Over het project

Het onderzoek naar het verbeteren van de verbinding van de A8 met de A9 is gestart in 2014. Met een nieuwe weg verbetert de leefbaarheid in Krommenie en Assendelft. Ook zorgt het voor een betere bereikbaarheid van de regio Zaanstreek en de regio IJmond.

In de planstudie zijn diverse alternatieven onderzocht over hoe en waar de weg aangelegd moet worden. In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (november 2014), de A8-A9 Krant (december 2015) en de Ontwerpboeken van de PlanMER (maart 2017) vindt u beschrijvingen van deze alternatieven. In 2018 is het Golfbaanalternatief aangewezen als voorkeursalternatief.

Stelling van Amsterdam

De geplande verbindingsweg doorkruist het UNESCO Werelderfgoed de Stelling van Amsterdam. De provincie Noord-Holland is verantwoordelijk voor het behoud van het werelderfgoed. Er is dus een goede oplossing nodig om de nieuwe weg in te passen in het cultuur-historische landschap, waarbij rekening wordt gehouden met de leefbaarheid in de nabijgelegen woonwijk Broekpolder. Met het opstellen van een landschapsplan onderzoeken de partijen hoe de bijzondere waarde van het erfgoed ter plaatse zo goed mogelijk hersteld en versterkt kan worden. Vervolgens wordt de nieuwe wegverbinding er ingepast via het tracé van het Golfbaanalternatief.

Landschap van de Stelling van Amsterdam
Landschap van de Stelling van Amsterdam

Extra onderzoeken

Tegelijkertijd met het opstellen van het landschapsplan wordt onderzocht of het mogelijk is om de leefbaarheid in en rond Krommenie en Assendelft op korte termijn (tot 2025) te verbeteren. De Maatregelen Krommenie/Assendelft werken hiervoor 16 maatregelen uit op het gebied van ruimtelijke inrichting, verkeer, openbaar vervoer en fiets.

Partners

Voor de planstudie naar de Verbinding A8-A9 werkt de provincie samen met de Vervoerregio Amsterdam, de gemeenten in de regio en de rijksoverheid. Hiervoor zijn ambtelijke werkgroepen en een stuurgroep ingericht.

Historie

De verbinding A8-A9 kent een lange geschiedenis: reeds eind jaren ’50 van de vorige eeuw wordt er gesproken over een weg van de Coentunnel naar Beverwijk. Het eerste deel van de weg, de huidige A8, wordt aangelegd, maar de bouwactiviteiten staakten in 1974 (onder andere vanwege bezuinigingen bij het Rijk). Het project komt in de jaren daarna in verschillende plannen en onderzoeken steeds weer opnieuw naar voren. Uit het MIRT-onderzoek van 2013 blijkt dat er in 2030 grote verkeersknelpunten in de regio zullen ontstaan als er geen aanvullende maatregelen worden getroffen. Dit is voor de regio de aanleiding om een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan en de huidige planstudie Verbinding A8-A9 te starten. Een overzicht van de historie van het project vindt u in het Historisch Perspectief.