Over het project

Een nieuwe weg tussen de A8 en de A9 zorgt voor een betere bereikbaarheid van de regio Zaanstreek en de regio IJmond. De weg kruist het UNESCO Werelderfgoed Stelling van Amsterdam. Dat vraagt om een zorgvuldige inpassing.

Om de bijzondere waarde van de Stelling van Amsterdam in het studiegebied zo goed mogelijk te herstellen en versterken, heeft de provincie een landschapsplan gemaakt. Hierin komen verschillende opgaven aan bod: landschap, cultuurhistorie en verkeer. 

Het landschapsplan is eind 2021 afgerond en de conclusie is dat er juist door de aanleg van de Verbinding A8-A9 mogelijkheden gecreëerd kunnen worden, waarmee veel kwaliteit wordt toegevoegd aan de Stelling van Amsterdam. Hiervoor wordt een pakket van 40 maatregelen geadviseerd. Deze maatregelen zijn te bekijken via een digitaal platform.

Visualisatie uit het landschapsplan - aansluiting op de A9
Visualisatie uit het landschapsplan: verdiepte aansluiting op de A9

Vervolgstappen 

De provincie gaat nu in gesprek met het Rijk en de partners om te komen tot een strategie voor de financiering van het project. Gedeputeerde Jeroen Olthof: “De investeringskosten van het landschapsplan bedragen ruim € 900 miljoen. De provincie kan deze kosten onmogelijk alleen dragen en zonder zicht op financiering beginnen we niet aan een volgende fase.” 

Daarnaast biedt de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het landschapsplan aan aan UNESCO. Het is vervolgens aan UNESCO zelf wat zij hiermee doet.  

Stelling van Amsterdam

De Stelling van Amsterdam is een bijzondere verdedigingsring rondom de hoofdstad en staat sinds 1996 op de lijst van UNESCO Werelderfgoed. De provincie Noord-Holland is verantwoordelijk voor het behoud van het werelderfgoed. Bij het opstellen van het landschapsplan stond de Stelling van Amsterdam centraal. Hierdoor zijn er voor de weg andere ontwerpkeuzes gemaakt. Het ontwerp is gericht op zo min mogelijk aantasting van de Stelling van Amsterdam, met als doel een weg die straks zo onzichtbaar mogelijk is. Met een verdiepte ligging wordt de impact van de weg op de Stelling van Amsterdam verkleind. Dit heeft ook een positief effect op de overlast van de Verbinding A8-A9 naar de omliggende woonwijken, zoals de Broekpolder.

Landschap van de Stelling van Amsterdam
Landschap van de Stelling van Amsterdam

Maatregelen Krommenie/Assendelft

De verkeersoverlast van de N203 zet de leefbaarheid in Krommenie en Assendelft onder druk. De Verbinding A8-A9 biedt het verkeer in de toekomst mogelijk een andere route, maar die weg ligt er de komende jaren nog niet. Om de situatie op korte termijn te verbeteren, werken de provincie Noord-Holland, de gemeente Zaanstad en de Vervoerregio Amsterdam samen aan de Maatregelen Krommenie/Assendelft. Het gaat daarbij om 16 maatregelen op het gebied van ruimtelijke inrichting, verkeer, openbaar vervoer en de fiets.

Partners

Voor de planstudie naar de Verbinding A8-A9 werkt de provincie samen met de Vervoerregio Amsterdam, de gemeenten in de regio en de rijksoverheid. Hiervoor zijn ambtelijke werkgroepen en een stuurgroep ingericht.

Historie

De verbinding A8-A9 kent een lange geschiedenis: reeds eind jaren ’50 van de vorige eeuw wordt er gesproken over een weg van de Coentunnel naar Beverwijk. Het eerste deel van de weg, de huidige A8, werd aangelegd, maar de bouwactiviteiten staakten in 1974 (onder andere vanwege bezuinigingen bij het Rijk). Het project komt in de jaren daarna in verschillende plannen en onderzoeken steeds weer opnieuw naar voren. Uit het MIRT-onderzoek van 2013 blijkt dat er in 2030 grote verkeersknelpunten in de regio zullen ontstaan als er geen aanvullende maatregelen worden getroffen. Dit is voor de regio de aanleiding om een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan en de huidige planstudie Verbinding A8-A9 te starten. Een overzicht van de historie van het project vindt u in het Historisch Perspectief.