Dijk van een Kust

Dijk van een Kust is een overkoepelend belevingsproject. De provincie, gemeenten, recreatieschappen en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) willen met dit project de rijke cultuurhistorie, natuur en het landschap van de kustzone optimaal benutten en het gebied aantrekkelijker maken voor inwoners, recreanten en toeristen.

Het verhaal ‘Leven aan het water’ vormt de rode draad van dit project. Het beleven van de rijke cultuur, natuur en het landschap moet de recreatie en economie langs de kust versterken. Dijk van een Kust richt zich hierbij in de eerste plaats op de inwoners van de kustzone en aanliggende steden als Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Zaanstad. Ook internationale en dagtoeristen en lokale verenigingen en scholen zijn belangrijke doelgroepen.

Markermeerdijken met bloemrijke oever

Dijk van een Kust richt zich niet op 1 specifieke plek, maar op een beleving van de hele kustzone. Hierbij zijn het waardevolle landschap, de rijke cultuurhistorie, de verbonden natuurgebieden en de indrukwekkende dijk de basis. 

Bereikbaarheid

Ten eerste moet de kustzone beter bereikbaar worden door onder meer fiets- en wandelpaden, vaarverbindingen, toeristische opstappunten (TOP’s), openbaarvervoerhaltes en het verhuur van vervoersmiddelen. De doorgaande wandel- en fietsverbinding op en aan de dijk speelt hierin een belangrijke rol. Daarnaast wordt de verbinding met Amsterdam verbeterd en wordt de dijk verbonden met het achterland.

Belevingslocaties

Op diverse plaatsen in de kustzone worden projecten geïnitieerd die beleving van het gebied een impuls geven. Denk aan informatiecentra, herontwikkeling cultureel erfgoed, musea, dijkplaatsen en observatieplekken. Deze zijn meestal als afzonderlijk project in het APRK opgenomen.

Belevingsprojecten

Vervolgens wordt met overkoepelende belevingsprojecten samenhang aangebracht in de voornoemde voorzieningen. Deze projecten brengen het verhaal van Dijk van een Kust verder tot leven. Musea, horeca, vervoerders en culturele instellingen worden uitgenodigd om deze projecten samen te ontwikkelen door middel van bijvoorbeeld arrangementen, evenementen, exposities of voorstellingen.

Belevingsprojecten Dijk van een Kust
Project  Omschrijving
Sprekende meesters Op locatie verbeelden van aan de kust geschilderde meesterwerken.
Informatie in het veld Verhalen in het gebied tot leven gebracht met markeringen of digitale informatiepunten.
Fiets- en wandelverbinding als informatiedrager Elke 1 à 3 kilometer krijgt het fietspad een patroon dat verwijst naar de bijzondere natuur, cultuur of landschap.
Publieksboek In samenwerking met archeologiecentrum Huis van Hilde wordt het verhaal van de ontwikkeling van het landschap rond de Markermeerdijk verteld aan de hand van archeologische vondsten.
Kunst Bij de dijk worden een aantal kunstwerken geplaatst.
Reizende expositie De veelzijdige natuur in de kustzone wordt gepresenteerd aan de hand van een reizende, interactieve expositie langs horeca, informatiecentra, musea en bibliotheken.
Citizen science Inwoners en bezoekers ontdekken als wetenschappers het gebied, onder leiding van deskundigen op het gebied van cultuurhistorie, waterhuishouding en natuurfenomenen.
Theater op locatie Tijdelijke (theater)voorstellingen op of bij de dijk. De voorstellingen staan in het teken van “leven aan de dijk” en richten zich vooral op omwonenden en Noord-Hollanders.


Planning

In samenwerking met de projectgroep is een projectplan opgesteld met een voorstel voor projecten, marketing en organisatie. Dit projectplan wordt ter akkoord voorgelegd aan ondernemers. De eerste onderdelen van ‘Dijk van een Kust’ worden in 2021 opgeleverd.

Uitgelicht

Projecten APRK