Rol provincie

De rol van provincie binnen Natura 2000 bestaat uit 3 onderdelen.

Vergunningen en handhaving

De provincie heeft de vergunningverlening en handhaving op het gebied van natuurbescherming uitbesteed aan de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN). De OD NHN beoordeelt vergunningsaanvragen en controleert of vergunningen op de juiste wijze worden uitgevoerd. Voor nieuwe activiteiten die negatieve effecten op de natuur kunnen hebben, zoals verstoring door verkeer, geluidsbelasting, trillingen door werkzaamheden, ontgronding en verzuring door stikstofemissie, moet een toets worden opgesteld. Neem bij vragen contact op met de OD NHN.

In dit stappenplan (pdf, 229kB) staat of een vergunning nodig is onder de Wet natuurbescherming. En wat nodig is om voor een natuurvergunning in aanmerking te komen. 

Beheerplannen opstellen

De provincie en het Rijk stellen beheerplannen op voor elk Natura 2000-gebied. Een beheerplan wordt gemaakt in overleg met belanghebbenden uit de omgeving, zoals agrarische ondernemers, gemeenten en natuur-, recreatie- en waterbeheerders. De provincie weegt alle belangen af. Het natuurbelang is doorslaggevend, maar de provincie kijkt nadrukkelijk ook naar de gevolgen en mogelijkheden voor andere belangen, zoals landbouw, bedrijven en recreatie. In een beheerplan staat welke natuurherstelwerkzaamheden nodig zijn in een gebied. Terreinbeheerders voeren deze werkzaamheden voor de provincie uit.  

Natuurherstelmaatregelen uitvoeren

De provincie is verantwoordelijk voor het laten uitvoeren van de natuurherstelmaatregelen die in de beheerplannen zijn aangegeven. Terreinbeherende organisaties, gemeenten en particulieren voeren de maatregelen daadwerkelijk uit.

Uitgelicht