Provinciale Staten

Provinciale Staten bepalen de grote lijnen van het beleid. Ook controleren zij het dagelijks bestuur, de Gedeputeerde Staten.

Sinds mei 2003 zijn Provinciale Staten 'duaal' - net als de Tweede Kamer en gemeenteraden. Dat betekent dat de Statenleden het college van Gedeputeerde Staten controleren en onafhankelijk van hun gedeputeerde(n) werken.

Tijdens hun maandelijkse vergaderingen debatteren zij over diverse voorstellen, waarna zij daarover stemmen; de meerderheid beslist. Moties, amendementen, maar ook mondelinge en schriftelijke vragen (Statenvragen) die Provinciale Staten aan Gedeputeerde Staten stellen, kunnen tot een debat leiden.

Voorzitter

Arthur van Dijk is de voorzitter van Provinciale Staten.

Statenleden

Statenleden zijn parttime politici. Naast hun vertegenwoordigende werk hebben zij ook een ‘gewone’ baan.

De leden van Provinciale Staten op alfabetische volgorde (2019-2023)

Zetels per politieke partij

(dit onderdeel is momenteel in bewerking)

Duo-commissieleden

Elke politieke partij in Provinciale Staten kan 2 duo-commissieleden laten benoemen. Een duo-commissielid heeft een ondersteunende taak en een beperkte bevoegdheid. Een duo-commissielid mag deelnemen aan bepaalde vergaderingen van de Statencommissie, maar niet aan de vergaderingen en stemmingen van Provinciale Staten.

De Duo-commissleden op alfabetische volgorde (2019-2023)

Presidium

Het presidium bestaat uit alle fractievoorzitters en de vice-voorzitter van Provinciale Staten. De voorzitter van Provinciale Staten is ook de voorzitter van het presidium. Het presidium vergadert 1 keer per maand voorafgaand aan een Provinciale Statenvergadering. Het presidium bepaalt de agenda en werkwijze van Provinciale Staten.

Zie de agenda en de vergaderstukken van het presidium.

Meer informatie: Koen Konings, Staten- en commissieadviseur van het presidium, koen.konings@noord-holland.nl, telefoon: (023) 514 3032.

Statengriffie

De Statengriffie ondersteunt Provinciale Staten door Statenvergaderingen, vergaderingen van het presidium en de Statencommissies voor te bereiden en te begeleiden. Zij verzorgt de verslaglegging, informeert de pers en ontvangt belangstellenden en insprekers. De griffie staat onder leiding van de Statengriffier, die wordt benoemd door Provinciale Staten.

Meer informatie: Katja Bolt, Statengriffier, statengriffie@noord-holland.nl, telefoon: (023) 514 3001.

Voor persvragen: Arthur Raphet Meeng, telefoon: (023) 514 38 36.