Projecten

In het gebied worden in totaal 33 projecten uitgevoerd. Een deel van deze projecten wordt door de 13 deelnemende partijen uitgevoerd en een deel lift mee op de uitvoering van de dijkversterking van de Markermeerdijken.

Alle ambities, inclusief de ambities in het projectplan Waterwet Markermeerdijken, zijn opgenomen in het ambitieprogramma. De gezamenlijke overheden hebben daarbij gezorgd voor randvoorwaarden waaronder deze ambities kunnen uitgroeien tot uitvoerbare projecten. Het resultaat is een reeks van projecten. De betrokken partijen werken aan de verdere voorbereiding en uitvoering van deze projecten.

De verschillende projecten en doelen zijn in het ambitieprogramma verdeeld over 5 hoofdthema's:

  1. Recreatie en toerisme
  2. Cultuurhistorie en landschap
  3. Natuur
  4. Waterveiligheid en -kwaliteit
  5. Regionale economie en landbouw

De meeste projecten bevinden zich nog in een opstartfase. Het belevingsproject 'Dijk van een Kust' is al in gang gezet. Communicatie hierover verloopt via marketingorganisaties Bureau Toerisme Laag Holland (BTLH) en Holland boven Amsterdam.

Recreatie en toerisme

Uit onderzoek is gebleken dat er kansen liggen voor versterking van het aanbod van toerisme en recreatie in dit gebied. Daartoe zijn de volgende projecten gestart:

Molen Etersheim Lansink

Voor recreatie en toerisme staan in het ambitieprogramma de volgende projecten:

Cultuurhistorie en landschap

De provincie en haar partners willen de rijke historie en ontwikkeling van de Markermeerkust van Hoorn tot Amsterdam meer zichtbaar en beleefbaar maken. De dijkversterking levert naar verwachting nieuwe archeologische vondsten op en voegt een nieuw hoofdstuk toe aan die historie. 

Voor cultuurhistorie en landschap staan in het ambitieprogramma de volgende projecten:

Natuur

De kansen en doelstellingen voor natuur richten zich op die kustvakken waar belangrijke natuurwaarden aanwezig zijn of waar door nieuwe maatregelen condities daarvoor worden gecreëerd. Hoofddoel voor natuur is het versterken van de basis van de voedselpiramide (schelpdieren, watervegetaties, vissen) door het beter inrichten van het gebied en het met elkaar verbinden van het Markermeer en de binnendijkse gebieden. Het gaat hierbij om de Hoornse Kustboog, de oeverlanden van Schardam en Schardammerkoog, en de Waterlandse Zeedijk met daarbinnen De Nes/Uitdammer Dieën en omstreken en Kinselmeer/Polder IJdoor en omstreken. 

Waterlandse zeedijk Eker

Voor natuur staan in het ambitieprogramma de volgende projecten:

Zachte land-waterovergangen

Langs het Markermeer willen de provincie en samenwerkingspartners bovendien het gebied tussen de dijk en het water vergroten met zand. Hierdoor wordt de overgang van land naar water geleidelijker en zachter. Een grotere en zachtere oever is niet alleen geschikt voor recreatie, maar ook beter voor waterflora en vissen. Hierdoor kan de ecologie tussen het water en de dijk herstellen.

Waterveiligheid en -kwaliteit

De Markermeerdijken worden door de Alliantie Markermeerdijken veilig gemaakt voor de komende decennia. Er wordt gekeken of de kust op lange termijn robuust kan blijven door bepaalde natuurlijke processen, zodat grootschalig onderhoud en nieuwe versterkingen in de toekomst minder nodig zijn. Daarnaast willen de provincie en haar partners het binnen- en buitenwater beter met elkaar verbinden, zodat er een gezond en veilig watersysteem ontstaat. 

Regionale economie en landbouw

Particulieren en bedrijven kunnen initiatieven en innovaties indienen die de regionale economie versterken, zoals ideeën gericht op energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie. Op deze manier wil de provincie ondernemers ondersteunen in de transities die vanwege bodemdaling nodig zijn.