Ambitieprogramma

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) versterkt in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) de Markermeerdijken over ruim 33 kilometer lengte tussen Hoorn en Amsterdam. Deze versterking vindt plaats langs een aantal kustvakken en heeft veel gevolgen voor het landschap en de leefomgeving van bewoners.

hardloper op de Markermeerdijk richting Hoeckelingsdam Lansink

Naast de dijkversterking willen de provincie en haar samenwerkingspartners de recreatie, natuur en economie in het gebied tussen Hoorn en Amsterdam versterken. Op deze manier wordt de regio aantrekkelijker om te wonen, te werken en te leven. Het moet leiden tot een Dijk van een Kust. Een Markermeerkust die sterk genoeg is als bescherming tegen het water. Een Markermeerkust die er fraai uitziet, toeristen trekt en ruimte biedt aan waardevolle natuur. En ook een Markermeerkust die de regio aantrekkelijker maakt om te wonen, te werken en te leven.

Ambities en projecten 

In het Ambitieprogramma Ruimtelijke Kwaliteit Kustzone Hoorn – Amsterdam (pdf, 15 MB) staan de ambities van de provincie en haar samenwerkingspartners voor het gebied beschreven. De afgelopen jaren is samen met het HHNK, Rijkswaterstaat, gemeenten, recreatieschappen en natuurorganisaties onderzocht en geïnventariseerd met welke projecten deze ambities en doelen behaald kunnen worden. Deze projecten worden samen met betrokken partners en bewoners in de regio verder uitgewerkt.

Met het ambitieprogramma willen deze partijen de leef- en recreatieomgeving voor bewoners versterken, de natuurwaarden en diversiteit aan flora en fauna vergroten en een bijdrage leveren aan de economie en landbouw. Daarnaast willen zij de stroom van toeristen en recreanten in goede banen leiden. Op deze manier blijft de kustzone tussen Hoorn en Amsterdam leefbaar voor inwoners en blijven de kwaliteiten van dit gebied behouden. 

Subsidie

Voor de uitvoering van de projecten in het ambitieprogramma heeft de provincie een subsidieregeling geopend. In eerste instantie is deze regeling gericht op de partijen die de Samenwerkingsovereenkomst APRK ondertekenen. Naar verwachting opent de provincie later ook een regeling gericht op ondernemers en andere private partijen. De planning daarvan is nog niet bekend.