Regionale Energiestrategieën (RES)

Nederland wil in 2050 energieneutraal zijn om opwarming van de aarde tegen te gaan. Hierover staan afspraken in het Klimaatakkoord. Het doel: de CO2-uitstoot in 2030 met 49% verminderen ten opzichte van het jaar 1990. Nederland wil in 2030 voldoende duurzame energiebronnen op land hebben. Daarom is in het Klimaatakkoord aangegeven dat elke regio op 1 juli 2021 een Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 heeft.

In de RES beschrijven energieregio’s, overheden, inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samen hoe en waar duurzame elektriciteit (zon en wind) wordt opgewekt en hoe de warmtetransitie (duurzame alternatieven voor aardgas) mogelijk wordt gemaakt. Daarnaast kijken ze samen met de netbeheerders naar de opslag en infrastructuur voor energie en warmte.

Op 21 april 2021 zijn de RES’en voor Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid openbaar gemaakt. Daarna zijn deze in juni/juli 2021 vastgesteld door Provinciale Staten en vrijwel alle gemeenteraden en algemeen besturen van de waterschappen in Noord-Holland.

Screenshot video RES
Bekijk de video ‘Met elkaar naar een schone en duurzame regio.’

2 RES-regio’s

De provincie Noord-Holland heeft 2 RES-regio’s: regio Noord-Holland Noord en regio Noord-Holland Zuid. De Noord-Hollandse gemeenten, provincie en waterschappen hebben samen een programma-organisatie opgezet om de totstandkoming van de RES te begeleiden. Gemeenten zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor het contact met bewoners en belanghebbenden in hun werkgebied. Daarnaast is de provincie nauw betrokken bij de mogelijkheden van nieuwe energie-ontwikkelingen in relatie tot natuur, landschap, leefbaarheid, energie-infra  en economie. Het NH Perspectief op de RES en de Omgevingsvisie NH2050 vormden hierbij het uitgangspunt. Zo zorgt de provincie dat een goede integrale afweging gemaakt wordt tussen de vele belangen die spelen. Ook ondersteunt de provincie gemeenten op veel manieren zowel voor ontwikkelingen met zonne-energie, als voor meervoudig ruimtegebruik zon en wind, ruimtelijke samenhang en participatie.

In de 2 RES’en hebben de regio’s een gezamenlijke ambitie gezet voor opwek van duurzame energie tot 2030 gegeven. In de RES staan zoekgebieden voor opwek van zonne- en windenergie. Dit is het resultaat van vele onderzoeken en gesprekken. Hierbij zijn veel bewoners en vertegenwoordigers aanwezig geweest van onder meer gemeenten, netbeheerders, maatschappelijke organisaties en bedrijven.

Wil je meer weten? Kijk dan bij de veelgestelde vragen over de RES Noord-Holland Zuid en Noord-Holland Noord. Of lees hier meer over de rol van de provincie in de RES.

Maatwerk

Gemeenten concretiseren de zoekgebieden in samenwerking met provincie en omgeving. Dat is maatwerk per zoekgebied. Er vinden dan ook nog vele gesprekken en (lokale) bijeenkomsten met belanghebbenden en deskundigen plaats. Ook de uitkomsten van de gesprekken aan verschillende ’thematafels’ zijn meegenomen in de RES 1.0 en verder. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over de manier waarop zonneweides en windturbines ingepast kunnen worden in het landschap. Gemeenten, provincie en het waterschappen leggen de RES uiteindelijk vast in hun omgevingsbeleid. De provincie doet dit in de Omgevingsverordening NH2020 en NH2022. De RES heeft een horizon tot 2030 met een doorkijk naar 2050 en wordt om de 2 jaar vernieuwd. Meer informatie over de RES in de regio’s staat op de websites van de regio Noord-Holland Noord en regio Noord-Holland Zuid.

In het uitvoeringsprogramma voor de Regionale Energiestrategieën (RES) in Noord-Holland staat hoe de regio’s concrete projecten van zonne- en windenergie en regionale warmtebronnen gaan realiseren.

Noord-Hollands Perspectief

Provinciale Staten hebben het Noord-Hollands Perspectief op de RES vastgesteld. Dit is de leidraad waarin de provincie aangeeft wat zij belangrijk vindt voor de RES’en in de regio’s. Het NH-Perspectief onderzoekt de mogelijkheden voor opwek voor zon en wind maar kijkt ook naar andere thema’s als de provinciale beschermingsregimes maar ook ruimtelijke kwaliteit, economie, natuur, leefbaarheid en landbouw.

RES en Omgevingsverordening NH2020 en NH2022

Zodra de partiele herziening Omgevingsverordening NH2020 en de Omgevingsverordening NH2022 worden de RES’en leidend voor wind op land. Wat betekent dit voor het plaatsen van windturbines? Dat leest u in de download 'Wat betekenen de RES'en voor Wind op land' (pdf, 487 kB).

De belangrijkste wijziging is het laten vallen van de bovenwettelijke regels voor wind op land zoals de afstandseis van 600 meter en een lijnopstelling van 6 windmolens. Gemeenten kunnen zodra de partiele herziening Omgevingsverordening NH2020 en de Omgevingsverordening NH2022 zijn vastgesteld zelf bepalen onder welke voorwaarden wind mogelijk is in de zoekgebieden voor wind en wind+zon in de vastgestelde RES 1.0 NHN en NHZ.

De provincie vraagt gemeenten bij het plaatsen van de windmolens in het landschap rekening te houden met het landschap en de uitgangspunten die daarover in de Leidraad Landschap en cultuurhistorie staan. De Ruimtelijke handreiking wind op land (pdf, 1 MB) biedt hier handvatten voor.

De regels die vanaf 2014 golden voor wind op land, vervallen hiermee.