Regionale Energiestrategieën (RES)

Nederland wil in 2050 energieneutraal zijn om opwarming van de aarde tegen te gaan. Hierover staan afspraken in het Klimaatakkoord. Het doel: de CO2-uitstoot in 2030 met 49% verminderen ten opzichte van het jaar 1990. Nederland wil in 2030 voldoende duurzame energiebronnen op land hebben. Daarom is in het Klimaatakkoord aangegeven dat elke regio op 1 juli 2021 een Regionale Energiestrategie (RES) heeft.

In de RES beschrijven energieregio’s hoe en waar duurzame elektriciteit (zon en wind) wordt opgewekt en hoe de warmtetransitie (duurzame alternatieven voor aardgas) mogelijk wordt gemaakt. Daarnaast kijken overheden, inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samen naar de opslag en infrastructuur voor energie en warmte.

Screenshot animatie 'Wat is de Regionale Energiestrategie?'
Bekijk de animatie 'Wat is de Regionale Energiestrategie?'

2 RES-regio’s

De provincie Noord-Holland heeft 2 RES-regio’s: regio Noord-Holland Noord en regio Noord-Holland Zuid. De Noord-Hollandse gemeenten, provincie en waterschappen hebben samen een programma-organisatie opgezet om de totstandkoming van de RES te begeleiden. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het contact met bewoners en belanghebbenden in hun werkgebied. Daarnaast is de provincie betrokken bij de mogelijkheden van nieuwe energie-ontwikkelingen in relatie tot natuur, landschap, leefbaarheid en economie. Het NH Perspectief en de Omgevingsvisie NH2050 zijn hierbij het uitgangspunt. Zo zorgt de provincie dat het mooie Noord-Hollandse landschap behouden blijft.

In de twee concept-RES’en hebben de regio’s een eerste inschatting van de mogelijke opwek tot 2030 gegeven. In de concept-RES staan globale zoekgebieden voor opwek van zonne- en windenergie. Dit is het resultaat van vele onderzoeken en gesprekken. In totaal hebben meer dan 1.500 mensen meegedacht in regionale en lokale bijeenkomsten. Hieronder waren veel bewoners en vertegenwoordigers aanwezig van onder meer gemeenten, netbeheerders, maatschappelijke organisaties en bedrijven.

Maatwerk

Er vinden nog vele gesprekken en (lokale) bijeenkomsten met belanghebbenden en deskundigen plaats. Gemeenten concretiseren de zoekgebieden. Dat is maatwerk per zoekgebied. Ook de uitkomsten van de gesprekken aan verschillende ’thematafels’ worden meegenomen in de RES 1.0 en verder. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over de manier waarop zonneweides en windturbines ingepast kunnen worden in het landschap. Andere onderwerpen waarover gesproken wordt zijn kansen voor agrariërs, ruimtelijke samenhang, lokaal eigendom, enzovoorts. Al deze uitkomsten moeten ervoor zorgen dat er in juli 2021 zomer een gedegen, gedragen RES 1.0 ligt. 

Gemeenten, provincie en het waterschappen leggen de RES uiteindelijk vast in hun omgevingsbeleid. De RES heeft een horizon tot 2030 met een doorkijk naar 2050 en wordt om de 2 jaar vernieuwd. Meer informatie over de RES in de regio’s staat op de websites van de regio Noord-Holland Noord en regio Noord-Holland Zuid.

Noord-Hollands Perspectief

Provinciale Staten hebben het Noord-Hollands Perspectief op de RES vastgesteld. Dit is een inbreng voor de concept-RES’sen in de regio’s. Het NH-Perspectief onderzoekt de kansen vanuit de provincie, en kijkt ook naar andere thema’s als ruimtelijke kwaliteit, economie, natuur, leefbaarheid en landbouw.

Het is een startpunt dat voor betrokken partners als gemeenten en waterschappen houvast en duidelijkheid kan bieden in de zoektocht naar geschikte plekken voor wind- en zonne-energie. Daarbij is rekening gehouden met andere beleidstrajecten, zoals de Omgevingsvisie NH2050.