Ambitieprogramma Ruimtelijke Kwaliteit Kustzone Hoorn-Amsterdam, subsidie

De indieningstermijn voor de Uitvoeringsregeling subsidie Ambitieprogramma Ruimtelijke Kwaliteit Kustzone Hoorn-Amsterdam is gesloten. Het is niet meer mogelijk subsidieaanvragen in te dienen.

 

Doel 
Het stimuleren van projecten die een bijdrage leveren aan de ruimtelijke kwaliteit van de kustzone tussen Hoorn en Amsterdam op het gebied van recreatie, natuur, landschap en cultuurhistorie.

Het project waar subsidie voor wordt aangevraagd is gesitueerd in de Kustzone Hoorn-Amsterdam, bestaande uit de volgende vier deelgebieden:

 • Hoorn, regiostad aan land en water
 • Zeevang, land in de luwte
 • Gouwzee, steden en bestemmingen om een groot natuurrijk binnenmeer
 • Waterland-IJmeer, groen-blauwe oase in de flank van de metropool

En moet zijn opgenomen in het Ambitieprogramma en door de stuurgroep vastgestelde projecten die passen in het Kader Ruimtelijke Ontwikkeling Kustzone Hoorn-Amsterdam (zie link onder “Wet- en regelgeving”).

Doelgroep

 • Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • Gemeente Hoorn, Koggenland, Edam, Volendam, Waterland of Amsterdam
 • Recreatieschap Westfriesland of Recreatieschap Twiske-Waterland
 • Terreinbeherende organisaties
 • Verenigingen en stichtingen, die de behartiging van recreatieve, cultuurhistorische en natuurbelangen als hoofddoelstelling hebben.

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor kosten die direct samenhangen met de uitvoering van het project. Kosten voor voorbereidende werkzaamheden worden voor voorbereidende werkzaamheden worden voor maximaal 15% van de projectkosten vergoed.

Er wordt geen subsidie verstrekt voor de kosten van:

 • Personeelskosten van de aanvrager
 • Promotie, marketing en evenementen
 • Ontwikkeling van educatieve programma’s
 • Aankoop van grond
 • Beheer en onderhoud.

Berekening subsidie
De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 1.500.000,-.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal € 3.000.000,-- beschikbaar voor de periode van 8 april 2021 tot 8 april 2022.

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door. 

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft géén subsidie als:

 • met de aanvang van het project is begonnen voordat de aanvraag is ontvangen
 • de activiteit niet financieel haalbaar is doordat het project ook met de te verstrekken subsidie niet kostendekkend kan worden gemaakt
 • bij de aanvraag geen beheer-/onderhoudsplan is ingediend (zie artikel 4 onder f van de regeling)
 • het project naar het oordeel van Gedeputeerde Staten niet past in het Kader Ruimtelijke Ontwikkeling Kustzone Hoorn-Amsterdam
 • de aanvraag is ingediend buiten de hieronder vermelde openstellingsperiode
 • verlening van de subsidie zou leiden tot het overtreden van het verbod op het geven van staatssteun

Een volledige opsomming van alle voorwaarden en weigeringsgronden leest u in de uitvoeringsregeling. 

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Indien meerdere aanvragen op dezelfde dag worden ontvangen en door honorering van deze aanvragen het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de aanvraag met de laagste projectkosten als eerste in behandeling genomen.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
De regeling staat open van 8 april 2021 tot en met 7 april 2022, 17.00 uur.

Let op
Als uw aanvraag voor of na bovengenoemde periode door ons wordt ontvangen, wordt deze niet in behandeling genomen.

Indienen subsidieaanvraag
STAP 1:
Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘Subsidieaanvraagformulier’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen buiten behandeling te laten (bij een tender), of pas in behandeling te nemen wanneer de aanvraag volledig is (bij volgorde van ontvangst).

Het ‘Subsidieaanvraagformulier’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen.

STAP 2:
Log in op eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina) met uw eHerkenningsaccount.
De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden.

Nodig:

 • E-Herkenning
 • Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland (deze dienst is sinds december 2019 gewijzigd in ‘digitaal loket’)
 • Beveiligingsniveau: EH2+

Let op: per 1 februari 2022 ketenmachtiging verplicht voor intermediairs bij gebruik online diensten
Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie digitaal een aanvraag voor subsidie indienen? Per 1 februari 2022 kunt u geen gebruik meer maken van een machtigingsformulier als bijlage bij de aanvraag. In plaats daarvan regelt u ketenmachtiging waarmee u via eHerkenning inlogt. 

Meer informatie over het gebruik van eHerkenning en ketenmachtiging staat in de Handreiking DigiD en e-Herkenning.

PER POST/AFLEVEREN: U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt. 

Termijn

U ontvangt binnen 16 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.