Watervisie

De provincie is medeverantwoordelijk voor schoon water, schone waterbodems en een goede stand en kwaliteit van het grondwater.

De provincie is medeverantwoordelijk voor schoon water en schone waterbodems. Schoon oppervlakte- en grondwater wordt wettelijk geregeld via de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). De KRW is verwerkt in Nederlandse wetgeving. Noord-Holland ligt in stroomgebied Rijn-West.

Oppervlaktewater

De provincie stelt regionale doelen voor de waterkwaliteit vast. Deze doelen zijn afhankelijk van het soort water en de natuurlijke omstandigheden en staan in de Watervisie 2021. De provincie streeft naar een hoge waterkwaliteit in beschermde natuurgebieden en in zwemwater.

Ook beheert de provincie een aantal wateren voor de scheepvaart. In die wateren verbetert de provincie waar dat kan de waterkwaliteit. Zij doet dat bijvoorbeeld door natuurvriendelijke oevers aan te leggen en ervoor te zorgen dat vissen sluizen kunnen passeren.

Landbouwportaal Noord-Holland

LTO Noord, de agrarische collectieven, de provincie en de waterschappen in Noord-Holland hebben hun krachten gebundeld in de Samenwerking Bodem & Water. Hierin werken zij samen aan een schone, gezonde en natuurlijke omgeving waar de landbouw kan floreren en biodiversiteit de ruimte krijgt.

De Samenwerking Bodem & Water heeft geleid tot het Landbouwportaal Noord-Holland. Agrarische ondernemers vinden hier kennis, informatie en een overzicht van maatregelen en subsidiemogelijkheden die bijdragen aan een duurzame bedrijfsvoering en een klimaatrobuust watersysteem. Een subsidieaanvraag indienen en afhandelen verloopt ook via het Landbouwportaal.

Ontheffingen inzameling en transport van stedelijk afvalwater gemeenten

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) verleent in opdracht van de provincie ontheffingen aan gemeenten van de gemeentelijke verplichting om te zorgen voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater. Gemeenten moeten eerst advies vragen aan het waterschap.

Grondwater

Een goede stand en kwaliteit van het grondwater is belangrijk. Grondwater wordt onder meer gebruikt om gewassen te beregenen, als proceswater voor de industrie, om gebouwen te koelen en te verwarmen, om drinkwater te produceren en voor de instandhouding van de natuur. De omgang met grondwater vraagt een afweging tussen benutten en beschermen: hoe kun je maximaal gebruikmaken van grondwater zonder daarbij andere gebruikers of andere belangen te schaden?

De provincie is verantwoordelijk voor:

 • grondwaterbescherming (zie bij 'Drinkwater') 
 • grondwaterbeheer in natuurgebieden
 • provinciaal grondwatermeetnet
 • vergunningen voor grondwateronttrekking en infiltratie

Grondwaterbeheer in natuurgebieden

Een goede grondwaterstand en voldoende toevoer van schoon water is belangrijk in natuurgebieden als duinen met natte valleien en beken en veenweidegebieden met veenmosrietlanden en vogels als roerdomp en grutto. Om natuurgebieden in goede conditie te houden, de kwaliteit te verbeteren en de omvang te vergroten, voert de provincie de komende jaren 30 nieuwe maatregelen uit. Deze maatregelen staan in bijlage 1 van de Watervisie 2021.

Grondwatermeetnetten

Het provinciale grondwaterkwaliteitmeetnet controleert de kwaliteit van grondwater in (met name) het landelijk gebied. Op die manier worden ontwikkelingen in de grondwaterkwaliteit gevolgd en kunnen, indien nodig, maatregelen worden genomen. Het provinciale grondwaterstandenmeetnet meet minstens 2 keer per maand de grondwaterstand. Dit gebeurt op meer dan 600 plaatsen in Noord-Holland. De meetresultaten over grondwaterstanden worden landelijk opgeslagen in het Data- en Informatiesysteem van de Nederlandse Ondergrond (DINO). U kunt de resultaten kosteloos opvragen via http://www.dinoloket.nl/.

Vergunning grondwateronttrekking

Als u grondwater wilt onttrekken of water wilt infiltreren, heeft u mogelijk een watervergunning nodig op grond van de Waterwet. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) verleent vergunningen voor:

 • bodemenergiesystemen (met een pompcapaciteit van meer dan 10 m3 per uur) 
 • industriële onttrekkingen groter dan 150.000 m3 per jaar 
 • de openbare drinkwatervoorziening

Een watervergunning vraagt u aan bij de OD NZKG, email: grondwater@odnzkg.nl.
Voor overige onttrekkingen van grondwater of infiltraties verleent het waterschap of hoogheemraadschap de watervergunning. Soms hoeft u alleen een melding te doen. 

Meer informatie over vergunningen en meldingen

Drinkwater

Het drinkwater in Noord-Holland wordt gewonnen uit oppervlaktewater en grondwater. Om vervuiling te voorkomen, beschermt de provincie de bodem waaruit het grondwater gewonnen wordt. Bekijk de grondwaterbeschermingsgebieden op een kaart. Grootschalige woningbouw en nieuwe industrieterreinen zijn bijvoorbeeld niet toegestaan in de omgeving van drinkwaterwinningen. Ook vermijdt de provincie zo veel mogelijk de aanleg van nieuwe wegen in deze gebieden. Deze regels staan in de Omgevingsverordening NH2020.

Wat kunt u doen?

Woont u in of in de buurt van een drinkwaterbeschermingsgebied? Vervuil de bodem (en daarmee het grondwater) dan zo min mogelijk:

 • Gebruik geen bestrijdingsmiddelen en strooi alleen mest in de groeiperiode.
 • Breng verfresten, geneesmiddelen, batterijen en ander chemisch afval naar de chemokar.
 • Was uw auto in een autowasstraat met een milieukeurmerk.
 • Laat geen olie, benzine of andere brandstoffen in de bodem of riolering terechtkomen.
 • Meld iedere verontreiniging direct bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG), via grondwater@odnzkg.nl.

Gebiedsdossiers

Voor elke drinkwaterwinning is een gebiedsdossier opgesteld. In de gebiedsdossiers staan (mogelijke) risico’s:

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de provincie Noord-Holland, telefoon: 0800 - 0200 600 of email: servicepunt@noord-holland.nl.