Natuurnetwerk Nederland (NNN)

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is een samenhangend netwerk dat natuurgebieden in Nederland met elkaar verbindt.

De natuur in Nederland is te beperkt en versnipperd. Via het natuurnetwerk worden daarom natuurgebieden met elkaar verbonden zodat planten en dieren zich makkelijker verspreiden. Hiermee ontstaan grote natuurgebieden, die beter bestand zijn tegen negatieve milieu-invloeden, zoals verdroging en stikstof. Grote natuurgebieden zijn gevarieerder en bieden meer kansen voor planten en dieren.

Het Oostelijke Vechtplassengebied vormt een belangrijke schakel in het Natuurnetwerk Nederland. De laagveennatuur in het Oostelijke Vechtplassengebied is waardevol voor dieren en planten. Bovendien biedt de natuur rust en ontspanning aan inwoners en bezoekers, wandelaars en fietsers. Het verbetert de lucht- en waterkwaliteit en helpt de klimaatverandering op te vangen. Alle reden om de unieke natuur te beschermen.

Wonen en ondernemen in het netwerk

Als bewoner of ondernemer in het Natuurnetwerk kunt u genieten van de voordelen, maar heeft u ook een belangrijke rol in de bescherming ervan. Om de natuur te beschermen gelden beperkingen bij gebruik, beheer en inrichting. Met de afronding van het Natuurnetwerk kan het zijn dat de provincie contact met u opneemt. Samen kijken we dan hoe invulling te geven aan die natuuropgave.

Oostelijke Vechtplassen

Kortenhoef Oost

In opdracht van het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen is in 2019 onderzocht welke natuur er op welke plek mogelijk is in Kortenhoef Oost. De resultaten hiervan zijn gebundeld in een ecologische visie. Op verzoek van vereniging van grondeigenaren (BAKEN) in het gebied is in 2020 een 2e onderzoek uitgevoerd door Stichting Bargerveen. Ter afronding van deze ecologische visie is er de afgelopen maanden aanvullend veldonderzoek gedaan. De resultaten hiervan worden nu geanalyseerd en in het najaar gedeeld met gebiedspartijen en belanghebbenden.

Ankeveen

Om helder te krijgen welke natuurlijke inrichting waar in Ankeveen het meest gewenst is, wordt de komende jaren ook voor dit gebied een ecologische visie opgesteld. Dit doen we samen met grondeigenaren en belanghebbenden in het gebied. Een ecologische visie geeft op hoofdlijnen weer welke ambities bij welke locaties passen, gebaseerd op de data die op dat moment bekend is. De ecologische visie en de wensen uit de omgeving vloeien uiteindelijk samen tot een inrichtingsplan voor het gebied. Mogelijk volgt er dan nog extra onderzoek om te toetsen of de ambities moeten worden aangepast. De omgeving wordt hierin meegenomen.

Kortenhoef West

Ook het gebied Kortenhoef West is onderdeel van de Natuurnetwerk Nederland-opgave. Dit project zit nog in de opstartfase. Opgave is om een deel van de nog niet als natuur ingerichte gronden in te richten als natuur. Op korte termijn start de provincie met de eerste verkenningen in het gebied. Hierover worden belanghebbenden tijdig geïnformeerd.

Weersloot

In Weersloot zijn de mogelijkheden voor natuur- en landschapsontwikkeling inmiddels verkend. Daarnaast zijn over circa een kwart van die oppervlakte inmiddels afspraken gemaakt over natuurbeheer en –ontwikkeling, of heeft de provincie gronden aangekocht. Op dit moment werkt de vereniging De Weersloot een schetsplan uit, gericht op de gronden van hun leden. In deze pilot zet de vereniging onder andere natuurpotenties en -kwaliteiten, huidig agrarisch gebruik en (on)mogelijkheden voor recreatieve routes op een rij en maakt zij hiervoor een voorstel. Naar verwachting is het schetsplan eind van het jaar gereed.

Ster van Loosdrecht

Voor dit gebied hebben de provincie Noord-Holland en de lokale vereniging van grondeigenaren ‘Ster van Loosdrecht’ in het verleden specifieke afspraken gemaakt. Die afspraken zijn gemaakt op basis van een zogenoemd gebiedsaanbod van de vereniging, waarvan de leden een deel van het Ster-gebied in eigendom en beheer hebben. Natuurrealisatie in de Ster maakt onderdeel uit van die afspraken. Tot nu toe heeft de Vereniging Ster van Loosdrecht een klein deel van de beoogde natuur kunnen realiseren (via particulier natuurbeheer). Op dit moment werkt de vereniging aan een actualisatie van het gebiedsaanbod van de vereniging, met als insteek om natuurontwikkeling zoveel als mogelijk via zelfrealisatie tot stand te brengen. Naar verwachting is dit gebiedsaanbod in de tweede helft van 2021 gereed.

Vuntus

Het grootste deel van de Natuurnetwerk-opgave is in dit gebied al ingevuld. Het gaat nog om de inrichting van circa 30 ha. Medio 2020 is de planvorming gestart. Op dit moment ligt het accent op het maken van een plan en afspraken voor het tuinencomplex van VONA, dat midden in het natuurgebied ligt.

Het Hol

Het Hol is een gebied waar nog karakteristieke laagveennatuur aanwezig is. De kwaliteit van de natuur gaat echter reeds lange tijd achteruit. De provincie Noord-Holland, Natuurmonumenten en Waternet hebben een plan opgesteld om de natuur te herstellen en de verworven percelen in te richten. Dit concept inrichtings- en herstelplan is vastgesteld in de stuurgroep OVP van 30 juni 2021. Het plan is een voorlopig ontwerp en bevat maatregelen zoals baggeren, plaggen en de aanleg van een installatie dat fosfaat aan het water onttrekt. Het plan wordt uitgewerkt en een van de eerste stappen daarin is het ophalen van reacties uit de omgeving.

 

Uitgelicht

Projecten Oostelijke Vechtplassen

Downloads