Over het project

De huidige planstudie naar het verbeteren van de verbinding van de A8 met de A9 is gestart in 2014. Het doel van de planstudie is om te komen tot 1 voorkeursalternatief. In de studie zijn in eerste instantie 7 mogelijke alternatieven onderzocht. In april 2016 bleken het Nul-plusalternatief en het Heemskerkalternatief het meest kansrijk te zijn. De Commissie voor milieueffectrapportage beoordeelde in juli 2016 ook het Golfbaanalternatief als kansrijk. Naar deze 3 alternatieven is daarom nader onderzoek gedaan in de planstudie fase 2.

De resultaten van de planstudie zijn vrijgegeven voor inspraak. Gedeputeerde Staten hebben nog geen alternatief aangemerkt als voorlopig voorkeursalternatief. Er is besloten om een besluit over een definitief voorkeursalternatief te nemen op basis van de (aanvullende) onderzoeken, de adviezen van UNESCO, de commissie voor de milieueffectrapportage en de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling, de overwegingen vanuit de stuurgroep en de naar voren gebrachte zienswijzen uit de omgeving.

Onderzoeken planstudie

In de planstudie zijn een milieueffectrapportage, een landbouweffectrapportage en een economische effectrapportage gemaakt. Ook is voor alle alternatieven een maatschappelijke kosten-batenanalyse gemaakt en is er – redelijk uniek in Nederland – een door UNESCO vereiste Heritage Impact Assessment (HIA)opgesteld. Alle documenten en rapporten inzake de HIA vindt u in ons archief. Op onze nieuwspagina staan alle actuele ontwikkelingen.

Historie 

De verbinding A8-A9 kent een lange geschiedenis: reeds eind jaren ’50 van de vorige eeuw wordt er gesproken over een weg van de Coentunnel naar Beverwijk. Het eerste deel van de weg, de huidige A8, wordt aangelegd, maar de bouwactiviteiten staakten in 1974 (onder andere vanwege bezuinigingen bij het Rijk). Het project komt in de jaren daarna in verschillende plannen en onderzoeken steeds weer opnieuw naar voren. Uit het MIRT-onderzoek van 2013 blijkt dat er in 2030 grote verkeersknelpunten in de regio zullen ontstaan als er geen aanvullende maatregelen worden getroffen. Dit is voor de regio de aanleiding om een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan en de huidige planstudie Verbinding A8-A9 te starten.

Historische kaart uit 1963 bij een studie voor een structuurplan voor de Zaanstreek
Een schets uit 1963 bij een studie voor een structuurplan voor de Zaanstreek

Bijzonder gebied

Het gebied waarin het project speelt is een bijzonder gebied, waar verschillende (unieke) kwaliteiten te vinden zijn, zoals: 

  • rijke cultuurhistorie door de ligging van het UNESCO werelderfgoed De Stelling van Amsterdam in het plangebied
  • vele economische ontwikkelingen en agrarische activiteiten
  • verschillende recreatiemogelijkheden, zoals wandelen, fietsen, kanoën en golfen 
  • bestaande en geplande woonwijken
  • weidevogelleefgebieden en nog veel meer

In de onderzoeken en afwegingen van de planstudie wordt met al deze kwaliteiten rekening gehouden. We maken hierbij gebruik van alle kennis en kunde uit het gebied. Zo is er een maatschappelijke klankbordgroep ingericht en worden bewoners regelmatig geraadpleegd. Zie ook: Inspraak.

Fort aan Den Ham, onderdeel van de Stelling van Amsterdam
Fort aan Den Ham, onderdeel van de Stelling van Amsterdam