? Is de maatregel op korte termijn te realiseren? Past de uitvoering van de maatregel binnen het beschikbare budget? Bij een ‘nee’ viel de maatregel af.

Lees in dit document een uitgebreide beschrijving van het selectieproces

Wat overbleef was een lijst van 21 maatregelen. Na een verdere aanscherping door de deskundigen bleken er 6 kansrijk te zijn. Alle 21 maatregelen zijn terug te zien in de digitale maatregelenmarkt. Van de 6 kansrijke maatregelen worden omwonenden gevraagd of zij het een goed idee vinden. Bij 3 maatregelen wordt gepeild of zij daar behoefte aan hebben. Bij de overige 12 maatregelen wordt uitgelegd waarom deze alsnog zijn afgevallen.

Lees in dit document meer over maatregelen die afvielen en de redenen daarvoor

Uitgelicht