Natuurnetwerk Nederland (NNN)

Van de zee tot de meren, van duin en veenweide tot heide en bossen: Noord-Holland herbergt vele bijzondere landschappen, planten en dieren. Die natuur biedt wandelaars en fietsers ontspanning. Verbetert lucht en waterkwaliteit voor ons allen. En helpt de klimaatverandering op te vangen. Alle reden om de natuur te koesteren. Het Natuurnetwerk Nederland helpt daarbij.

Netwerk voor Noord-Holland

Het Natuurnetwerk is de voortzetting van de Ecologische Hoofdstructuur. Deze werd in 1990 door het Rijk op kaart getekend. Kijk op adres waar het Natuurnetwerk loopt. Het doel was en is om natuurgebieden te verbinden. Planten en dieren krijgen daarmee meer kans zich te verspreiden en voort te planten. Dit helpt om de diversiteit aan soorten in stand te houden. 

De provincie staat nu voor de taak om het NNN in 2027 af te ronden. Het netwerk beslaat 56.400 hectare. Dat is zo’n 15% van het oppervlak van de provincie. Daarvan is ruim 93% inmiddels ingericht. Provincie en vele maatschappelijke en private partners werken nu aan de resterende 4.400 hectare. Dat doen zij op 3 manieren.

Vergroten, versterken, verbinden 

Provincie en partners:

  • vergroten de hoeveelheid natuur in het Natuurnetwerk met 4.700 hectare door de al in 1990 aangewezen gronden voor 2027 om te vormen naar natuur
  • versterken de kwaliteit van de bestaande natuurgebieden, met name de bijzondere Natura 2000-gebieden, door de natuur te herstellen en de neerslag van verstikkende stikstof te verminderen
  • verbinden de natuurgebieden via natuurbruggen, natuurstroken, bermen en watergangen. 

Om dit te bereiken is binnen de provincie het Regiebureau Natuurnetwerk opgezet. Deze heeft een zogenoemde ‘realisatiestrategie’ uitgewerkt. In de PS-brief (pdf, 105 kB) leest u er meer over.

Ontwikkelingen en compensatie in NNN

Het Natuurnetwerk is een natuurgebied en dus bedoeld voor natuurontwikkeling. Nieuwe ontwikkelingen en activiteiten in het NNN zijn allen onder bepaalde voorwaarden toegestaan. De Wegwijzer NNN is een tool die u wegwijs maakt in de regels voor nieuwe activiteiten en compensatie in het NNN. Met een activiteit wordt bedoeld een plan, project of ontwikkeling met ruimtelijke gevolgen, bijvoorbeeld de uitbreiding van een bouwwerk of de aanleg van een weg. Ook een verandering van gebruik kan als activiteit worden gezien. De Wegwijzer is een hulpmiddel om te bepalen of activiteiten wel of niet mogen doorgaan in het NNN.

Gebiedsaanpak

De provincie is inmiddels in 24 gebieden gestart met de aanpak van het Natuurnetwerk. In elk gebied is een projectleider of gebiedsregisseur aan de slag. 2021 en 2022 zijn de jaren van ecologisch onderzoek, overleg en inrichtingsplannen. Bekijk het overzicht van de gebieden en de voortgang. Het Programma Natuurnetwerk 2024 (pdf, 54 MB) bevat de voortgang en programmering van de gebiedsgerichte aanpak. Dit is een groeidocument, dat wil zeggen dat er gedurende het proces andere opgaven aan toegevoegd kunnen worden, en wordt jaarlijks geactualiseerd. 

Videostill Natuurnetwerk (korte versie)
Het Natuurnetwerk Nederland verbindt waardevolle natuurgebieden in de provincie
(video)

Kaart Natuurnetwerk Nederland in de provincie Noord-Holland
Klik voor een vergroting op de kaart
 (pdf, 1 MB). Kaart van het Natuurwerk Nederland in de provincie Noord-Holland.

Videostill Noord-Holland versterkt, vergroot en verbindt natuurgebieden
Noord-Holland versterkt, vergroot en verbindt natuurgebieden
(video)

Versterken van het Natuurnetwerk

De grenzen van het Natuurnetwerk beschermen de aanwezige natuur en geven nieuwe natuur een kans. Eigenaren en gebruikers kunnen genieten van de bijzondere natuur, maar hebben ook een rol in de bescherming ervan. Bekijk via de viewer of uw adres in het NNN ligt.

Heeft u grond die nog niet in het Natuurnetwerk ligt en wel kan helpen om het Natuurnetwerk te versterken? Uw aankoopverzoek is welkom. In sommige gevallen is het mogelijk dat een grenslijn van het Natuurnetwerk wijzigt. Bijvoorbeeld als uit ecologisch onderzoek en een gebiedsproces met betrokkenen blijkt dat het verleggen van een grens beter aansluit bij de natuurwaarden. Of delen Natuurnetwerk kansrijk zijn om te worden begrensd of ontgrensd is vooral afhankelijk van de ecologische omstandigheden. Besluiten hierover worden één keer per jaar gebundeld door de provincie behandeld, bij een wijziging van de werkingsgebieden van de omgevingsverordening. Kijk voor meer informatie op de pagina Wonen en Werken in het Natuurnetwerk.