Watervisie

Het regionale waterbeleid tot 2040 en de prioriteiten van de provincie op het gebied van waterveiligheid en schoon en voldoende (drink)water in de periode 2016-2021 vindt u in de Watervisie 2021.

In de Watervisie 2021 staan de ecologische doelen voor niet-natuurlijk oppervlaktewater. Deze doelen zijn afgestemd met de waterbeheerders. Ook staan in de Watervisie 2021 maatregelen om de kwaliteit van het grondwater in de bodem van Noord-Holland te verbeteren. 

Regionaal Waterprogramma Noord-Holland 2022-2027 

Watervisie 2021 en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma krijgen een vervolg in ‘Regionaal Waterprogramma Noord-Holland 2022-2027’. Met dit programma, dat in concept op 17 november 2020 door Gedeputeerde Staten is vastgesteld, wordt uitvoering gegeven aan het waterbeleid in Omgevingsvisie NH 2050 en aan Europese richtlijnen over water. Een goede waterkwaliteit, duurzaam voorraadbeheer en bescherming tegen overstroming zijn de centrale elementen van het programma. Voor de deelprogramma’s oppervlaktewater, grondwater en overstromingsrisico’s is uitgewerkt welke doelen de provincie wil bereiken en hoe hieraan een bijdrage wordt geleverd met een breed pakket aan maatregelen. Daarbij wordt extra aandacht besteed aan natuurgebieden, drinkwaterwinningen en zwemwateren, die volgens Europese richtlijnen worden beschermd vanwege de specifieke eisen die hier gelden. Na bespreking in de commissie zullen GS besluiten over het ontwerp dat ter visie wordt gelegd.

Concept Regionaal Waterprogramma Noord-Holland 2022 - 2027 (pdf - 769 kb)