Provinciale Staten

Provinciale Staten van Noord-Holland (PS) zijn de 55 gekozen volksvertegenwoordigers bij de provincie. De leden van PS vormen het ‘provinciale parlement’ en bepalen de grote lijnen van het beleid van de provincie.

Deze ‘Statenleden’ controleren het dagelijks bestuur van de provincie: Gedeputeerde Staten (GS). Bijvoorbeeld door het stellen van mondelinge of schriftelijke vragen (Statenvragen), die GS moeten beantwoorden. Tijdens hun vergaderingen debatteren PS over voorstellen, waarna zij daarover stemmen. De meerderheid beslist. Voorstellen van GS, moties, amendementen en vragen die Statenleden aan GS stellen, kunnen tijdens de vergaderingen tot debat leiden.

Waar gaan Provinciale Staten over? 

PS beslissen over de ruimtelijke indeling van de provincie. Bijvoorbeeld over waar huizen, natuur, recreatiegebieden of windmolens komen. PS stellen de provinciebegroting vast. Daarin staat wat GS het komende jaar gaan doen en hoeveel geld ze daaraan denken uit te geven. Het meeste geld gaat naar wegen, en het openbaar vervoer en natuur. Ook economie, klimaat, milieu, de stikstofaanpak en de energietransitie zijn belangrijke onderwerpen waar geld heengaat.

Statenleden

Statenleden zijn parttime politici. Ze krijgen geen salaris, maar een vergoeding. Zij doen hun werk als volksvertegenwoordiger meestal naast een baan. Ze zijn verplicht te wonen in de provincie waarvoor ze Statenlid zijn. Statenleden hebben ook een diverse politieke instrumenten, zoals het recht om onderzoek te doen naar het beleid van GS (enquêterecht), om een voorstel in te dienen (initiatiefrecht), om een voorstel te wijzigen (amendementrecht), om GS om opheldering te vragen (interpellatierecht) of om schriftelijke en mondelinge vragen te stellen (vragenrecht).

De leden van Provinciale Staten op alfabetische volgorde (2023-2027)

Zetels per politieke partij

Duo-commissieleden

Elke politieke partij in Provinciale Staten kan 2 duo-commissieleden laten benoemen. Een duo-commissielid heeft een ondersteunende taak en een beperkte bevoegdheid. Een duo-commissielid mag deelnemen aan bepaalde vergaderingen van de Statencommissie, maar niet aan de vergaderingen en stemmingen van Provinciale Staten.

De Duo-commissleden op alfabetische volgorde (2023-2027)

Presidium

Het presidium bestaat uit alle fractievoorzitters en de vice-voorzitter van Provinciale Staten. De voorzitter van Provinciale Staten is ook de voorzitter van het presidium. Het presidium vergadert 1 keer per maand voorafgaand aan een Provinciale Statenvergadering. Het presidium bepaalt de agenda en werkwijze van Provinciale Staten.

Zie de agenda en de vergaderstukken van het presidium.

Meer informatie: Eric Krijgsman, plaatsvervangend Statengriffier, krijgsmane@noord-holland.nl, telefoon: (023) 514 3288.

Statengriffie

De statengriffier is met zijn team de belangrijkste adviseur van Provinciale Staten, Statencommissies, Statenleden, duo-statenleden, statenfracties en de voorzitters van Provinciale Staten en de Statencommissies. Verder faciliteert en begeleidt deze afdeling politiek-bestuurlijke processen waarin Provinciale Staten een rol hebben en verzorgt de contacten met inwoners, belangstellenden en pers. Daarnaast is de griffier vertegenwoordiger van Provinciale Staten in overleggen met het college van GS en de algemeen directeur over de onderlinge samenwerking. 

Meer informatie: Marcel van Dam, Statengriffier, statengriffie@noord-holland.nl, telefoon: (023) 514 3001.

Voor persvragen: Barbara Eugster, telefoon: 06 - 27 02 67 38.