Over het project

De samenwerkende partijen werken vanaf 2024 met elkaar aan een mogelijke robuuste oplossing voor de Verbinding A8-A9. De reden daarvoor is dat uitvoering van het in 2021 gemaakte landschapsplan ruim € 900 miljoen kost. Deze kosten zijn onmogelijk op te brengen door alleen de provincie en de gemeenten en een bijdrage van het Rijk is onzeker.

Daarnaast werkt de provincie aan een programma met leefbaarheidsmaatregelen om de hinder van N203 aan te pakken. Meer hierover is te vinden op de projectsite van dit programma.

Robuuste oplossing

Voor de robuuste oplossing onderzoekt de provincie varianten die eerder zijn afgevallen. Deze worden nu opnieuw bekeken, met de kennis en ervaringen van vandaag. Na een eerste toetsing zijn 2 varianten overgebleven voor verder onderzoek. Het gaat om de varianten die eerder in de planstudie zijn beschreven als alternatief 2 en alternatief 7 (zie onderstaande kaart). Deze varianten kruisen de Stelling van Amsterdam niet. Om te bepalen of zij een robuuste oplossing kunnen zijn, moeten ze eerst worden bijgewerkt naar het juiste vergelijkingsniveau. 

Kaart met varianten A8-A9

Bij alternatief 2 (groene lijn) blijft het verkeer de huidige route via de N203 gebruiken. Er wordt niet gekeken naar de verhoogde variant, omdat daarvoor geen enkel draagvlak in de omgeving is.
Bij alternatief 7 (rode lijn) gaat het om een nieuwe weg die langs de wijk Kreekrijk komt te liggen. Deze weg verbindt de A8 met de N203, direct ten westen van Krommenie. 

Er is vastgesteld dat varianten die de Stelling van Amsterdam kruisen (alternatief 4, 5 en 6 op de kaart) te maken krijgen met vergelijkbare maatregelen als in het landschapsplan, voor een goede en zorgvuldige inpassing van de weg. Dat brengt dezelfde hoge investeringskosten met zich mee. Deze varianten vallen daarmee af als robuuste oplossing.

De stuurgroep Verbinding A8-A9 heeft gevraagd om de effecten van de 2 bovengenoemde varianten te actualiseren. Na deze actualisatie worden inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden gevraagd mee te denken over de mogelijkheden voor een robuuste oplossing. De provincie verwacht dit begin 2025.  

Landschapsplan 

In 2018 werd het Golfbaanalternatief aangewezen als voorkeursalternatief voor de Verbinding A8-A9. Dit alternatief kruist het UNESCO Werelderfgoed Stelling van Amsterdam. Dat vroeg om een zorgvuldige inpassing. Daarom heeft de provincie een landschapsplan gemaakt om de bijzondere waarde van de Stelling van Amsterdam in het studiegebied zo goed mogelijk te herstellen en versterken. Hierin komen verschillende opgaven aan bod: landschap, cultuurhistorie en verkeer. 

Het landschapsplan is eind 2021 afgerond en de conclusie  was dat er door de aanleg van de weg mogelijkheden gecreëerd  konden worden, waarmee veel kwaliteit wordt toegevoegd aan de Stelling van Amsterdam. Daarvoor werd een pakket van 40 maatregelen geadviseerd. Deze maatregelen zijn te bekijken via een digitaal platform.

Digitale platform SEP

Klik op de afbeelding om naar het digitale platform te gaan. Daar kunt u alle 40 maatregelen van het landschapsplan bekijken.

Partners

De provincie onderzoekt de mogelijkheden van een betere verbinding tussen de A8 en de A9 samen met de Vervoerregio Amsterdam, de gemeenten in de regio en de rijksoverheid. Hiervoor zijn ambtelijke werkgroepen en een stuurgroep ingericht.

Historie

De verbinding A8-A9 kent een lange geschiedenis: reeds eind jaren ’50 van de vorige eeuw wordt er gesproken over een weg van de Coentunnel naar Beverwijk. Het eerste deel van de weg, de huidige A8, werd aangelegd, maar de bouwactiviteiten staakten in 1974 (onder andere vanwege bezuinigingen bij het Rijk). Het project komt in de jaren daarna in verschillende plannen en onderzoeken steeds weer opnieuw naar voren. Uit het MIRT-onderzoek van 2013 blijkt dat er in 2030 grote verkeersknelpunten in de regio zullen ontstaan als er geen aanvullende maatregelen worden getroffen. Dit is voor de regio de aanleiding om een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan en de huidige planstudie Verbinding A8-A9 te starten. Een overzicht van de historie van het project vindt u in het Historisch Perspectief.